کانون دانشجویان صنایع دستی دانشگاه میراث فرهنگی http://khadoname.mihanblog.com 2018-03-23T18:03:23+01:00 text/html 2010-02-14T16:33:08+01:00 khadoname.mihanblog.com زرگری هنرطلاکوبی http://khadoname.mihanblog.com/post/62 <SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Karim'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Karim'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Karim'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings"><FONT size=3>هنرطلا کوبی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">سابقه ی هنرطلاکوبی اززمانی است که تذهیب <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>وجدول کشی دراوراق قرآن ها وکتاب های خطی معمول گردیده ومذهبان به منظور رفع نیاز خود برای به دست آوردن طلای محلول می کوشیده اند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">چون برای طلاکوبی ازطلای خالص مرغوب وهزار عیار یا به اصطلاح طلاسازان کنونی </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Tahoma'">24 </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">عیارباید استفاده شود .در روزگاران قدیم طلاکوبان ازاشرفی بهره گرفته ونخست مقدار لازم آن را دربوته های کوچک ،آب کرده وسپس به صورت شمش و ورق در آورده ومورد بهره برداری قرار می داده اند .ولی امروزه طلاکوبان ازنوع اعلای شمش های خارجی استفاده می کنند، به این ترتیب که به وسیله ی چرخ آن را به شکل نواری درآورده ،آماده کوبیدن می سازند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">برای کوبیدن نوارهای طلا ، از پوست آهو وسه نوع چکش وسنگ وسندان بهره گیری می شود وسه مرحله دارد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">مرحله ی نخست به نام (میلچه)،مرحله ی دوم به نام(ورق)ومرحله ی سوم به نام(محلول)خوانده می شود که درمرحله ی اخیر طلاباآب وسریشم مخلوط شده به صورت رنگ در می آید ومورد استفاده ی نقاشان وزمینه کاران (مذهبان)قرارمی گیرد .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">کوبیدن طلا درمرحله ی اول ودوم مدت یک ماه طول می کشد ودراین مدت باید با دقت خاصی چندین هزار بارچکش بخورد وپس از آن، ورق طلا به قدری نازک ولطیف می شود که با یک مثقال آن می توان یک متر مربع را مفروش ساخت .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">یکی ازطلاکوبان آقای ابوالفضل امامی فرزند میرزا آقا ،نقاش معروف قرن اخیر است که دراصفهان سکونت دارند واین کار رااز مادر خود فراگرفته وآن خانم نیزاین هنر گرانمایه را ازمادر خویش به ارث برده اند .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">یکی ازطلاکوبان مشهور وزبردست دراواخر عهد قاجاریه(علی طلا کوب)بوده است که برای ساختن طلای محلول، اشرفی های فتحعلیشاهی را که از طلاهای دیگرخالص تر بوده ، می خریده وخرد می کرده به طوری که هر چهارعدد اشرفی یک نخود طلا می شده ، سپس قدری از آن را لای یک صفحه پوست آهو گذاشته ودویست وپنجاه صفحه را در آن جا داده ودرش را محکم می بسته است ، آن گاه جلد چرمی رابر روی یک سنگ خارای خرد نشدنی گذاشته با چکش مخصوصی که به شکل گرده ی ماهی بوده، در حدود ده هزار بار چکش به ملایمت بر روی کتابچه ی مذکور(با رعایت این که داغ نشود)می زده است .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">بعد از این کار طلا به شکل ورق درآمده واگر خوب کوبیده می شد، می توانست یک متر مربع را فرش کند .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">استاد طلا کوب ورق ها ی طلا را دردسترس نقاش و مذهب قرارداده، نقاش پس از این که سریشم را با آب مخلوط کرده وبه غلظت عسل در می آورده ،دو مثقال از آن را داخل یک بشقاب ریخته وسه نخود نمک ترکی با آن مخلوط نموده وطلا را یک ورق یک ورق(به مقدار یک مثقال طلا دردو مثقال سریشم) حل نموده،تاطلا درسریشم مستهلک شود واین کار یک روز تمام طول می کشیده است،بعد طلای حل شده در سریشم را با مقداری آب گرم مخلوط کرده ، آن ها را صاف وبه اصطلاح اهل فن (سرآب وبناب) می نموده است .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">آن وقت سریشم رو ایستاده وطلای محلول ته نشین می شده ، سپس آب سریشم را دور ریخته وطلای جدا شده از سریش را برای تذهیب به کار می برده است .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">در این جا تذهیب کار مقداری از طلاهای محلول را با قدری سریشم لعابدار مخلوط نموده وآن را در یک پیاله ریخته،با اضافه کردن چند قاشق چای خوری آب گرم به سریشم (بست) می زده است .این بست باید معتدل باشد که در غیر این صورت بعد ازمهره زدن به طلا ، برق نمی اندازد-بعد از ته نشین شدن ،مذهب با قلم جدول کشی طلا را با آب بست لای قلم گذا شته، کار جدول کشی را انجام می داده وبا قلم مو کار زر نشان وتذهیب را به سامان می رسانده است .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">مآخذ: <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">گلستان هنر اثر قاضی میر احمد بن شرف الدین حسین منشی قمی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Karim'; mso-ascii-font-family: Wingdings; mso-hansi-font-family: Wingdings">نقاشی ایران به نگارش آقای اکبرتجویدی <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P></v:shapetype></SPAN></STRONG></v:shapetype></SPAN> text/html 2010-01-19T11:25:28+01:00 khadoname.mihanblog.com حمید رضا کشاورز گفتار پنجم:نگاهی به سایر هنرها در عهد گوتیک http://khadoname.mihanblog.com/post/61 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">نگاهی به سایر هنرها درعهد گوتیک <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -21.8pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">از پایان قرن دوازدهم به بعد شاهزداگان و امیران و شهرنشینان دولتمند نیز درتشویق پیشه وران و پشتیبانی از هنرهای فرعی و صناعت کاربردی با کلیساها همگان شدند ، و درنتیجه انواع فلزکاری و زرگری ومیناکاری و درودگری و سنگ تراشی برای ساختن ظروف و اشیاء تزئینی کلیسا به وجود آمد . کیمیاگری از منظر حکمی برترین این هنرها بود . </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>(گاردنر،هلن، هنر در گذر زمان)<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">ماده خام ، آینه روح است که باید به دست روح دگرگونی یابد . اگر چنین می نماید ، که تغییر مس ، به طلا درکیمیاگری (( قوانین طبیعی )) را ملغی می کند ، از این روست که آن تغییر ، به زبان استاد کاری ، گویایی دگرگونی طبیعی و نیز<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تحول فوق طبیعی روح است . اما گذار از یکی به دیگری ، از مس به طلا ، به این معنا که درکیمیاگری طبیعت حقیقی مس طلا تلقی شده است و ازمنیت و انسانیت بی ثبات و متکثر به ذات پاک و فساد ناپذیر و وحدت یافته و یکپارچه اش ، تنها از بهرنوعی اعجاز ممکن است . شریف ترین حرفه یدی درخدمت کلیسا ، زرگری است زیرا وسیله ساخت ظروف مقدس<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>واسباب و آلات آیینی است . دراین هنر بهره ای از خورشید هست ، چون طلا قرینه خورشید است ، از این رو اشیایی که زرگر می سازد ساعت خورشیدی آیین دینی را جلوه گر می سازند . فی المثل اشکال گوناگون دینی وثابت چلیپا ، نمودار و وجوه مختلف شعشعه الهی اند ، درواقع بدین گونه مرکز یا هسته<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>الهی درفضای تیره و تاری که جهان ماست متجلی می گردد </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>. (مددپور، محمد، آشنایی با آراء متفکران)&nbsp;</FONT></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">نتیجه <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">درقرون دوازدهم تا چهاردهم ، آخرین تفکر نظری و هنری قرون وسطای مسیحی را شاهد بودیم . مومنان مسیحی دراین هر ، با اطمینان به ایمان خودشان بود ، که کلیساهای شان را تصویر واقعی شهر خدا یا اورشلیم آسمانی می دانستند و ساختن آنها را برروی کره خاکی ، امتیازی بزرگ برای خویش به حساب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>می آوردند . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">جامعه گوتیک نسبت به جامعه رومانسک ،جامعه ای جمالی بود . عشق الهی به زن ، و مظهریت مریم عذرا از این عشق جمالی ، به جای عیسی نشسته برتخت داوری درروز قیامت موضوع اصلی شهر و شاعران و پیکره های مسیحی می شود . دانشگاه های بزرگ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دراین دوره تکوین شد و به وجود آمد . فلاسفه بزرگ این عصر مانند آکویینایس آثارشان و تفکرشان درمعماری عهد گوتیک تاثیر عمیق گذاشت . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">به بیان مختصر و کلی تر دراین عهد فلاسفه و دانشمندان کوشیدند تا دین را با لباس منطق عقلی بیارایند . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">در مجموع اینکه دراین عصر بود که تفکر واندیشیدن درحوزه های فلسفی و هنری درجامعه مسیحیت قرون وسطی پابه عرصه هستی گذاشت . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">فهرست منابع و مآخذ <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">استاد محمد مدد پور - آشنایی با آرای متفکران - درباره هنر - <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1388<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">کوروش صفی زاده - مقاله پنجره های گلسرخی گوتیک - <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ضمیمه ماهنامه- روزنامه ایران شماره چهارم بهمن 1380<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">هلن گاردنر - هنر درگذر زمان - <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>انتشارات نگاه 1385<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">پرویز مرزبان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>- خلاصه تاریخ هنر - <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1388 <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">ارنست گامبریج - تاریخ هنر- ترجمه&shy;ی علی رامین،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نشر نی 1386<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2010-01-19T11:22:55+01:00 khadoname.mihanblog.com حمید رضا کشاورز گفتار چهارم:پیکره سازی عهد گوتیک http://khadoname.mihanblog.com/post/60 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">پیکرتراشی درعهد گوتیک <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">پیکر تراشی گوتیک نیز مانند معماری درناحیه ایل دو فرانس تکوین یافت و با گذشت اندک زمان از مرحله عادی تابعی تزیینی درخدمت معماری ، به مقام بلند عاملی توصیفی ارتقا یافت . که کاراییش بازنمایی تمامی پیکره های قدیسان واحوال مریم وکودک و تصلیب مسیح و رویدادهای مهم مسیحیت او بود . تنها درکلیسای جامع شارتر بیش از 8000 پیکره کوچک اندام به اسلوب نقش تمام برجسته اجرا شده است که از آن مبلغ ردیف هیکل های خشک زده و درجامعه پیچیده سردرهای ورودی ، نخستین مرحله تکامل پذیری آن هنر را عرضه می دارد . درمرحله بعدی مشابه و سپس به اندام این پیکره ها نیرو و جنبش حیاتی دمیده شد . پیکر تراشی های تمام برجسته سردرهای نوتردام ((‌1220 )) و درگاههای بازوی عرضی چلیپا و سردرهای ورودی شارتر (( 1240 ))‌، و سردرهای غربی کلیسای آی بن همه مشخص به حالت وقار و آرامش بزرگورانه که نگرنده را به یاد هیکلهای ارباب انواع درپیکرتراشی دوره کلاسیک یونان می اندازد . بدینسان درپیکره تراشی گوتیک ، مسیح از قالب و ماهیتی که شیوه های بیزانسی و رومی و ار بدو بخشیده بودند به درمی آید ، و درمقام فرزند خدا برروی زمین ، با تمام جلال ملکوتیش درهنر مغرب جلوه گر می شود . </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>(مرزبان، پرویز، خلاصیه تاریخ هنر)<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">درطول قرن سیزدهم پیکرتراشان درجامه پردازی خاص شیوه گوتیک ، که بخصوص با تاخوردگیهای قائم و متوازی خود حالت و قار و ایستایی و ارامش درونی پیکره ها را تایید می<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کرد ، و نیز دربازنمایی جذبه دینی قدیسان و سیمای هیجان زده هریک از ناظران و مقام ربانی مسیح به مهارت تام رسیدند . لیکن درآغاز سده چهاردهم این استادی و اعتلا روبه افول گذارد به خصوص درفرانسه ، و جای خود را تا حدودی به پیکرتراشی تدفینی سپرد که توجه ودلبستگی بسیاری از پیکر تراشان را به سوی خود جلب کرد . ساختن پیکره های تدفینی برروی مقبره که بیشتر با مفرغ و شبه مرمر ، و نیز با سنگ و چوب ، اجرا می شد تا آخر قرن پانزدهم متداول ماند وآثار ممتاز برجا گذارد . </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>(گامبریج، ارنست، تاریخ هنر)<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> text/html 2010-01-19T11:18:53+01:00 khadoname.mihanblog.com حمید رضا کشاورز گفتار سوم :معماری عهد گوتیک http://khadoname.mihanblog.com/post/59 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">معماری عهد گوتیک :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">هنرگوتیک زاده ایمان مسیحت بود اصیل ترین تجلی آن کلیساهای گوتیک از اواسط قرن دوازدهم مندرجا توانایی و تلاش لازم برای ایجاد آثار بزرگ معماری از صومعه ها و شهرکها منتزع ، و به مراکز و شهرهای عمده که قدرت مالی و نیروی انسانی کافی دراختیار داشتند و ضمن آنکه مقر اسقفان و مجتهدات و فیلسوفان نیز بودند منتقل شد. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">شیوه خاص معماری گوتیک از نیمه دوم سده دوازدهم آغاز شد . و تا نیمه قرن پانزدهم میلادی دوام یافت . و درهمه کشورهای اروپایی متداول شد ، درآغاز منحصر بود به شیوه نوینی از معماری کلیسایی که از آمیخته شدن عناصر رومی وار با هلال تیزه دار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اسلامی و ویژگی های تازه ای از هنر نرمانها و گوتهای شمالی درناحیه شمال شرقی پاریس یعنی دربخش های ایل دوفرانس و شامپانی و پیکاردی به وجود آمد </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>. (مرزبان، پرویز، خلاصه تاریخ هنر)<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">از اوایل قرن سیزدهم میلادی هنر گوتیک شامل انواع معماریهای شهری و نظامی و کاخهای اربابی ، و نقاشی دیواری ، و شیشه بندی منقوش ، و تزئینات داخل کلیسا و محوطه محراب ، و نقاشی قابی روی تخته به صورت محجری دو یا سه لته برای پشت محراب و تذهیب و مصور سازی کتاب و جلد سازی و نقش برجسته کاری و پیکره سازی با مواد مختلف چون سنگ و فلزو عاج وچوب و زرگری بسیار ظریف ، و دیگر هنرهای فرعی شد . شیوه گوتیک درمسیر رویش خود مراحلی را گذراند . یا انشعاباتی یافت که مشخص و نامگذاری شده اند . و عبارت اند از : الف ) تحول نخستین یا مرحله ابتدایی گوتیک که بهتر است بگوییم (( گوتیک ابتدایی )) یعنی دوره متمایز شدن از هنر رومی وار و خودسازی و کمال شیوه گوتیک ، که نیمه دوم سده دوازدهم میلادی را فرا گرفت ، و به انگلستان نفوذ کرد . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">ب ) در میانه سده سیزدهم که معماری گوتیک به اوج اعتلای خود رسید کلیساهای جامع رنس ، آمی ین ، بووه و بورژ [ از شهرهای عمده کشور فرانسه که خواستگاه گوتیک بوده است ] بنا شدند که همه مشخص بلندی و سبکی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>بی سابقه ، و باریکی جرز ، و نازکی دیوار ، و کشیدگی برجها و مناره ها و تیری سرمناره ها و تکرار و تاکید قائمهای ساختمانی بودند بدان میزان که حالت خیزی به آسمان یا فضایی محصور آمیخته برپیکر کلیسا می بخشیدند . روح معماری گوتیک را باید درنقش سنگها و حساسیت فوق العاده معمار گوتیک به استفاده از سنگ به عنوان یک ماده ساختمانی کشف کرد . گذشته از اینکه سطح دیوارهایشان سراسر از شیشه بندی منقوش پوشیده شده تا نور بیشتری به فضای گسترده شبستان وارد کند . ونقش برجسته کاری از ردیف هیاکل کوچک اندام قدیسان برهلالهای مکرر درگاههای ورودی و مشبک کاری برسنگ و تزئینات و گچ بری سطحی افزایش یافت و این همان تحول بود که گوتیک شعاع سان نام گرفت . از نمونه های ممتاز این معماری کلیساهای جامع سن دنی و سنت شاپل در پاریس است که دو عنصر مهم معماری گوتیک به طرزی بارز در آنها به کارگرفته شده است یکی عنصر ساختمانی که عبارت است از جرزهای پیشینه توام با پیشبند معلق برپا شده دردو جانب بیرونی پیکر اصلی کلیسا برای پایداری دربرابر رانش سقف بسیاربلند و استحکام بخشیدن به بدنه نازک و سبک دیوارها و دیگری عنصر تزئینی که عبارت است از گستردگی شیشه منقوش و ترکیب یافتن آن با پنجره های گلسرخی و سه پروهلالهای تیزه دار برای روشنی بخشی به درون <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>خانه ، شاید به همین دلیل است که گروهی از منتقدان معماری گوتیک را معماری شیشه و سنگ می نامند </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>. (گامبریج، ارنست، تاریخ هنر)<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">رو به پایان قرن چهاردهم درمعماری فرانسه و آلمان خاصیت جهش رو به بالای کلیساهای گوتیک با به کارگیری دسته ستونهای باریک و سرراست که از پایه ای واحد به سوی سقف خیز برمی داشتند . و بی آنکه حتی سرستونی صعود مداوم چه آن ها را متوقف کند چون پنجه ای گشوده یا شاخه هایی منشعب از ساقه اصلی برطاق قوس می گستریدند . تشدید یافت ، و جهش و کششی دربرخورد آن رگه ها برسقف پدید آمد ، و تنوع بیشتری درتلفیق عناصر تزئینی چون بامها و سردرهای دوشیبه ، و برجکهای روی بام ، و سرمناره های مخروطی بلند و نوک <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تیز ، و پنجره بندی با شکلهای چند پر و خمیدگی و ضد خمیدگی های درهم تابیده (( شبیه به شعله )) ، و نیز سنگتراشی و کنده کاری بسیار با خطوط مواج و شعله سان به کاررفت ، و این همه عنوان ((‌گوتیک شعله سان ))‌یافت ، که درسراسر اروپا متداول شد و کما بیش تا میانه سده شانزدنهم برپا ماند ، تا آنکه موج فراگیر و پویای رنسانس برخاسته از ایتالیا آن را در خود فرو باشانه درسالهای الحاق سده پانزدهم به شانزدهم شیوه تزیینی مشخصی برتنه کهنسال هنر گوتیک شاخه بست که (( شیوه بین المللی ) نام گرفت ، و باظرافتکاری و شگرد نمایی دلنشین خود بیشتر شامل هنرهای تجسمی و تزیینی چون انواع پیکر تراشی وانواع نقاشی ، تذهیب و مصور سازی کتاب شد و درسراسر اروپا رواج یافت . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">شیشه های منقوش کلیسایی <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">شیشه بندی منقوش بخصوص درفرانسه و انگلستان درمعماری گوتیک اعتبار ورواج بیشتر یافت . و تمایل هنری به گستردن سطح پنجره ها برای تامین تابناکی درونخانه ، شیشه بندی منقوش ورنگین به رنگهای تند را درسده های دوازدهم و سیزدهم به اوج کمال رساند . </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>(مرزبان، پرویز، خلاصه تاریخ هنر)<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">قدر مسلم ، معماری (( شفاف یا نورانی )) بدون هنر به هم پیوستن شیشه های رنگی و منقوش که دیوارها را شفاف و نورگیری سازد ، و محرمیت حرم یا زیارتگاه نیز محفوظ می ماند ، قابل تصور نیست ، دراین معماری نوری که توسط شیشه های رنگین شکسته شده ، دیگر به خامی دنیای بیرون نیست ،بلکه جلوه امید به سعادت ابدی است . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">درفضای معماری ، رنگ شیشه های منقوش ، خود به خود تبدیل شده یا به بیانی صحیح تر ، روشنایی روز ، به وساطت رنگ شفاف و درخشان شیشه ، غنای درونی خود را برآفتاب می اندازد ، چنان که ((‌نور الهی )) که فی نفسه خیره کننده است . و چشم راطاقت دیدارش نیست ، وقتی درآینه روح انعکاس و انکسار یافته شود تخفیف می یابد ، و لطف و رحمت می شود </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>. (مددپور، محمد، آشنایی با آراء متفکران)<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">هنر شیشه بندی با نبوغ مسیحیت مناسبت عمیقی دارد ، زیرا ((‌رنگ ))‌ با<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>(( عشق )) تطبیق می کند . چنان که (‌( صورت )) متناظر با ((‌شناسایی )) است . تجزیه (( نور واحد ))‌به واسطه ماده های رنگارنگ شیشه ها ، یاد آور ((‌وجود شناسی نورالهی ))‌است . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">رنگ غالب درشیشه های منقوش ، آبی است ، که آرامش آسمان است . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>رنگ های قرمز و زرد و سبز ، که کمتر به کار می روند وبه همین دلیل ، گرانمایه تر <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می نمایند . تصور ستارگان و گل ها و دور و گوهر یا قطرات خون مسیح را به خاطر آدمی خطور می دهند . تفوق ((‌رنگ آبی )) درشیشه های رنگی و منقوش قرون وسطی ، روشنایی آرام بخش و ملایمی می آفریند </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>. (صفی زاده، کورش، مقاله پنجره&shy;های گوتیک)<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">درنقوش و تصاویر پنجره های بزرگ کلیساهای جامع ، صحنه های کتابهای عهد قدیم و عهد جدید ، که به ساده ترین صورت تصویر شده و درشبکه ای هندسی جا گرفته اند ، چونان نقوش ازلی و نمونه هایی که جاودانه در((نورالهی )) گنجیده اند ، جلوه می کند ، و شماره آنها ((‌رقم )) ثابت و تغییرناپذیری است و درحکم نور متبلورانه .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2010-01-19T11:13:59+01:00 khadoname.mihanblog.com حمید رضا کشاورز گفتار دوم:هنر و زیبایی در عهد گوتیک(فلسفه هنر آکوییناس http://khadoname.mihanblog.com/post/58 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">هنر و زیبایی از دیدگاه آکوئیناس <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">قدیس توماس آکوئیناس ، غایت سیرروح را به سوی جاودانگی می دانست ، و پیوستن به ملکوت و حق از نظر او عقل تا آنجا به کار می آید ، که دفع شبه کند ، و به یاری آن ، با روحیه جدید عصر تعقل سکولار مقابله نماید . اما عقل فقط قادر به رسوخ به عالم متافیزیک است . که غیر مستقیم یا قیاس درک شدنی است . فقط از راه الهام و مکاشفه غیبی است که عالم فوق الطبیعه ای که خداوند درآن حیات و اسماء و صفات خود را ظهور می بخشد ، درک می شود . بنابراین ، به صرف عقل نمی توان این عالم سوم ، عالم ورای عالم دوم معقولات و قیاسات و عالم اول محسوسات را دریافت . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">درتئوری هنر آکوییناس ، کلمات کاملا انتزاعی و عقلانی ارسطو ، درآثاری چون(( فن خطابه )) ((‌فن شعر )) و (( اخلاق<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نیکوماخوسی ))‌به مثابه منابع و مواد اصلی تفکر نظری ، درباب هنر حضور به هم رسانده اند . از نظر گاهی دیگر ، آکوییناس از نوعی خود آگاهی و التفات ، نسبت به ساحت روحانی و معنوی حس و جمال اشیاء و امور ((اشیاء و امور زیبا )) بهره گرفته که بذات ، برعرفان نو افلاطونی دیوتوس آریوپاگوسی بنیاد نهاده شده ، و مطابق زیبایی شناسی ارسطویی ((‌مشایی )) تفصیل یافته است . این دقایق ونکات درشرحی برفصل چهارم (( رساله درسماع الهی ))‌دیونوس طرح شده است . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">از نظر آکوییناس هنر به مثابه عادتی خاص ، یا مهارتی متکسبه از سوی عقل عملی تلقی می شود ، که ((‌عقل بالقوه ‌آدمی ))، به طور بسیط به اقتضای مسائل عملی ، آن را طلب می کند . هما ن طور که فرم و دوراندیشی ، به مشابه اساس عادت علمی ، درمباحث اخلاقی ، (( دلیل معقول انجام امور است )) هنر نیز به مثابه نوعی عادت ، (( دلیل معقول ساختن اشیاء )) تلقی می شود ، این دو سرشت و عادت عملی به هم مشتبه نمی شوند و از نظر آکوییناس (( مبدا و اصل آثار هنری ، عقل انسانی است . این آثار با نحوی محاکات و تشبیه و تخیل از عقل الهی سرچشمه می گیرند ، همین عقل انسانی است که برخی آثار هنری را با نحوی دیگر از محاکات و تشبیه از اشیاء طبیعی ابداع می کند . از اینجا نه تنها بیشتر آثار هنری ، طبیعت را مورد محاکات قرار می دهند ، بلکه حتی هنر بیشتر اشیاء را ابداع می کند که درطبیعت وجود دارند . ))<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">از نظر آکوییناس برخی آثار هنری (( مفید اند )) برخی ((زیبا )) و بسیاری فقط درمرتبه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اندیشه وجود دارند . از نظر آکوییناس منطق نیز درزمره هنرهاست . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">آکوییناس ((‌زیبا)) و ((‌خیریا کمال )) را چون حقیقتی واحد تلقی کرده و تاکید می کند که آنها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>درمعنای صوری و ظاهریشان متفاوت اند . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">آنجا که خیر صرفا به ((میل ))‌یا (( شوق ))‌منحصر می شود ، مشاهده زیبا به (( بهجت )) می انجامد .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">((بهجت))‌یا</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">pleasure</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> به اعتباری اعم از((لذت))،((مطبوع ))‌و((‌خوش آیند )) ‌است و معنای این جهانی صرف ندارد ، و به فراتر از ساحت حیوانی حیات بشری مربوط می شود . <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">از نظر آکوییناس سد ممیزه زیبایی عبارتند از : بی ، عیبی ، تمامیت و کمال ، تناسب شایسته وروشنی ، درخشندگی ، تلالو هریک از این سه عنصر زیبایی شناسی ، مستعد تدرج درمراتب وجود و رجوع به اصل اند . آکوییناس درباب (( حقیقت )) دلربایی و جاذبه می نویسد : ((‌دو نوع زیبایی وجود دارد : زیبایی روحانی و معنوی ، که لازمه نظم و اشباع کمالات روحانی است ، از اینجا ، هرچه که از فقدان کمالات روحانی ناشی شود ، یا آنکه به صورت بی نظمی باطنی و ذاتی ، چونان هاویه تجلی کند ، زشت خواهد بود . نوع دیگر زیبایی ، ظاهری ، این جهانی و دنیوی است ، که لازمه جسم و تن آدمی است ))<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">از نظر آکوییناس کل زیبایی ها ، تجلی ناتمام گاه یک زیبایی عالی عرفانی هستند . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">مطبوع یا لذت بخش ، یکی از تقسیمات حس است و آن چیزی که ، حرکت میل را به صورت سکوت و سکون درچیزی که مطلوب است پایان می دهد (‌(مطبوع )) نامیده می شود و ((‌زیبایی )) آن چیزی است که درهنگام دیده شدن مطبوع طبع واقع شود . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">مشهورترین عبارت توماس (( درباره زیبایی )) درطول یک بحث آوگوستینی ، درتلاش برای شناساندن اشخصاص تثلیث ، با مفاهیم کلیدی اش ،‌یعنی پدر ، یا وحدت و غیره اشکار می گردد . او می گوید زیبایی سه شرط دارد . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">1 . تمامیت یا کمال اشیاء شکسته یا صدمه دیده اشیاء ناقص و زشت اند . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">2 . نسبت یا هماهنگی مناسب و شایسته که به طور جزئی ، می تواند به ارتباط میان اجزاءخودش اشاره کند اما اساسا ارتباطی میان شی ء و مدرک اشاره <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می کند ، که مثلا شی ء مشهود فوق العاده متناسب با دیده است . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">3- ((‌روشنی ، درخشش یا وضوح )) سومین شرط به انحاء مختلف تفسیرشده است از جمله به سنت نو افلاطونی قرون و سطی ، که درآن ((‌نور )) رمز و سمبل زیبایی الهی و حقیقت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>است . <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">شرایط زبیایی را می توان صرفا به یک معنا بیان نمود . اما زیبایی جزئی از خیراست ، اصطلاحتی قیاسی و تشبیهی است ، یعنی ، وقتی برای انواع متفاوتی از چیزها به کاربرده شود ، معنای متفاوتی پیدا می کند زیرا هرچیزی به نوبه خود زیبا است </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>. (مددپور، محمد، آشنایی با آراء متفکران)<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> text/html 2010-01-17T19:39:52+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی آدرس جدید وبلاگ http://khadoname.mihanblog.com/post/57 <a href="http://dakhoname.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">آدرس جدید وبلاگ ما</span><br style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">کلیک کنید</span></font><br><font style="color: rgb(51, 102, 255); font-weight: bold;" size="6">www.dakhoname.mihanblog.com</font><br><br></a><a href="http://dakhoname.mihanblog.com/" target="" title=""> </a> text/html 2010-01-12T16:29:46+01:00 khadoname.mihanblog.com زرگری زرگری وجواهرسازی بعدازاسلام http://khadoname.mihanblog.com/post/56 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 28pt; FONT-FAMILY: Andalus; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN></I></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 28pt; FONT-FAMILY: Andalus; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>زرگری وجواهرسازی بعداز اسلام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پس از انقراض امپراطوری ساسانی سلطه ی آسمانی وایمانی اسلام در همه جانفوذ یافت ؛بی شک تحول وتغییرمسیری درهنر ایران به وجود آورد .لیکن شگفت این که جامعه ی ایرانی به رغم ازدست دادن استقلال سیاسی؛ هویت فرهنگی خود رابرجا نگاه داشت . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA">قرآن کریم مصرف جواهرات وجامه های پسندیدنی رامنع نکرد ؛ تاجایی که درسوره ی </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">25 آیه ی 30 </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می فرماید : <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>" خاد مان ما ... باید به دستبندهای طلا و مروارید و جامه های ابریشمی آراسته با شند . "<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>گرچه درحدیث نبوی نیز آمده که باتشویق به سادگی بیشتر فرموده است : " مومنان ... اگر طالب جواهرات بهشتی و جامه های ابریشمی باشند ؛ در این دنیا از مصرف آن ها صرف نظر می کنند ." <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>اقلام دوره ی اسلامی : سلجوقی <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></I></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>گوشواره ها به شکل هلال ماه و با هیکل های آدمی ؛قلاب کمربا نقش شیران ؛ سنجاق با مرغ شاخدار وقابی به دور آن و... . به هرصورت تا سده های 5 و 6 کمتر اشیای زینتی هویت دار وتاریخ گذاری شده درایران محفوظ مانده است .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>کاوش هایی که به سرپرستی موزه ی هنری مترو پالتین نیویورک درنیشابور انجام گرفت ؛ اشیایی قابل تاریخ گذاری را از زیر خاک بیرون آورد که به شناخت صناعت جواهرکاری صدراسلام کمک شایانی رساند .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>در سده ی 6 / 12 ؛ 7 / 13 دستبندها ی ایرانی با طلا و نقره و مفرغ ساخته می شدند یا به روش ریخته گری و یا با ورق فلز .دو سر این دستبندها باز بود و گاه گیره ای برای قفل شدن داشت . ضمن این که به گرد بازو و مچ پا نیزانداخته می شد .بعضی از آن ها به شکل مفتولی کلفت وتابیده بودند . بعضی دیگر مرصع به سنگ های قیمتی ؛ لعل ؛ فیروزه ؛ عقیق جگری ویاقوت گروهی شامل مهر هایی با نوشته و دعاهای عافیت بخش بودند ؛ شماری مزین به نگاره های کنده کاری واسلیمی ها یا شکل های جانوری .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>جواهرسازی دوره ی سلجوقی ازجهت طراحی هندسی تنوع بسیارداشت ؛ ولی ازلحاظ مهارت فنی درساخت به پای جواهرات دوره ی فاطمی مصر نمی رسید .مهارت استادکاران درترکیب بندی ؛ ملیله کاری با شکل های جودانه ای به چنان مرحله ای از کمال ارتقاء یافت که نظیری از آن درهیچ یک از تمدن های اسلامی نمی توان یافت .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">تیموری و صفوی : </SPAN></I></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>امیر تیمور درهنر پروری نام آوربود .کلاویخو فرستاده ی پادشاه اسپانیا به نزد وی از مشاهدات خود درکوشک های خان بزرگ دچار شگفتی شده وبا دیدگانی موشکاف وقلمی شوق زده ؛ شرحی مبسوط درباره ی سلیقه استثنائی وجواهرات ونفایس بیگانه وش امیر به نگارش در آورده است (807 / 1404 ) .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>نادره هایی که به احتمال قوی امیر درلشگرکشی هایش از همه جا به غنیمت و غارت برده بود .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سلیقه ی تفاخرگر وتجمل پرست درپی وفور بیش از حد جواهرات رنگارنگ ونشانده برفلزی گران بها ؛ هم چنین ویژگی اصلی جواهر سازی در دوره ی صفوی بوده است .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>دربارهای تیموری وصفوی ازبرپاسازی ضیافت های پرتجمل براساس خودنمایی واسراف کردن حظ وافر می بردند و درعرضه داشتن بشقاب و جام و مشربه ازطلای ناب دقیقه ای را فرو نمی گذاردند .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ازجواهرات دوره ی تیموری نیز ظاهرا مقدارقابلی برجا نمانده است .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>شاردن با شاه سلیمان معامله ی جواهر برقرار کرده بود ؛ درباره ی ایرانیان نوشته است :<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>" عادتا انگشتر به دست می کردند. جواهرات خودراباتفاخر به رخ می کشیدند ... . زنان در هیچ نقطه ی جهان به اندازه ی زنان ایران جواهر به خود نمی آرایند .بیشتر معمول بوده که بریک انگشت 5 تا 6 حلقه ی انگشتری می نشاندند ."<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">افشار و زندیه :</SPAN></I></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>اززیورهای منتسب به دو دوره ی افشاریه وزندیه مدارک زیادی نمی توان ارائه داد و علت اصلی این کمبودشاید همان تغییر شکل دادن آن ها طی دوره های اخیر با شد .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>یک جفت گوشواره ازطلا با شکل هلالی وبه صورت مشبک است که زیر هلال بزرگ آن ؛ زیورهایی که بی شباهت به شکل کوزه نیستند ؛ به طور ثابت جوش داده شده اند ومیان انحنای پایین و بالای گوشواره را که معکوس هم قرار گرفته اند ؛ با مفتول های طلا بسیار نازک به صورت مشبک ساخته اند .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>* دراین دوره زنان ثروتمند از کمربندهایی استفاده می کردند که درقسمت جلو با یک سگک زرین یا سیمین جواهر نشان بسته می شد .1^<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>در کتاب اسنا د مصور اروپا از ایران ؛ ضمن ارائه ی پرتره ای از نادرشاه افشار به طور تمام قد و دارای دینامیسم مخصوص می باشد .دراین جا لباس نسبت به دوره ی صفوی تغییری ننموده ولی درکلاه تغییرات اسا سی شده است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>عواملی که به تزئینات ویا اسلحه اضافه شده ؛ عبارت است از:<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>گردن بند مروارید ؛ بازوبندی که از سه ردیف زنجیرمزین به سنگ های قیمتی تشکیل شده و گرزی که دردست راست نا در به طور مایل است .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">قاجا ر : </SPAN></I></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>{مادام دیولاقو درسفرنامه ی خود به تشریح زیورآلات یکی ازدختران زنجانی به هنگام حضور خود درایران پرداخته و نوشته :<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>* قیافه ی موزون وچشمان سیاه درشت او را که پلک های قشنگی احاطه کرده بودودر زیر ابروان به سیمای او جان می بخشید ؛ تما شا می کردم. سراو با پارچه ی نازک پشمی که رنگ قرمزتندی داشت پوشیده شده بود ورنگ مفرغی ؛ چهره اش رابرجسته نشان می داد ورشته موی کبودرنگی در روی شقیقه های اوپیوسته درحرکت ومثل این بود که با هم بازی می کنند.ولی توده ی گیسوان بافته در پشت سرافتاده بود و گردنبندی داشت مرکب ازعقیق سلیمانی که با قطعات کهربای زرد مخلوط بود وبر زیبایی او می افزود .2^ } <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>زنان ثروتمند معمولا درخانه عرقچین گلدوزی شده وجواهرنشانی بر سر می گذارند.مهم ترین زیور شاهزاده خانم ها و زنان بزرگان تاجی است که با گوهرهای گران بها مخصوصا الماس زینت یافته است وبه خاطر سنگینی وفشاری که به سروارد می کرد در مواقع رسمی استفاده می شده ودر مواقع غیررسمی نیم تاجی بریر می گذارند که سبک تر است وبا جواهر کم وپرهای قشنگ تزئین شده است .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>زنان قاجاری چون دراندرون غا لبا باپای برهنه راه می روند ؛ انگشتان پا را با طلا و احجار گران بها زینت داده اند. به علاوه حلقه های مسی و نقره درمچ پا می انداختند که خلخال می گویند. قاب روبند را با شکل های قشنگی می ساختند؛زیرا تنها زینتی بوده که زنان می توانستند در موقع به کوچه رفتن ؛پشت سرخود را با آن ها آرایش دهند .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>درنیمه های دوم دوره قاجاریه ؛زیور زنان عبارت بوده از :<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>* موبند ؛تاج ونیم تاج؛ النگو ؛ گوشواره ؛ گردنبند وسینه ریز؛ بازوبند ؛خلخال وانگشتری که به وفور استعمال داشته اند . 3^ (* ها نری رنه دا لما نی) <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>{در بازار زرگران اصفها ن ؛جلوی هردکان جعبه ی آئینه ای است که در آن قا لب روبند ؛بازوبند و قاب قرآن دیده می شد .}<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Bardiya'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>درمشهد زرگرها انگشترهای درشتی درست می کنند که حلقه ی آن نقره ونگین آن فیروزه است.انگشترفیروزه به نظرایرانیان طلسمی است که خوشبختی می آورد وجواهرات بسیار سنگین را با فیروزه همراه نمی کنند .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Jadid'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT face=impact>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><FONT face=impact>1- مرتضی راو ندی </FONT></SPAN></B><FONT face=impact><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">–</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> تاریخ اجتماعی ایران ؛ جلد 7 </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA">–</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> صفحه ی 104<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=2><FONT face=impact><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</SPAN>- سفرنامه ی مادام دیولاقو- ترجمه فره و شی(همایون سابق) صفحه ی 88 و262<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Esfehan'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=impact><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3</SPAN>- جلیل ضیاء پور ؛زیور های زنان ایران ؛صفحه ی 419</FONT><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Jadid'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Jadid'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Jadid'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> text/html 2010-01-12T14:59:28+01:00 khadoname.mihanblog.com حمید رضا کشاورز گفتار اول:هنر و زیبایی شناسی در عهد گوتیک http://khadoname.mihanblog.com/post/55 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><A name=OLE_LINK11></A><A name=OLE_LINK10><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK11"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">مقدمه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK10"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK11"><A name=OLE_LINK4></A><A name=OLE_LINK3><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">بررسی شرایط اجتماعی و ادبی دوره گوتیک <o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></A></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK10"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK11"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK3"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">واژه گوتیک را نخستین بار منتقدان عصر رنسانس که عدم انطباق هنرگوتیک با معیارهای یونان وروم کلاسیک را خوار می شمردند ، به عنوان یک اصطلاح تمسخر آمیز به کار بردند . یکی از این منتقدان چنین نوشت : (( نفرین برآنکه این واژه را ابداع کرد )) اینان به خطاگمان می کردندکه گوتها مبتکر این سبک<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بوده اند ، و بدین ترتیب مسئولان اصلی نابودی سبک عالی و اصیل نیز همینها هستند . لیکن انسانهای سده های سیزدهم و چهاردهم از کلیساهای گوتیک با نامهایی چون (( اوپوس مدرنوم )) (( اثر نوین ))‌یا (( اوپوس فرانسیگنوم ))‌(( اثر فرانکی )) یاد می کردند . آنان دراین کلیساها بناهایی را تشخیص می دادند که سبک ساختمانی و تزئینی نوینی را برشهرها یشان سایه گستر کرده بودند . آنان با اطمینان به ایمان خودشان بود که کلیساهایشان را تصویر واقعی شهر خدایا اورشلیم آسمانی می دانستند و ساختن آنها را برروی کره خاکی امتیاز خویش به شمار می آوردند </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK10"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK11"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK3"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">.(گاردنر، هلن، هنر در گذر زمان) <o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%; tab-stops: 359.25pt"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK10"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK11"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK3"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>بین محیط و دیدگاه گوتیک و رومانسک تضادهای شدیدی وجود دارد . جامعه رومانسک زیر سلطه تردیدهای ذاتی گرایش های هرج و مرج طلبانه فئودالیسم بود . بارونهای بزرگ روستاها و دیرها ی بزرگ از استقلالی نسبتا کامل برخوردار بودند ، اما فئودالیستی نسبتا </FONT></SPAN></SPAN></SPAN><A name=OLE_LINK7></A><A name=OLE_LINK6></A><A name=OLE_LINK5></A></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK10"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK11"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK5"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK6"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK7"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>سازمان یافته تر براین جامعه تسلط داشت . </FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><A name=OLE_LINK13></A><A name=OLE_LINK12></A></SPAN></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK10"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK11"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK12"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK13"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">در<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پاره ای نقاط<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>، بارونها توانسته بودند </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK12"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK13"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">خودشان را تامقام شاهی برسانند وحکومت سلطنتی ، مخصوصا درانگلستان و فرانسه ، شدیدا می کوشیدند ! استقلال اربابهای کوچک تر و کلیسا را محدودتر کند .حکومت متمرکز استقرار یافته بود و وجود نظم و قانون همه گروههای اجتماعی را آسوده خاطر و مطمئن می ساخت . شهرهای سراپا نوساز یا پی ریزی شده بربقایای شهرهای کهن روحی ، تدریجا رونق می گرفت و قدرتمند می شدند ، این شهرها پس ازآنکه به منظور دفاع مشترک با یکدیگر متحد می شدند غالبا چنان قدرتی پیدا می کردند که می توانستند از شاهان و امپراطوران نیز سرپیچی کنند . دردرون محدوده همین شهرها مردانی از کشتزارها گریخته بودند ، می توانستند به آغوش آزادی پناه ببرند ، دریکی از شعارهای آن زمان گفته شده بود که ((‌هوای شهر بوی آزادی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می دهد )) . زندگی شهری ، شکلی بغرنج اما سازمان یافته به خود گرفت ، اصناف مشابه اتحادیه های نیرومند امروزی ، به منظور حمایت از صنعتگران دارای تخصصهای همگون و سود رساندن به ایشان تشکیل شدند . طبقه متوسط مرکب از صنعتگران ،بازرگانان و صاحبان تخصص (( حقوقدانان ، پزشکان ، معلمان و بسیاری دیگر )) به نیروی نوخواسته ی توانایی تبدیل شدند که می توانست اشراف فئودال را مهار کند . هراس و عدم اطمینان حاکم در دنیای رومانسک در اثر صف آرائی نیروهای اقتصادی و اجتماعی تخفیف یافت و دنیای گوتیک به ظهور رسید . <o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></P><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK13"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK12"></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><A name=OLE_LINK15></A><A name=OLE_LINK14><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK15"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>جامعه رومانسک ذیرنفوذ مردان بود . درجامعه گوتیک ، زنان اهمیت تازه ای پیدا کردند . خنیاگران دوره گرد ترانه هایشان را کمتر دروصف شاهکارهای قهرمانان جنگ و بیشتر دروصف عشق ، زیبایی و بهاران می خواندند </FONT></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK14"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK15"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>.(گاردنر، هلن، همان) <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK14"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK15"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">النور آکیتن همسرلویی </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK14"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK15"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">V11</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK14"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK15"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> پادشاه فرانسه و هنری دوم از خاندان پلاذتا جنت درانگلستان و مادر ریچارد شیردل و جان ، نخستین زنی بود که بر ((‌دادگاه عشق )) حکومت کرد : دراینجا احترام به زنان از واجبات بود و قانون نامه <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>شوالیه گری که تاثیر عظیمی بر شکل گیری روابط اجتماعی اواخر سده میانه داشت از همین دادگاه صادر شد . تعصب کلیسایی (( مخالفت بازنان ، دیگر مانع شبیه سازی از پیکره های ایشان در عرصه هنرهای تجسمی نمی شد.))</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK14"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK15"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">(گامبریج، ارنست، تاریخ هنر)</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK14"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK15"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK14"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK15"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>درسده دوازدهم ، خوشگذرانی یا لذت جسمی را درکلیسای مواساک به <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>صورت زنی مجسم می کردند که از سینه های او دو مار سربرآورده اند . درسده سیزدهم ، همین لذت را به صورت دختری زیبا مجسم کرده اند که درآینده <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می نگرد . طبقات بالای جامعه گوتیک تقریبا با خاطری آسوده از شانسون دوژست (( اشعار حماسی سده های یازدهم تا سیزدهم )) دست برمیدارند و به ترانه ها و داستانهای عاشقانه جدیدی روی می آورند که درآنها عاشق درستایش معشوق زبان می گشاید ، عاشقانی جاودانی چون تریستیان و ایزولده نیز درهمین شعرها مورد ستایش قرار می گیرند </FONT><A name=OLE_LINK17></A><A name=OLE_LINK16><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK17"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>. ماری دوفرانس که خود یک زن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اشراف زاده </FONT></SPAN></A></SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK16"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK17"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">بود ، افسانه تریستیان و ایزولده را همراه با بسیاری از افسانه های آرثری دیگر به جامعه فئودالی شمال فرانسه معرفی کرد . شعراین دوره به طرز زیبایی تضاد میان ذوق و روحیه رومانسک و گوتیک را مجسم می کند . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>درحالی که قهرمان رو به مرگ ترانه رولان یا شانسون درولان دردوره رومانسک روی شمشیرش اشعاررزمی سر می دهد ، شاعر غزلسرای آلمانی دردوره گوتیک که رویای خلسه سستی آور روزگار خویش را به سر دارد . درکلافی از شادی پیچیده شده است </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK16"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK17"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">.(مددپور، محمد، آشنای با آراء متفکران)</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK16"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK17"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK16"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK17"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">عشق به زن که درهنر مورد ستایش قرار گرفت و درزندگی جنبه ای رسمی پیدا کرد . با پرستش مریم باکره از لحاظ معنوی تصویب شده زیرا وی به عنوان ما درآسمانها و مسیح به شکل کلیسای مادر ، همه فرزنداش را دوست می داشت . آنکه دلسوزانه بین کرسی قضاوت و عذابهای جهنم ایستاد و برای همه مومنان شفاعت کرد ، همین حضرت مریم بود . مردم دراواخر سده دوازدهم وسراسر سده سیزدهم سرودهایی دروصف وی سرودند ، تمثالش را در همه جا نصب کردند و کلیساهای بزرگ ساختند و وقفش کردند . تمثالش را برروی پرچم ها به رزمگاهها بردند ، و نامش دراشعار جنگی پادشاه فرانسه شنیده شد : (( به نام مریم مقدس ، سن دنی ، به پیش )) بدین ترتیب حضرت مریم ، بانوی معنوی شوالیه هاشدو شوالیه مسیحی ، زندگی اش را فدای او کرد . خشکی و سرسختی مضامین رومانسک </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">درتاکید برداوری اخروی ، دربرابر لطافت گوتیک که مریم را دربهشت با تاجی که مسیح برسرش نهاده است نشان مید هد ازپای درمی آید . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>آنچه باعث تلطیف شیوه های خشونت بار شد فقط مقام تازه زن ، ستایش تغزلی و معنوی عشق ، یا کیش پرستش حضرت مریم نبود . نفوذ یک انسان برجسته به نام قدیس فرانسیس آسیزی نیز که مسیح را علاوه بر داوری نهایی و بی گذشت منجی محبوبی می دانست که نه میان انسان های مطرود گام نهاده و خود یکی از ایشان بوده است ، با روحیه جدید سازگار بود . سلسله جنبشهای اصلاح طلبانه ای که رویهم رفته تاریخ رهبانیت سده های میانه را تشکیل <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>می دهند به تاسیس فرقه ای دینی توسط قدیس فرانسیس انجامید که به نام خود وی فرقه فرانسیسیان نامیده شده است . قدیس فرانسیس احساس می کرد که اعضای فرقه اش باید از زندگی گوشه گیرانه دردیرها بپرهیزید و آزادانه به عنوان درویش یا خانه به دوش درخیابانهای شهرهای پرجمعیت قدم بزنند . و پیام اصلی مسیح را که عشق به خود و عشق به همسایه است را موعظه کنند . کمی پس از مرگ قدیمی فرانسیس و بر خلاف میل او که از پیروانش می خواست هرگز ساکن دیرها نشونه ، ساختمان با سیلیکای بزرگ آسیزی به نام او آغاز شد . اهمیت تاریخی جنبش فرانسیسیان ، تقویت ایمان مذهبی ، برانگیختن احساسات مذهبی شهرنشینان ، و تضعیف قدرت و نفوذ دیرهای کهن دوره رومانسک درروستا است . می<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>توان گفت قدیس فرانسیس ، گونه ای از دموکراسی را به قلمرودین درسراسر اروپا وارد کرد و به تشکیلات فئودالی آن لطمه زد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">عشق درباری ، گسترش شوالیه گری ، کیش پرستش مریم باکره ، و تعالیم و سرمشق عملی قدیس فرانسیس ، البته نتوانست واقعیت های ناگوار زندگی درسده های میانه را براندازد ولی از سختی های آن کاست </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">. (گاردنر، هلن، هنر در گذر زمان)<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>جنگ صلیبی آنپیکانیان تاسیس نهاد شوم و برپلایی را که برای شکار مرتدان به دست تندیس دومینک به وجود آمده بود و سازمان تفتیش عقاید یا اداره مقدس نامیده می شد نیز به دنبال داشت . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">دومینیکن ها که به تمسخر دومین کانئی (( سگهای خداوند )) نامیده <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>می شدند ، از جهات بسیار رقبای فرانسیسیکن ها بودند و گمان می کردند که دست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اندر کار ریشه کن سازی نامومنان و مرتدان اند و از خلوص شریعت پاک خویش پاسداری می کنند . علاقه دومنکین ها به الهیات ، ایشان را به سوی شغل معلمی هدایت کرده و ایشان یکی از بزرگترین متالهان و فیلسوفان مسیحی یعنی قدیس توماس آکویناس رابه جهان عرضه کردند که دراواسط سده مزبور چراغ فروزان دانشگاه پاریس به شمار می رفت . </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">(مددپور، محمد، آشنایی با آراء متفکران)<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>نهاد دانشگاه ظاهرا دردوره گوتیک آغازین شکل می گیرد ، و شهر را به عنوان محیط طبیعی خود برمی گزیند . مدارس دیرها و کلیساهای نخستین سالهای سده های میانه کوشیده بودند . تعالیم آبا ی کلیسا را زنده نگه دارند و این تعالیم را درپرتو اندیشه رشد یابند. مسیحی از نو ارزیابی کنند . از این مدارس ، دانشگاهها یاجامعه های دانشمندان و شاگردانشان درسده های دوازدهم و سیزدهم درشهرهای بولونیا و پادوا و آکسفورد و پاریس سربرآوردند . مهمترین درس دانشگاه ، الهیات بود ولی چندین موضوع دیگر ازجمله ریاضیات ، نجوم ، موسیقی ، دستور زبان ، منطق ، قانون و پزشکی نیز تدریس می شدند . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">فلسفه یونان باستان ، مخصوصا ارسطو از طریق ترجمه های عربی احیا شد و تاثیر بسیار بزرگی برالهیات گذاشت دراینجا بود که یک شیوه بحث انگیز استدلالی و اصولی و گنجینه ای از دانش مشاهده پدیده های طبیعی فراهم آمده فیلسوفان برای پیدا کردن راهی به منظور انطباق این دانش معتبر جدید با کل مسیحیت دست اندر کار شدند . به بیان مختصر ، کوشیدند . دین را با لباس منطق بیارایند . روش ایشان عبارت بود از پیدا کردن دلایلی اتفاقی برای اصولی انتقادات مسیحی به کمک استدلال یا مباحثه این روش ، که درمدارس و دانشگاهها آموزش داده می شد ، روش مدرسی و شاگردانشان مدرسیون نام گرفتند . فلسفه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مدرسی ، امروزه نیز فلسفه رسمی کلیسای کاتولیک رومی به شمار می رود . بزرگترین شارح و مدافع اصولی این روش قدیس توماس آکوئیناس بود </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">.(مددپور، محمد،همان)</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">احتمال بسیاردارد که عادت مباحثه مدرسی درفعل و انفعالات ذهنی معماری گوتیک ، همچنان که اروین پانوفسکی گفته است بازتاب یافته باشد</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">.(مرزبان، پرویز، خلاصه&shy;ی تاریخ هنر) <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">سده سیزدهم ، نماینده اوج پیشرفتهای مسیحیت درجهت دستیابی به یگانگی و یکپارچگی است . نماینده پیروزی و غلبه دستگاه پاپ ها ، درآمیختگی موفقیت آمیز دین ، فلسفه و هنر و نخستین مراحل شکل گیری و تحکیم دولتهایی است که پایه های تاریخ عصر جدید را خواهند نهاد . صحنه این تعادل بزرگ ولی کوتاه مدت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نیروها به پشتیبانی از دین ، شهر گوتیک است ،؛ درمحدوده شهر ، کلیسای سربه فلک کشیده که عواطفش را به رخ آسمان می کشد . ماهیت روحیه گوتیک را به منصه ظهور می رساند . </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">(گامبریج، ارنست، تاریخ هنر)<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2010-01-12T14:48:17+01:00 khadoname.mihanblog.com حمید رضا کشاورز هنر در وادی عاشورا http://khadoname.mihanblog.com/post/54 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">چکیده</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بی شک نقش مذهب در پدید آمدن آئین&shy;ها و در کنار آن هنرهای مرتبط با آن آئین&shy;ها غیر قابل انکار است. در این پژوهش سعی بر آن است تا به حوزه&shy;های پنهان این هنرها اشاره شود.در این پژوهش بر اساس نظریات برخی بزرگان دین پژوه، از جمله راندل این نکته روشن می&shy;شود که دین و نشانه&shy;های دینی بر ایجاد اتحاد و بر انگیختن احساسات افراد چه نقش عظیمی ایفا می&shy;کنند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>دین و هنر است که در کنا هم به اعتلا و شناخت می&shy;رسند و هر کدام ابزاری است برای رشد دیگری. شاید اگر از حوزه&shy;های هنری برای حفظ یک واقعه یا آئین مذهبی استفاده نمی&shy;شد آن آئین از یاد می&shy;رفت.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بهره گیری از مفاهیم زیبایی شناسی و نماد و تمثیل در آئین سوگواری عاشورا باعث آن شد تا این آئین به صورت ماندگار در ذهن مردم این آب و خاک باقی بماند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">کلید واژگان</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">: زیبایی شناسی، آئین عاشورا، نماد، تمثیل، هنر مقدس، همذات پنداری</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=5>مقدمه</FONT> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">عاشورا به مثابه واقعه ای مذهبی همچون خودمند مذهب درپی آن است که متذکر حقیقت که درسایه سیاه باطل وجهل پنهان مانده است معنای این رویداد ، پرده گشایی حقیقت می شود آنچه دراین روزعیان می گردد جدال حقیقت و باطل است و حق جویان با تذکر ، حق را می طلبند چرا که تذکر حق مسیردستیابی به خود حق است و آنچه این مسیر را شکل می دهد ایمان است ایمان و حق از جمله ارکان پایدار مذهب هستند که در انحصار زمان و مکان قرار نمی گیرند بلکه در وجود آدمی پدید می آیند ، چرا که وجود آنها وجودی فراتر از انحصارهاست . </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>عاشورا و مفاهیم عاشورایی همچون دیگر مفاهیم مقدس مذهبی ، موضوعاتی نیستند که در اشکال قالب ها و ابزارها و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>داده های مادی بطور کامل تبیین و تفسیر می&shy;شوند. حقیقت تنها می تواند ادارک شود اما بیان کامل ویکسان آن غیر ممکن است، در واقع نمی توان از حقیقت شکلی ثابت برای تمامی عرصه های زمانی و مکانی عرضه نمود از همین رو رفتارهای مذهبی تنها راه می گشایند و فرصت هایی پدید می آورند تا به مقتضای شرایط زمانی و مکانی ادارک و معرفت موضوع انجام پذیرد . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>جوامع بنا به سنت و فرهنگ خویش هر کدام به گونه ای مراسم سوگواری مذهبی خود را اجرا می کنند دراین میان پدیده های هنری از جمله ، شعر ، موسیقی ، نقاشی ، و حرکات موزون در حین اجرای مراسم سوگواری نقش و حضوری فعال دارند از سوی دیگر مذهب، درتمام امور نقش مهمی در عرصه های هنری دارد. مذهب الهام دهند ه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شکل های هنری است ، الهام می تواند به طور مستقیم با بوجود آوردن گونه ای آگاهی درهنرمند برای بیان و کشف دوباره واقعه مذهبی عمل کند . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>آنچه درفرهنگ عاشورا اصل قرارداده می شود مفهوم است ، حضور هنر دراین فرهنگ نیز با مفهوم شکل و معنا می گیرد وهمه چیز درراستای رسیدن به مفهوم است که اصالت را به مفهوم می دهد وساختار خود را به تناسب مفهوم می سازد. هنر با محور قراردادن دستیابی به معنا ، در لایه های مختلف فرهنگ عاشورا ترکیب می گردد ومیان عناصر وساخت های گوناگون این فرهنگ پدید می آید از همین رو هنر عاشورایی چنان آمیخته دررفتار های فرهنگ آنست که باید آن را همراه با این رفتارها وباورها بازشناخت . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>این هنر با دستیابی به مفاهیم مطلق ومقدس ، هنری مقدس رامی سازد. هنرهای مقدس برمبنای باورهای قدسی شکل می&shy;گیرند. <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>روش تحقیق دراین پژوهش به صورت اسنادی ( کتابخانه ای ) است .</FONT>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>شاخصه های هنر مذهبی ((عاشورایی ))</FONT> <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>یکی از تمایز های اساسی درهنرهای محرمی ومذهبی با دیگر فرایندهای هنری موجود وشناخته شده تمایز در جایگاه مخاطب وهنرمند ، همچنین رابطه میان آنهاست . دراین ساختار ، هنرمند و مخاطب یکی است ، یعنی آنکه هنرمند هنر را پدید می آورد تا خود از آن بهره ببرد ودرواقع هدف غایی بهرمندی است که هنرمند را به هنروری می کشاند بهره ای که در اینجا منظور می باشد عبادت وتزکیه است و ابزاری که این تضاد را مهیامی کند هنراست .<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>یگانگی هنرمند و مخاطب در هنر عاشورایی سبب نمی گردد تا این هنر به پدیده ای محصور در فرد ، بسته و محدود تبدیل شود ، بلکه یکی از ویژگی های این هنر بروز اجتماعی و جنبش بیرونی و جمعی آن است . فعالیتی عمومی که بهره مندی جمع را مهیا می کند و فرد با حضور در جمع فعالیت همگانی است که می تواند فرصت تزکیه را به دست آورد . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>دراینجا شاید بتوان شباهتهایی بین مفهوم کاتارسیس ارسطویی که درمباحث زیبایی شناسی و فن شعر ارسطو مطرح شده است با آنچه که در هنرهای مذهبی وعاشورایی به وجود می آید مشاهده کرد. در مورد کاتارسیس چنین می توان گفت اگر تراژدی عواطف را تزکیه می کند ، هنوز مسائل دیگری نیز درخصوص معنای آنچه ارسطو در نظرداشته وجود دارد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برای نمونه ، چه درمعنای طبی آن ((تزکیه عواطف ، حذف آنها به وسیله عمل ذهنی )) وچه به معنای دینی و تطهیر کننده ((خالص کردن عواطف ، تغییرشکل دادن آنها به صورت کم زیان ) هر دومعنا سابقه داشتند .(بیردزلی، 1387) <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>پروفسور جوالد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فالس استدلال می کند که ((کاتارسیس )) به معنای تاًثیر در تماشاگران یا خوانندگان نیست بلکه چیزی است که در خود نمایشنامه انجام می شود ، یعنی پاک شدن قهرمان و رها شدن او از ((آلودگی خون )) جنایتش ، از طریق باز شناسی آن ، وحشت از آن ، و کشف اینکه اشتباه جدی از جانب خوداو صورت گرفته است .(بیردزلی، همان) <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بسیاری از پژوهشگران براین باورند که مقصود ارسطو از کاتارسیس دگر گونی روحی انسان درنتیجه تاًثیر پذیری اوست از هنر . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">کاتارسیس به سه معنا قابل ترجمه است یکی را درانگلیسی </SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">purgation</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> می گویند وما آن را درفارس ((پالایش )) یا تصفیه می خوانیم . دومی </SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">purification</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> می گویند ، که آن را هم پالایش می توان گفت وهم تطهیر و تزکیه سومی را </SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">cLarification</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> می گویند که هم به معنای پالیش است وهم به معنای شرح دادن وتوضیح دادن. دو معنای نخست آشکار به دریافت مخاطب از اثر ، و تاًثیر پذیری روحی و اخلاقی او مرتبط می&shy;شود اما شاید بتوان معنای سوم را ویژه ساختار اثر دانست .(احمدی، 1386) <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بدین ترتیب و بنا به آنچه که گفته شد هنر مذهبی - عاشورایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>انسان را درعین سوگورای به دریافت شعفی می رساند که ناشی از ادراک وشناختی است که با تجربه هنری پدید می آید دراین موقعیت تجربه های هنری به مشابه تجربه های معرفتی عمل می نمایند . (بختیار، 1380)<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>هنرهای مذهبی تلاش دارند تا بشر را بامفاهیم اصیل ، ناب ومقدس روبرو سازد . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>هنرهای آیینی امکان آن را به وجود می آورند تا هنر در موقعیتی مکاشفه ای و ناآگاه ، مفاهیم و موضوعات خود را به جامعه منتقل نماید .(بختیار، همان) <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی گفته است : شعایر و مراسم دینی ، وحدت اجتماعی را تقویت می کند و جوانان را با هنجارهای رفتاری قبیله آشنا می کند . (فربد، 1385)<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>نماد و تمثیل در هنرهای مذهبی</FONT> <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>هنرعاشورایی از زمره هنرهای مقدس است ، هنرهای مقدس در ساختاری متشکل از عناصر مقدس پدید می آیند این عناصر مقدس عبارتند از : زمان مقدس ، مکان مقدس ، ابزار مقدس و ارتباط مقدس . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>آنچه مسیر درک مفاهیم مقدس را شکل می دهد همذات پنداری است ، همذات پنداری انسان را در موقعیت درک شخصی و حقیقی وقایع و موضوعات قرار می دهد . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>هنرهای مقدس پدید آمده اند تا ضمن حفظ حرمت مقدسات و فاصله میان انسان خطاکار و ناآگاه خاکی با حقایق والا، آدمی را به همزات پنداری با وقایع و موضوعات مذهبی بکشانند .(فربد،همان) <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>مذهب الهام دهنده شکل های هنری است ، الهام می تواند به طور مستقیم با بوجودآوردن گونه ای آگاهی در هنرمند برای بیان و کشف دوباره واقعه ای مذهبی عمل کند به سخن دیگر می توان گفت که بین خلاقیت های هنری و اعتقادات رابطه پیوسته ای وجود دارد که گاه از طریق تمثیل و نشانه و انتزاع وگاه به سادگی و صراحت این پیوستگی ظاهر می شود مفهوم عاشورا ، حقیقی فراتر از زمان و مکان است برای انتقال و تذکر به چنین مفهومی لازم است ابرازی متناسب به کار گرفته شود و ساختاری همسان پدید آید ابرازی که امکان عدول از حصار زمان را داشته باشند. آنچه می توانست این هدف را ممکن سازد به کارگیری نمادها و نشانه ها بود ، بنابراین، هنر عاشورایی همچون دیگر هنرهای مقدس به نشانه گرایی روی می کند آنچه عناصر سازنده ساختار این هنر را تشکیل می دهد نماد و نشانه ها هستند . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>یکی دیگر از عناصر اصلی ساخت هنرهای مذهبی- عاشورایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>روایت است ، روایت همان است که می تواند متذکر تاریخ و وقایع تاریخی باشد ، موضوع را در موقعیت زمانی و مکانی آنها دریافت نموده و به دیگر زمانها انتقال دهد . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>با خلاقیتی هنرمندانه روایت با نشانه ها و نماد آمیخته می شود تا واقعه از وجود تاریخی خود جدا شده و دنیایی معنایی را شکل می دهد . (بختیار،1380)<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>همین وجه است که عاشورا را در فرهنگ ایرانی ، دنیایی سرشار از اسطوره و حماسه و سمبل می&shy;نمایاند .(بختیار،همان) <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>درحوزه نمادها و نشانه های مذهبی و دینی بزرگان بسیاری سخن گفته اند از جمله تیلیخ. از نظر وی ، بهترین راه بیان ایمان استفاده از نماد است زبان ایمان زبان نمادها است برمبنای نظریه تیلیخ : نماد بر واقعیتی که بدان اشاره می کند شرکت می کند .(هیک، 1386) <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>راندل نیز درکتاب ((نقش دانش دردین )) چنین می گوید : موضوع خاصی که دین از آنها بحث می کند مجموعه ای از نمادها و اساطیر است .(هیک،همان) <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>براساس نظریه راندل نمادهای دینی نقش و عملکردی چهار گونه دارند . نخست ، این نمادها احساسات را بر می انگیزد و انسان ها را به عمل وا می دارند ، این نمادها ممکن است به همین خاطر تعهد عملی افراد را نسبت به آنچه که فکر می کنند برحق است ، تقویت کند دوم این نمادها موجب برانگیختن حس تعاون و هم بستگی می گردند و از اینرو باعث انسجام و اتحاد جامعه از طریق پاسخ و واکنش مشترک به نمادهایش می شوند. سوم ، این نمادها می توانند گوناگونی تجربه را که نمی توان از راه کاربرد ظاهری و لفظی زبان آنها را بیان نمود،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>انتقال دهند چهارم ، این نمادها هم به شناخت تجربه بشری نسبت به جنبه ای از عالم که می توان آن را ((نظام شکوهمند )) یا نظام الهی نامید وهم به ایضاح وتقویت آن کمک می کنند .(هیک،همان) <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>آنچه راندل درحوزه نمادهای دینی و نقش و عملکرد آنها اشاره کرد ما در هنر عاشورایی نیز شاهد آن هستیم برانگیختن احساسات برای مردم کوچه و بازار با تعزیه و نمایش های دینی اتفاق می افتد آنگاه که تعزیه ظهر عاشورا برپا می شود و بازسازی نماز آخر سالار شهیدان و وداع زینب ((س )) و برادرش حسین ((ع )) برسرکوی و بازاربرپا می شود کدام فرد آزاده است که دیدگانش بارانی نشود و ازشنیدن فریاد امامش که می گوید : کجاست یاری کننده ای که یاری کند مرا ، احساس درد و اندوه نکند . شریعتی چه خوب درس عاشورا را به یاد ما می آورد : (( امام حسین یک درس بزرگتر از شهادتش نیز به ما داده است و آن نیمه تمام گذاردن حج و به سوی کربلا رفتن است تا به همه حج گزاران تاریخ ، نمازگزاران ، تاریخ و مومنان به سنت ابراهیمی بیاموزد که اگر امامت نباشد ، اگر رهبری نباشد ، اگر هدف نباشد، اگر حسین نباشد ، و اگر یزید و ظلم باشد ، چرخیدن برگرد خانه خدا با بتخانه یکی است چه وقتی که شاهد و شهید عصر خود نیستی ، وقتی که در صحنه حق و باطل جامعه ات حضور نداری ، هر کجا که خواهی باشد ، چه در نماز ایستاده باشی ، چه به شراب نشسته باشی ، چه بر طواف کعبه باشی و چه بر طواف کاخ سبز معاویه ، هر دو یکی است این است که<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در عصر عاشورا درحالی که همه هستی اش رابرای شهادت داده است خون حلقوم فرزند شیرخوارش را درمشت می گیرد و به آسمان پرتاپ می کند که خدایا ببین و شاهدباش ، و این قربانی را از من بپذیر . (فربد، 1385)<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>در مورد ایجاد تعاون و همبستگی که راندل درمورد نمادها و نشانه ها اشاره کرد بهترین نمونه آن هیئت های سینه زنی است ، خصلت وجود هر حرکت درآهنگدار بودن آنست که مهمترین عامل پیوستن افراد به یکدیگر در اجرای حرکات موزون و یکنواخت است . نوحه خوانی ، فردی ، همسرایی یابه شکل آوازدسته جمعی است و با ضرب آهنگ هایی که از طریق کوبیدن دستها برسینه یا زنجیربرشانه انجام می شود در حقیقت آهنگ و نوایی است که کارکرد موسیقی شناسایی و زیبا شناسانه دارد .(بیضایی، 1379) <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>مشارکت تماشاگران در نوحه ها نواهای دسته های سوگواری و نمایش های مذهبی همسرایی است که میزان اثر گذاری مراسم را مضاعف می کند و حس تعاون را برمی انگیزد . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">از خصوصیات مهم در هنرهای عاشورایی ، همبستگی هنرهاست ، آنها از انواع قالبهای هنری استفاده می کنند تا فضایی به وجود آورند که همه احساس انسان را به تاًثیر بکشانند و درآن میان به مفهوم و حقیقت متصل نماید .(بیضایی، ه </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>نتیجه</FONT> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>مذهب نقش موثری درپدیده های هنری همچون شعر ، موسیقی ، نقاشی و حرکات موزون دارد ، ارتباط متقابل بین این دو مقوله بسیار در هم پیچیده و غیر قابل تجزیه است به گونه ای که می توان از طریق هر کدام به معرفی و شناخت دیگری پرداخت در واقع با شناخت پدیده های هنری و کاربرد صحیح آنها می توان مفاهیم مذهبی را به درجه اثر گذاری بیشتر به مخاطب منتقل کرد . هنرها در کنار هم می نشیند و با هم ترکیب می شوند تا بخشی از فضای مقدس را شکل دهند هنرهای مذهبی - عاشورایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به دلیل ارزش و تاًثیرگذاری عمومی بویژه درحوزه زیباشناسی مذهبی و اجتماعی جای تحقیق و مطالعه دارد . دراین پژوهش سعی برآن بود تا نقش نمادهای مذهبی را برعواطف و احساسات اجتماعی بررسی کنیم و شاهد تاًثیر آنها بر عملکرد شنونده یا بیننده برای رسیدن به حق و حقیقت باشیم در توصیف این نقش ((نمادهای مذهبی )) گفته راندل را در تمثیل زیبایی شناسی نمادها و هنرهای مذهبی و دینی به عنوان کلام آخر و فصل الخطاب می آوریم . <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">راندل می گوید : ((اثر نقاش ، موسیقی دان ، شاعربه ما یاد می دهد که چگونه چشم ها ، گوشها ، ذهن و احساسات خود را با حداکثر قوت و مهارت به کارگیریم ، اثر هنری به ما نشان می دهد که چگونه اسرار و ویژگیهای ناشناخته عالم وجود ، نیروهای پنهان و امکانات موجود درآن را شناخته و درک کنیم . به علاوه اثر هنری موجب می گردد که ما بتوانیم صورتهای جدیدی را که جهان از طریق آنها ، با همکاری روح انسانی می تواند خود را پنهان سازد مشاهده کنیم آیا در مورد انبیاء و اولیاء جزء این می توان گفت ؟ آنان نیز می توانند اموری را برما انجام دهند و دگرگونی هایی در ما و جهان ایجاد کنند ، آنها به ما یاد می دهند که ببینیم که زندگی انسان در این جهان چیست و چه باید باشد . آنها ما را توانامی سازند که بعد معنوی جهان ، یعنی ((نظام شکوهمند )) . همراه با آن تجربه انسان را بهتر بشناسیم و احساس کنیم به ما یاد می دهند که چگونه به عالم ربانی راه یابیم و به ما نیل به حضرت حق را نشان می دهند .))(هیک،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>1386)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>فهرست منابع :</FONT> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بختیار ، لاله ،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هنر ایرانی با الهام از عقاید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دینی ،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تهران : بنیاد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>احمدی،1380 .<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بیضائی ، بهرام ،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نمایش در ایران ، تهران: نشر کاویان،1379 .<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>هیک<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>، جان ، فلسفه دین ، ترجمه : بهزاد سالکی ،تهران : نشر الهدی، 1386.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>بیردزلی ، مونروس ، هاسپرس ، جان ، تاریخ و مسائل زیبایی شناسی ، ترجمه : محمد سعید حنایی کاشانی ، تهران : انتشارات هرمس،1387 .<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>احمدی ، بابک ، حقیقت و زیبایی ، تهران : نشر مرکز،1386 .<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>فربد ، محمد صادق ، مقاله سوگواری های مذهبی درایران ، فصلنامه فرهنگ و مردم ایران ، تهران : نشر مرکز تحقیقات صدا و سیما واحد فرهنگ مردم ، زمستان 1385 .<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> text/html 2010-01-12T11:03:53+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی مختصری درباب هنر-صنعت لباس http://khadoname.mihanblog.com/post/53 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in; mso-outline-level: 1"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>مختصری در باب هنرـ صنعت لباس<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>همواره نیازهای اولیه بشر به 3 دستۀ کلی تقسیم شده‌اند،که نبود آنها ادامۀ زندگی برای بشر امروز را ناممکن می‌سازد، و آن 3 متشکل از: 1- خوراک، 2- پوشاک و 3- مسکن می‌باشند. خوراک، سلامتی بشر را تأمین کرده و روند حیات را ممکن می‌سازد. مسکن، امنیت و آرامش را برای بشر از بتدا فراهم کرده است. و پوشاک، برای حفاظت بشر در مقابل عوامل طبیعی و پاسخ به نفس معنوی، همچنین برای ارضاء حس زیبایی دوستی بشر از سوی وی مورد استفاده قرار گرفته شده است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مقالۀ پیشِ رو، مختصر تحقیقی است درباره چرایی وجود لباس و پوشاک؛ مسلماً سوالی است که نمی‌توان جواب مشخصی برای آن پیدا کرد. اصلاً نمی‌توان بشرِ بدون پوشش را تصور کرد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شاید نتوان تنها دلیل به وجود آوردن لباس را محافظت از سرما و گرما و ... دانست. نیاز به زیبایی و زیبا دیده شدن از ابتدا در نهاد بشر قرار داده شده است. طبق مطالعات تاریخی، بشر اولیه، پوشاک خود را از گیاهان و پوست حیواناتی که شکار می‌کرد و دیگر مواد موجود در طبیعت - که برای آنها پوششی را فراهم می ‌آورد- تهیه می‌نمود. و طبق همین مطالعات، پوست همۀ حیوانات شکار شده به عنوان لباس و پوشش مورد استفاده قرار نمی‌گرفت؛ مثلاً، پوست گاومیش، برای لباس به کار نمی‌رفت و تنها از پوست و موی برخی از حیوانات ( مانند بز، گوسفند، پلگنگ و ... ) به منظور تهیۀ پوشاک استفاده می‌شد. که دلیل این انتخاب سبکی و راحتی در پوشش پوست این دسته از حیوانات بود و این موضوع را می‌توان مرتبط دانست با خاصیت راحت‌طلبی انسان در همۀ موارد و موقعیت ها؛ و شاید همین بخش زیباترین و قابل توجه ترین قسمت موضوع باشد. اینکه بشر آنچه را می‌پسندد که تحمل و استفادۀ آن برای او آسان باشد. لباس ها به شکل بسیار ساده‌ای آمادۀ پوشیدن می‌شدند. هر چند از همان ابتدا تفاوت هایی بین طرز آماده سازی لباس بود. مثلاً، لباس مردان و زنان طرح های جدای از هم داشتند. البته این موضوع مربوط به همۀ نقاط و فرهنگ ها نیست؛ در برخی از<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>جوامع بدوی ( که بعضی از آنها هنوز پا برجا هستند) تفاوتی بین لباس مرد و زن نبود و قسمت هایی از بدن که با لباس پوشیده می‌شد( یا می‌شود) در هر دو جنس یکسان بود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>استفاده از پوست حیوانات مختلف یا حتی مواد گوناگون در تهیۀ پوشاک، بر امر زیبا انگاشته شدن انسان از جانب اطرافیان، دلالت دارد. هر چند تمام این موضوعات مربوط به زمان و دوران غارنشینی و کوچ‌نشینی بشر است؛ از زمانی که انسان یکجانشینی را آغاز کرد، طرز استفاده از مواد گوناگون و تهیۀ لباس از آنها تغییر کرده (شاید بتوان گفت پیشرفت کرد) و دستگاه‌های نخ ریسی اختراع شد تا بتوان از پشم حیوانات، لباس‌های متنوع تری را به وجود آورد. استفاده از مواد موجود در طبیعت که رنگ خاصی را به وجود می‌آوردند، به روند زیباتر شدن این صنعت کمک به سزایی کرد و آن را در زمرۀ هنرهای بدیع قرار داد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بعد از آن، مرحلۀ آغاز تمدن و تأثیر فرهنگ بر طرز پوشش بشر شروع شد. در اینجا تفاوت های عمدۀ فرهنگ ها تنوع بی نهایت تری از لباس و پوشش را فراهم آورد. قابل توجه است که تمدن میان رودان در این تنوع پیشرو‌تر از دیگر تمدن‌ها بود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>تمدن‌های گسترده به حکومت‌هایی بزرگ تقسیم شدند، که هر حکومت باز هم فرهنگ مورد قبول خود را ترویج داده و از این رو، تفاوت میان پوشاک ( حتی در مناطق نزدیک به هم) بسیار بیشتر شد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>هر کدام از این حکومت ها به بخش ها و ایالات خاصی قسمت بندی شدند. در این زمان می‌توان تنوع پوشاک در روم و ایران باستان را مورد توجه قرارداد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>سپس ادیان به وجود آمدند، و تأثیرات خود را کم و بیش بر پوشش هر منطقه بر جای گذاشتتند. لباس ها به صورت محلی و متناسب با فعالیت های زنان و مردان هر منطقه خاص تغییر یافتند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بعد از آن نوبت به صنعتی شدن جهان رسید، که تحولی غیر قابل پیش بینی ( که از جانب برخی جوامع غیر قابل قبول هم محسوب می‌شد) در طرز تهیه و استفاده از پوشاک پدید آورد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>از آن زمان تا کنون لباس و پوشش مفهومی غیر از مفهوم اولیه حفاظت انسان از عوامل طبیعی را به خود اختصاص داد. به طرزی که در برخی جوامع و یا در برخی از فرهنگ ها و یا در بعضی موارد پوشش هرچه کمتر باشد <B><I>بهتر</I></B> است! از همه جهات! امروزه پوشاک به صورت یک صنعت در آمده است. به پوشاک از جنبۀ هنری هم اهمیت داده شده و همچنین از جنبۀ اقتصادی و یا حتی تبلیغاتی. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>امروزه لباس، شکل لباس، طرز تهیۀ آن، مصالح آن و شیوۀ پوشیدن آن، بیانگر شخصیت هر فرد و تعیین کننده میزان اهمیت هر فرد می‌باشد. هم اکنون لباس و موارد مربوط به آن، حتی در روانشناسی افراد مختلف هم یاری دهنده نشان داده است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>از این رو ست که نمی‌توان انسان امروز را بدون در نظر گرفتن جنبه پوششی تصور کرد. در جایی که لباس شخصیت ما را تعیین می‌کند؛ بر ما واجب است تا دربارۀ پوشاک و نقش آن در زندگی خود بیشتر بدانیم تا بتوانیم در اغلب مسائلی که با آن مواجه می‌شویم موفق باشیم. اینجانب تمام سعی خود را به کار بردم تا بتوانم آشنایی کوچک و مختصری در این باره در اختیار شما قرار دهم؛ و این مسئله مسلماً ادامه خواهد داشت.</FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 6pt 0in"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>عسل بیگلو</FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2010-01-08T16:00:43+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی مختصری درباره عکاسی http://khadoname.mihanblog.com/post/47 <FONT face=tahoma color=#485618 size=2><FONT face=tahoma color=#485618 size=2><FONT face=TAHOMA color=#374265 size=2 align="center"><SPAN lang=fa><FONT face=tahoma color=#485618 size=2></FONT></SPAN><B>مختصری درباره عکاسی</B></FONT></FONT></FONT><BR><FONT face=tahoma color=#485618 size=2><SPAN lang=fa><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" face=tahoma color=#302617><BR>عکاسی به فرایند ثبت تصاویر به وسیله دریافت و ثبت نور برروی یک سطح حساس به نور، نگاتیو (فیلم) یا (سنسور الکترونیکی) گفته می‌شود. الگوهای نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از اشیا بر روی سطح حساس به نور (هالوژن نقره یا سنسور)تأثیر می‌گذارد و باعث ثبت تصاویر می‌گردد.<BR>» تاریخچه عکاسی<BR>پیدایش عکاسی به اتاق تاریک بر می‌گردد. در حقیقت اتاق تاریک منجر به پیدایش عکاسی و دوربین عکاسی شد. اتاق تاریک عبارت از اتاقی است بی هیچ پنجره. هیچ نوری به آن راه ندارد مگر از طریق روزنه‌ای که بر یکی از دیوارهای اتاق تعبیه شده. تصاویر یا چشم‌اندازهای روبروی روزنه به صورت وارونه بر دیوار روبرویش بازتاب می‌یافت. بعضاً نگارگران از تصاویر بازتاب یافته به عنوان الگوی نقاشی‌شان استفاده می‌کردند.<BR>بعدها این اتاق تاریک در ابعاد کوچک‌تر تبدیل شد به دوربین عکاسی. یعنی در برابر روزنه‌ای که وجود داشت ماده حساس به نور قرار می‌دادند تا تصاویر بازتافته ثبت و ضبط شود. در روند تکاملی دوربین، از عدسی و لنز در جایی که روزنه قرار داشت استفاده شد. مواد حساس به نور به فیلم‌های عکاسی امروزین تبدیل شدند که در انواع سیاه و سفید و رنگی (نگاتیو) و اسلاید (پوزتیو) موجود است. نگاتیوها طی فرآیند دیگری در آزمایشگاه (لابراتوار) به عکس تبدیل می‌شوند. این روند ادامه یافت تا با پیدایش دوربین دیجیتال از حسگرهای حساس به نور به جای فیلم استفاده شد و دوربین‌های دیجیتال گسترش چشمگیری یافت اما فیلم‌های عکاسی هنوز جایگاه خود را دارند.<BR>عکاسی موارد استفاده بسیار زیادی دارد. از جمله میتوان به عکاسی خبری ،علمی، تفریحی و ثبت خاطرات، ،مستند سازی اشاره کرد.<BR><BR>» عکاسی در ایران<BR>۳ سال پس از پیدایش عکاسی این هنر-صنعت در دسامبر ۱۸۴۲ به ایران وارد شد. ناصر الدین شاه به این فن علاقه فراوانی داشت و خود نیز عکاسی می‌کرد. آلبومخانه کاخ گلستان تعداد بسیاری از عکسهای بسیار قدیمی ایران را در خود دارد. <BR>عکاسان پیش کسوت ایران<BR>مسیو ژول ریشار <BR>شاهزاده ملک قاسم میرزا <BR>مسیو کارلیان <BR>ناصرالدین شاه <BR>آقا رضا خان اقبال السلطنه <BR>ژوزف پاپازیان <BR>آنتوان سوریوگین <BR>و ....<BR><BR>» عکاسی دیجیتال<BR>استفاده از دوربین دیجیتال در بین عکاسان آماتور و حرفه‌ای هر دو رواج یافته‌است. آماتورها به خاطر سهولت استفاده و کم شدن هزینه‌ها به دلیل عدم نیاز به فیلم از آن بهره می‌گیرند اما حرفه ای‌ها خصوصا خبرنگاران عکاس دلایل دیگری برای استفاده از دوربین دیجیتال دارند.سرعت عمل در انتقال تصاویر به رسانه‌ای که برای آن کار می‌کنند به دلیل حذف مراحل ظهور و چاپ و ادیت یا ویرایش سریع آن در رایانه از مهم‌ترین این دلایل است. درصد کمی از آماتورها هنوز از فیلم استفاده می‌کنند اما بسیاری از حرفه ای‌ها آن جا که نیاز به انتقال سریع تصاویر ندارند فیلم را ترجیح می‌دهند. به اعتقاد ایشان هنوز حسگرهای دیجیتال نمی‌تواند همهٔ کیفتی را که فیلم منتقل می‌کند عرضه کنند و نقایصی در این خصوص وجود دارد. اما با تحول سریع و چشمگیری که در عرصه دیجیتال شاهدیم این فاصله به سرعت رو به کاهش است .</FONT></SPAN></FONT> text/html 2010-01-08T15:54:31+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی مختصری از تاریخ عکاسی http://khadoname.mihanblog.com/post/46 <font color="#485618" face="tahoma" size="2"><font color="#485618" face="tahoma" size="2"><font align="center" color="#374265" face="TAHOMA" size="2"><b>مختصری از تاریخ عکاسی</b></font></font></font><br><font color="#485618" face="tahoma" size="2"><span lang="fa"><font style="font-size: 10pt;" color="#302617" face="tahoma"><br>بارها شنیده ایم كه عكاسی، «ثبت لحظات» است. حقیقت نهفته در این عبارت همان میل آدمی به جاودانگی است. به عبارتی متوقف كردن زمان معطوف به جاودانه ساختن حیات. عكاسی همچنین «تن» فن و هنر است جایی كه هر دوی اینها گرد هم می آیند. از نظر والتر بنیامین، عكاسی راز حركت را از طریق بازنمایی مقطع، آشكار و برملا می كند. او درباره آن عبارت «ناخودآگاه دیداری» را به كار می برد. آنچه را كه چشم می بیند، ذهن خودآگاه بنا به ابعاد یا حركت نمی تواند دركش كند.<br>تكنولوژی دوپهلو عمل می كند؛ درباره مفهوم «ازخودبیگانگی» سخن ها گفته شده است اما از دیگر سو چیزهای بیشتری را در دسترس بشر قرار می دهد. یعنی «امكان» بیشتری به آدمی می دهد؛ این «امكان بیشتر» همیشه هم به معنای سهولت وضعیت نیست. حتی گاهی كمیك هم می شود. عكاسی ابزار تكنیكی است كه می تواند یك «چیز» (فی المثل اثر هنری) را تكثیر كند. در این تكثیر، نوعی «وانمودن» چیزها مطرح می شود؛ اینكه تابلوی مونالیزا به وسیله تكنولوژی تنها در موزه لوور اختصاص نمی یابد بلكه در همه جا و هر جا كه ما بخواهیم، حضور می یابد، در عین اینكه امكان دسترسی به آن میسر می شود اما به نوعی وانمودن مونالیزا به حساب می آید. هر چند برخی ممكن است بگویند این وانمودن چیز بدی نیست و در زندگی ما كاركرد خودش را دارد. امروزه تكنولوژی، چیزی بیش از «تكثیر» و «امكان» در اختیار آدمی گذاشته است. امروزه دیگر لزومی ندارد عكاس حرفه ای باشی تا اجازه دست گرفتن دوربین داشته باشی. <br>مثلاً با «هندی كم»ها كه در یك مشت ما جا می شوند، می توانیم سوژه ای را ثبت كنیم بدون آنكه چندان برای تنظیم دوربین قبول زحمت كنیم. حتی می توانیم پس از ثبت آن، بر روی تصویر به وسیله محتویات تكنیكی درون دوربین تغییرات دلخواه را بدهیم. با هندی كم ها و موبایل های لنزدار می توانیم هر لحظه از خصوصی ترین بخش زندگی خود را ثبت كنیم. به قول بنیامین «ریزترین چیزهای زندگی» را. طبعاً این عرصه ثبت كردن ها، پیچیدگی ها و معضلات خودش را همراه دارد. وقتی ریزترین چیزهای زندگی ثبت شود، امكان سوءاستفاده بیشتری خواهد بود. اینجا است كه قانون و نظام نظارت و مدیریت، بیشترین بهره را می برد. چرا كه می تواند به ثبت همان چیزهای ریز استناد كند. چندی پیش، خودرویی در یكی از باندهای اتوبان آتش گرفته بود. باندهای دیگر باز بود و خودروهای دیگر می توانستند تردد كنند. اما به طور شگفت انگیزی خیل خودروها در دو طرف اتوبان نگه داشته بودند به طوری كه به نظر می آمد تصادف سختی صورت گرفته است اما اكثر رانندگان این خودروها با موبایل های لنزدار یا هندی كم در حال «ثبت» بودند. در حالی كه آتش همه جای خودرو را فرا گرفته بود و از سرنوشت راننده هم خبری نبود، همگان موبایل ها را رو به آن نشانه رفته بودند. آنچه اصل و حقیقت بود در حال سوختن بود اما مردمان دل به وانموده بسته بودند. كسی دیگر تلخی این واقعه را اعتنایی نداشت. مهم تماشاگری و ثبت بود. شاید هم آنها برای مسابقات رنگارنگ تلویزیونی كه هرروزه از ما می خواهند عكس های موردنظر را برایشان ارسال كنیم تا مستحق جایزه باشیم، خود را كنار می كشند و لحظه ای را ثبت می كنند. گویی آنها به زعم بنیامین می خواهند كه سوژه، چیزی از زندگی اش را جدا كند و به تصویر بدهد. اما وقتی «حقیقت» در حال سوختن است، ثبت لحظه چه اهمیتی دارد؟</font></span></font> text/html 2010-01-08T15:53:27+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی تاریخچه عکاسی http://khadoname.mihanblog.com/post/45 <font color="#485618" face="tahoma" size="2"><span lang="fa"> <font style="font-size: 10pt;" color="#302617" face="tahoma"> تاریخچه عکاسی<br><br>سالها قبل از اینکه عکاسی اختراع شود اساس کار دوربین عکاسی وجود داشت. یک دانشمند مسلمان به نام ابن هیثم در قرن پنجم هجری / یازدم میلادی وسیله ای را به نام جعبه تاریک در مشاهده کسوف استفاده کرده بود.اتاقک تاریک، عبارت بود از جعبه یا اتاقکی که فقط بر روی یکی از سطوح آن روزنه ای ریز، وجود داشت. عبور نور از این روزنه باعث میشد که تصویری نسبتا واضح اما به صورت وارونه در سطح مقابل آن تشکیل شود. این وسیله، طی جنگهای صلیبی به اروپا راه یافت. لئوناردو داوینچی نقاش و نابغه قرن شانزدهم، در یادداشتهای خود خواص اتاقک تاریک را شرح داده است. هم چنین وی آن را کامرا آبسکورا (Camera Obscura) و روزنه ریز آن را نیز پین هول (Pine Hole) نامید. این وسیله به شدت مورد توجه نقاشان قرار گرفت و تمامی نقاشان بخصوص نقاشان ایتالیایی قرن شانزدهم از آن برای طراحی دقیق منظره ها و ملاحضه دورنمایی صحیح استفاده می کردند، به این ترتیب که کاغذی را بر روی سطح مقابل روزنه قرار می دادند و تصویر شکل گرفته را ترسیم می کردند. این تصاویر بسیار واقعی و از پرسپکتیو صحیحی برخوردار بود.در حدود سال ۱۵۰۵ میلادی نیز ژرم کاردان (Jerome Cardan) ریاضی دان ایتالیایی یک عدسی محدب بر روزنه اتاقک تاریک نصب کرد، این کار باعث شد تا تصویر وضوح بیشتری پیدا کند.اما سیاه شدن املاح نقره در اثر تابش نور به وسیله شیمیدان آلمانی ، شولتز(Schulze) وبه طور اتفاقی کشف شد. ماجرا از این قرار بود که روزی وقتی شولتز وارد آزمایشگاه شد، متوجه شد برگ درختی بر روی کاغذی که به نیترات نقره و آهک آغشته بود افتاده، بعد از اینکه برگ را از روی کاغذ برداشت متوجه شد که قسمتی که برگ روی آن بوده مثل سایر بخش های کاغذ سیاه نشده است.این پدیده باعث آغاز فعالیتهای جدیدی برای شناسایی مواد حساس به نور شد. و اینکه در سال ۱۸۱۹ سرجان هرشل(Sir John Fedric William Herschel) انگلیسی محلول ثبوت را کشف کرد. ماده ای که هرشل به عنوان ماده ثابت کننده تصویر معرفی کرد هیپوسولفیت دوسود نام داشت. کار مهم دیگری که هرشل انجام داد به کاربردن الفاظ منفی (Negative) و مثبت (Positive) درمورد تصاویر بود. تا اینکه سرانجام بین سالهای ۱۸۲۲ و ۱۸۲۶ یک مخترع فرانسوی به نام نیسفور نی یپس (Joseph Nicephore Niepce) توانست اولین عکس دنیا را ثبت کند. <br>وی این عکس را در املاک شخصی خود واقغ در دهکده ای به نام سن لودووارن در چند کیلومتری شالن سورسن تهیه کرد. نی یپس در واقع برای اولین بار مواد حساس را در اتاقک تاریک به کار برد. عکسی که وی تهیه کرد حدود ۸ ساعت بوسیله خورشید نور دیده بود. وی این روش را هلیوگرافی (Heliography) یا ترسیم بوسیله خورشید نامید. نی یپس در سال ۱۸۲۹ با یک فرانسوی دیگر به نام لویی ژاک مانده داگر (Louis Jacques Mande Daguerre) آشنا شد. اگر نقاش مرفه و صاحب گالری در پاریس بود و ضمنا تجربه های با ارزشی نیز در زمینه عدسیها و جعبه تاریک داشت. پس از مرگ نی ئپس ، داگر کار وی را ادامه داد و او پس از چند سال روشی را ابداع کرد که آن را (داگرئوتیپ) نامید. <br>داگر و نی پپس: <br>سالها بعد کلمه فتوگرافی که بوسیله سرجان هرشل و از ترکیب دو کلمه یونانی فتوس (Photo) به معنی نور و گرافوس (graphein) به معنای رسم کردن ابداع شده بود جای آن را گرفت. در آن زمان عکاسی برای مردم سحر و جادو تلقی می شد تا جایی که تصاویر به دست آمده را آینه حافظه دار نامیده بودند. در سال ۱۸۳۸ شیمیدان انگلیسی به نام ویلیام هنری فوکس تالبوت (William Henry Fox Talbot) با تهیه تصویر نگاتیو در ابعاد کوچکتر ، بزرگسازی تصویر و به دست آوردن تصویر پوزتیو یا مثبت دو مرحله اصلی را در ظهور عکس تکمیل کرد. قبل از این عکاسان مجبور بودند سطح حساس را به اندازه شی مورد نظر بسازند. ( فرض کنید اگر قرار بود از یک فیل عکس بگیرند چه دوربینی با چه اندازه ای می خواستند!!) در آن زمان برای گرفتن عکس مدت و هزینه زیادی صرف میشد .لابراتوارها سیار بودند و حمل و نقل شیشه ها (که عکس ها روی آنها ظهور میشد) بسیار سخت بود. از طرفی سوزه باید در طول زمان گرفته شدن عکس بدون حرکت میماند! که برای سوژه های جاندار مثل انسان از آپولو (وسیله ای برای شکنجه انسان) استفاده میکردند. با اختراع امولسیون تر یا کلودیون این زمان به ۲-۳ ثانیه تقلیل یافت. بعدها با اختراع امولسیون ژلاتین دار یا امولسیون خشک توسط ریچارد مادوکس (Richard Maddox) این زمان به ۱/۲۵ ثانیه کاهش پیدا کرد. و اما اشخاص زیادی برای ارتقاء عکاسی تلاش کردند که یکی از معروفترین این افراد جرج ایستمن (George Eastman) بود که تلاش کرد تا عکاسی را در اختیار همگان قرار دهد وی هم چنین بنیانگذار موسسه کداک است.</font></span></font> text/html 2010-01-08T15:50:15+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی عکاسی چیست؟ http://khadoname.mihanblog.com/post/44 <font color="#485618" face="tahoma" size="2"><span lang="fa"><font style="font-size: 10pt;" color="#302617" face="tahoma">عکاسی چیست؟<br><br>ماهیت كار <br>عكاسان تصویرهائی را تولید و حفظ میكنند كه منظره ای را به تصویر میكشند ، داستانی را بازگو میكنند یا حادثه ای را ثبت میكنند. برای خلق عكسهائی با كیفیت تجاری ، عكاسان باید تخصص فنی و خلاقیت را با هم داشته باشند . ایجاد یك تصویر موفق نیاز به انتخاب و ارائه سوژه ای با توانائی تاثیر گذاری خاص و انتخاب تجهیزات مناسب دارد. به عنوان مثال ، عكاسان ممكن است با نورپردازی ظاهر یك سوژه را تقویت كنند و یا با تار كردن پس زمینه توجه بیننده را به جنبه خاصی از تصویر معطوف كنند. <br>امروزه ، بسیاری از دوربینهای عكاسی شرایطی مانند سرعت دیافراگم و بازی دریچه نور را خود بخود تنظیم میكنند. آنها همچنین به عكاس اجازه میدهند تا این تنظیمها را به صورت دستی انجام دهد تا بتواند به خلاقیت و كنترل فنی بالاتری برروی فرایند تصویر برداری دست یابد. علاوه بردوربینهای خودكار و دستی ، عكاسان از مجموعه ای از فیلمها ، عدسیها ، و تجهیزات ـ از فیلترها ، سه پایه ها و فلاشها گرفته تا وسائل نورپردازی خاص استفاده میكنند. <br>عكاسان یا از دوربینهای معمولی رایج ویا از دوربینهای جدید دیجیتال كه تصاویر را به صورت الكترونیكی ثبت میكنند استفاده میكنند. یك دوربین عكاسی معمولی تصاویر را بر روی یك فیلم هالید نقره ثبت میكند كه باید چاپ شود . بعضی عكاسان فیلم خود را برای پردازش به لابراتوار میفرستند . فیلمهای رنگی برای پردازش و چاپ نیاز به تجهیزات گرانقیمت و شرایط ایده آل دارند. دیگر عكاسان ، بخصوص آنهائی كه از فیلمهای سیاه و سفید استفاده میكنند یا نیاز به جلوه های ویژه دارند ، ترجیح میدهند كه عكسهایشان را خودشان پردازش و چاپ كنند. این عكاسان باید برای كار كردن با یك تاریكخانه مجهز یا نرم افزار مناسب برای پردازش و چاپ دیجیتالی مهارت فنی لازم را داشته باشند. <br>امروزه ، پیشرفتهای اخیر در فن آوری الكترونیكی ، ایجاد و اسكن كردن فیلمهای استاندارد ۳۵ میلی متری و دیگر انواع فیلم و استفاده از اسكنرهای مسطح رومیزی و لابراتوارهای فتو فینیش برای ایجاد تصویرهای دیجیتالی قابل خواندن توسط رایانه را برای عكاسان میسر ساخته است. پس از تبدیل فیلم به تصویر دیجیتالی ، عكاسان میتوانند تصاویر را ویرایش كرده و به جاهای دیگر بفرستند كه این كار تهیه و انتقال تصویر را از مكانهای دورراحت تر و سریعتر میكند. <br>عكاسان همچنین با استفاده از رایانه ها و نرم افزارهای تخصصی میتوانند برای ایجاد جلوه های مورد نظر ، تصاویر دیجیتالی ویا اسكن شده را دستكاری یا تقویت كنند. این تصاویر، مانند موسیقی ، بر روی سی دی قابل ذخیره كردن میباشند. فن آوری دیجیتال همچنین تولید تصاویر بزرگتر ، رنگی تر و دقیقتر را برای اشتفاده در آگهی های تبلیغاتی ، هنر عكاسی و تحقیقات علمی ممكن ساخته است . بعضی از آنها از این فناوری در ساخت تابلوهای تبلیغاتی به روش الكترونیك استفاده میكنند. از آنجائیكه امروزه بیشتر كارهای عكاسی نیاز به فناوری رایانه ای دارد ، عكاسان باید از نرم افزار ویرایش رایانه ای دانش كافی و كاربردی داشته باشند. <br>بعضی عكاسان در مقوله هایی مانند چهره و یا عكاسی تجاری و صنعتی ، علمی ،خبری یا هنرهای زیبا متخصص میشوند. عكاسان چهره از افراد به صورت فردی یا گروهی عكس میگیرند و اغلب در استودیوهای شخصی خودشان كار میكنند. بعضی در تصویر برداری مجالس ازدواج یا مراسم دانشگاهی تخصص دارند و در محل مراسم كار میكنند. <br>عكاسان تجاری و صنعتی از سوژه های گوناگونی مانند ساختمانها ، مدلها ، كالاهای فروشی ، هواپیماها و مناظر عكس میگیرند. این عكسها در رسانه های مختلفی مانند كتابها ، گزارشات ، تبلیغات و كاتالوگها مورد استفاده قرار میگیرند. عكاسان صنعتی اغلب از تجهیزات ، ماشین آلات ، تولیدات ، كارگران و صاحب منصبان شركتها عكس میگیرند. این عكسها سپس در تجزیه و تحلیل پروژه های مهندسی ، تبلیغات یا ثبت گسترش و كاراندازی تجهیزات مانند نصب تاسیسات اسكله به كار میروند. این نوع عكاسی معمولا در محل انجام میشود. <br>عكسان علمی با استفاده از دانش تولید كنندگان علم ، داده ها و پدیده های علمی و پزشكی را به تصویر كشیده و ثبت میكنند. آنها معمولا در زمینه های علمی مانند مهندسی ، پزشكی ، زیست شناسی و شیمی ار دانش اضافه بر عكاسی برخوردارند. <br>گروه جدیدی از عكاسان كه به آنها فتوژورنالیست (عكاسان خبری ) گویند از مردم ، مكانها ، رویدادهای ورزشی ، سیاسی و اجتماعی كه ارزش خبری داشته باشند برای روزنامه ها ، ژورنالها ، مجلات و تلوزیون عكس میگیرند. بعضی از آنها حقوق بگیر هستند و بعضی دیگر كه به آنها عكاسان آزاد گویند به صورت شخصی كار میكنند. <br>عكاسان هنرهای زیبا ، عكسهای خود را به عنوان كارهای هنری میفروشند. آنها باید علاوه بر كارآیی فنی ، دارای استعداد وخلاقیت هنری نیز باشند. <br>عكاسان آزاد با شركتهای خاصی كه ذخایر عكس را نگهداری میكنند قرارداد میبندند و امتیاز عكسهای خود را به آنها داده ویا در مورد خاصی سفارش عكس میگیرند. این شركتها نیز به نوبه خود امتیاز استفاده از این عكسها را به دیگر شركتها و مجلات میفروشند. <br>▪ محیط كار <br>محیط ار برای عكاسان بسیار متفاوت میباشد. مثلا افراد استخدامی ساعتهای معینی را كارمیكنند درحالیكه عكاسان خبری ساعتهای طولانی ونامنظم كار میكنند و باید همیشه گوش به زنگ باشند. بسیاری از عكاسان به صورت نیمه وقت كار میكنند. <br>عكاسان چهره معمولا در استودیوهای خودشان كار میكنند ، اما ممكن است برای گرفتن عكس از مشتری در محل خاص خودش مانند مدرسه ، دفتر شركت یا منزل شخصی مجبور به طی مسافتی طولانی باشند. عكاسان خبری و تجاری به دفعات مجبور به جابجا شدن در منطقه ، ماموریت شبانه ویا مسافرت به مكانهای دور برای مدت طولانی میباشند. <br>بعضی از عكاسان ، بویژه عكاسان خبری كه حوادث ، بلایای طبیعی ، آشوبهای شهری و درگیریهای نظامی را پوشش میدهند ، در شرایط سخت و حتی خطرناك كارمیكنند. بسیاری از عكاسان باید ساعتهای طولانی در هرنوع آب و هوایی منتظر بمانند تا یك حادثه ( مثلا ماه گرفتگی ) اتفاق بیافتد و یا در حالیكه تجهیزات سنگینی را حمل میكنند بایستند و یا مسافتهای طولانی را طی كنند. عكاسان خبری معمولا برای تحویل دادن به موقع سفارش تحت فشار قرار دارند. <br>كسانی كه به صورت شخصی كار میكنند آزادی عمل بیشتری دارند اما درعین حال درآمد ثابتی نداشته و دائما برای یافتن مشتری جدید تحت استرس میباشند. بعضی از آنها برای بازاریابی از كمك یك همكار استفاده میكنند. <br>▪ فرصتهای شغلی <br>اكثر عكاسان به صورت شخصی كار میكنند. دیگران به صورت استخدامی یا قراردادی برای رسانه ها ، شركتهای تبلیغاتی وصنایع مشغول به كارند. اكثر فرصتهای شغلی برای عكاسان در شهرهای عمده وبزرگ میباشد. <br>▪ آموزش و ادامه تحصیل <br>اكثر كسانی كه عكاسان را به خدمت میگیرند به دنبال كسانی هستند كه از تخیل بصری بالایی برخوردار بوده و علاوه بر درك بالا از فن عكسبرداری ، خلاقیت خوبی نیز داشته باشند. كار در زمینه های خبری ، صنعتی و علمی عموما نیاز به تحصیلات دانشگاهی دارد. كسانی كه كار چهره و یا به صورت آزاد كار میكنند باید كارآیی حرفه ای بالایی داشته باشند و فرقی نمیكند كه این توانائی را از طریق تحصیلات رسمی ، كار تجربی ویا حرفه ای به دست آورده باشند. <br>دروس پایه عكاسی شامل تجهیزات ، فرایندها و تكنیكها میباشند. دیگر دروس شامل طراحی و تركیب بندی است. علاقه مندان به عكاسی میتوانند مشترك مجلات عكاسی شده ، به كلوپهای عكاسی بپیوندند و یا در تابستانها و یا به صورت نیمه وقت برای روزنامه ها و عكاسیها كار كنند. عكاسان آزاد برای اینكه بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند باید سبك عكاسی خاص خودشان را داشته باشند و با دادن عكسهای مجانی به مجلات و شركتهای تبلیغاتی خود را به صحنه حرفه ای وارد كنند. آنها باید مجموعه خوبی از نمونه كار داشته باشند. <br>عكاسان باید بینش ، توانائی هنری و هماهنگی مناسب دست و چشم داشته باشند. آنها باید با حوصله و دقیق بوده و توجه كافی به جزئیات داشته باشند. ازآنجائیكه عكاسان دائما با مشتریها ، طراحان گرافیكی و یا متخصصان تبلیغات و انتشارات سروكار دارند ، باید توانائی كار با دیگران را داشته باشند . آنها باید از نرم افزارها و وسائل رایانه ای نیز برای تهیه و ویرایش تصاویر به اندازه كافی سررشته داشته باشند. عكاسان تجاری و هنری باید خلاق و مبتكر باشند. عكاسان خبری علاوه برتوانائی بالا درتصویر برداری ، باید از داستان سوژه نیز اطلاعات كافی داشته و عكسهای مطابق با داستان بگیرند. آنها باید درمورد گرفتن عكسهای مناست تصمیم گیرنده بوده وبرای گرفتن آنها سرعت عمل كافی داشته باشند. <br>عكاسان آزاد باید توانائی و شم تجاری داشته باشند و بتوانند مجوز عكسبرداری از مكانهای حفاظت شده و چاپ عكس افراد را بدست آورند. <br>▪ چشم انداز آینده <br>از آنجائیكه این شغل برای بسیاری از مردم دارای جاذبه بوده و به صورت آماتوری و تجربی نیز قابل انجام است رقابت كاری در این رشته بسیار زیاد بوده و بیشتر هم خواهد شد. تعداد علاقه مندان به عكاسی تجاری و خبری بیش از فرصتهای شغلی موجود میباشد. كسانی كه خلاقیت بیشتری داشته و توانائی تجاری و قدرت پیشرفت با فناوری روز را دارند دریافتن كار و سفارش موفقترند. توانائیهای جنبی مانند كار با رایانه نیز در موفقیت عكاسان درآینده بسیار مؤ ثر خواهد بود. <br>با رشد جمعیت دنیا ، فرصتهای كاری برای عكاسان چهره بیشتر خواهد شد و با افزایش تعداد مجلات و ژورنالهای الكترونیكی در اینترنت ، سفارش عكسهای دیجیتالی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر این امكانات دیجیتالی به شركتها اجازه میدهد تا عكسهای حرفه ای مورد نیاز خود را بدون نیاز به عكاسان تهیه كنند. <br>▪ میزان درآمد <br>درآمد میانگین برای عكاسان درسال ۲۰۰۰ در ایالات متحده ۲۲۳۰۰ دلار در سال بوده است. به علت گرانی تجهیزات و مواد مورد نیاز عكاسی ، كسانی كه به صورت آزاد كارمیكنند ، درآمد خالص كمتری نسبت به افراد حقوق بگیر دارند(البته این امر احتمالا درمورد استودیوهای عكاسی چهره در ایران صادق نمیباشد). بر خلاف عكاسان تجاری و خبری ، عكاسان هنری شانس كمتری برای درآمد زایی مستقل و دائمی دارند.<br></font></span></font> text/html 2010-01-07T16:30:29+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی چهار تفاوت گرافیک و نقاشی http://khadoname.mihanblog.com/post/43 <font color="#485618" face="tahoma" size="2"><font color="#485618" face="tahoma" size="2"><font align="center" color="#374265" face="TAHOMA" size="2"><span lang="fa"><font color="#485618" face="tahoma" size="2"> </font> </span><b> چهار تفاوت گرافیک و نقاشی</b></font></font></font><br><font color="#485618" face="tahoma" size="2"><span lang="fa"><font style="font-size: 10pt;" color="#302617" face="tahoma"><br>خطکشی بین نقاشی و گرافیک در روزگاری که با آلیاژی از پسامدرنیسم و دیجیتالیسم ساخته شده، چندان درست به نظر نمیرسد. اما بهر حال درباره چهار تفاوت مهمشان میتوانیم حرف بزنیم و بحث کنیم. <br><br><span style="font-weight: bold;">۱)</span> تفاوت اول، هنر و رسانه است. نقاشی عموما زیرمجموعه هنر است که این هنر شدت و ضعف دارد اما گرافیک همیشه هنر نیست. گاهی هم تبدیل به رسانه میشود ؛ مثل وقتی که در خدمت تبلیغات (تجاری، فرهنگی و سیاسی) قرار میگیرد. البته گاهی هم تلفیقی از هنر و رسانه است. درست مثل زمانی که در خدمت رسانهها (چاپی، الکترونیکی، دیجیتالی و سایبر) قرار میگیرد. بطور کلی آنگاه که هنر مطلق است garphic art و وقتی که رسانه و یا تلفیقی از رسانه و هنر است graphic design نامیده میشود. در پستهای بعدی راجع به این موضوع بیشتر خواهم گفت. <br><br><span style="font-weight: bold;">۲)</span> تفاوت دوم، برقراری ارتباط را شامل میشود. در مواجهه با نقاشی، وظیفه برقراری ارتباط به عهده مخاطب است و اوست که باید تلاش کند تا با اثر هنرمند نقاش ارتباط برقرار کند. اما در گرافیک برعکس است و وظیفه برقراری ارتباط بر دوش خود اثر گرافیک نهاده شده یعنی اثر گرافیکی، بایستی تلاش کند تا مخاطب را به طرف خودش جذب کند نه اینکه مخاطب زور بزند تا محتوای اثر گرافیک را درک کند. <br>علت ناتوانی بسیاری از آثار گرافیک ناشی از ندانستن همین تفاوت دوم است. <br>یک نکته دیگر را هم میتوان گفت؛ برای دیدن آثار یک هنرمند نقاش، این مخاطب است که به گالری و موزه میرود تا آثارش را ببیند. یعنی مخاطب به طرف "اثر" میرود در حالی که در گرافیک، معکوس این اتفاق رخ میدهد و این "اثر" گرافیک است که به طرف مخاطب میرود. شهروندان در حال عبور و مرور از کوچه و خیابان هستند که بیلبردها و پوسترها و . . . به طرفشان میآیند و میخواهند به زور پیامشان را به آنها منتقل کنند. <br><br><span style="font-weight: bold;">۳)</span> تفاوت سوم را به شخصی و غیرشخصی بودن این دو اختصاص میدهم. "اثر" نقاشی کاملا شخصی است و گویای حرف و فکر هنرمند نقاش است بدون در نظر گرفتن مخاطب. از این رواست که میگوییم او میتواند چنین تصور کند : خورشید؛ مثلث سبز ، زمین و صحرا ؛ آبی و آسمان ؛ قرمز چهارخانه با گلهای درشت صورتی (!!) . ولی در "اثر" گرافیک تقریبا چنین تصوراتی شدنی نیست (بحث تصویرسازی در گرافیک، چیز دیگری است). چرا که گرافیک "شخصی" نیست و میخواهد ارتباط برقرار کند یعنی بایستی مخاطب را در نظر بگیرد. اثری که در طراحی و تولید آن، مخاطب نقشی نداشته باشد نمیتواند "اثر" گرافیکی موفقی باشد. <br><br><span style="font-weight: bold;">۴)</span> تفاوت چهارم را تقریبا همه میدانند. نقاشی تکثیر نمیشود حداقل با هدف تکثیر، ارائه نمیشود. اما گرافیک براساس تکثیر، طراحی و تولید میشود. واضح است که منظور از تکثیر، تمام گونههای آن است (چاپ، فیلمهای اپتیک، فیلمهای مگنت، امواج الکترونیکی و . . . ) .آثار تک نسخهای در گرافیک جایگاهی ندارند چرا که هدف برقراری ارتباط را، عملیاتی نمیکنند. متاسفانه بیتوجهی به این مسئله هم باعث شده که این روزها، گرافیک به سمت نمایشگاهی و جشنوارهای شدن پیش برود. <br>پوسترها و جلدهایی که فقط در یک نسخه تکثیر میشوند و به قصد رتبه و جایزه رهسپار جشنوارههای خارجی، یا بر دیوار نگارخانهها و گالریها مینشینند و میخواهند بیان هنرمندانه آن گرافیست ـ نقاش را رخنمایی کنند.</font></span></font> text/html 2010-01-07T16:25:22+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی چاپ سنگی (تاریخچه چاپ در ایران) http://khadoname.mihanblog.com/post/42 <font color="#485618" face="tahoma" size="2"><font color="#485618" face="tahoma" size="2"><font align="center" color="#374265" face="TAHOMA" size="2"><span lang="fa"> </span><b> چاپ سنگی (تاریخچه چاپ در ایران)</b></font></font></font><br> <font color="#485618" face="tahoma" size="2"><span lang="fa"><font style="font-size: 10pt;" color="#302617" face="tahoma"><br>چاپ سنگی یا لیتوگرافی [۱] بیش از ۷۰ سال چاپخانه های ایران را در انحصار خود داشت. یکی از ویژگی های نسخه های چاپ سنگی که همواره مورد تأیید اهل فرهنگ بوده، خط آن‌ها ـ به خصوص خط نستعلیق ـ است که در چاپ این کتاب ها مورد استفاده قرار گرفته.<br>نسخه های چاپ سنگی با نسخه های خطی شباهت هایی دارند که در مقالة حاضر ضمن بیان این شباهت ها دربارة تاریخ چاپ، تاریخچة چاپ سنگی، روش کار در چاپ سنگی، چاپ سنگی در ایران، و دست‌اندرکاران چاپ سنگی بحث می‌شود . معرفی چاپخانه های دولتی و خصوصی چاپ سنگی، تحول دستگاه چاپ‌سنگی، معرفی مجموعه کتاب های چاپ‌سنگی در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی از جهت آمار و موجودی، نحوة ارائة خدمات و پراکندگی موضوعات مختلف چاپ سنگی، مباحث دیگر مقاله است.<br>● مقدمه<br>تفکر و اندیشه و تمایلات انسان او را بر آن داشت که به ثبت و ضبط وقایع و رویدادها بر روی اشیای مختلف از جمله استخوان، سنگ، چوب، ... بپردازد تا قادر به نگهداری از آن‌ها و پاسخگوی فطرت انسانی مبنی بر جاودان‌ماندن اندیشه ها باشد. بشر از مواد متفاوتی برای ضبط دانش استفاده کرده است. در روند تکاملی ضبط اندیشه عواملی مانند دوام، فراوانی، دردسترس‌بودن، نرمی، سبکی، و کم‌حجم‌بودن مواد همواره مد نظر بوده است. نگارش در سیر تکاملی و تاریخی خود از حکاکی بر روی سنگ آغاز و بتدریج به ضبط بر روی طومار پاپیروس و سپس طومار چرمین و پوستی تغییر شکل داد و در انتها با اختراع کاغذ و پیدایش هنر خوشنویسی و نسخه‌نویسی، تا دوران چاپ به تکامل خود ادامه داد. با پیشرفت صنعت و دانش، به کتاب های بیشتری احساس نیاز شد. اختراع ماشین چاپ پاسخی به این نیاز بود. ابتدا کتاب های چاپی سربی با حروف و وسایل ابتدایی منتشر گردید و سپس به دلیل هزینة بالای آن و پاره ای از مسائل، چاپ سنگی مرسوم گردید.<br>چاپ سنگی نوعی چاپ مسطح بوده که درآن به جای حروف از سنگ مرمر استفاده می شده؛ بدین ترتیب که نوشته یا تصویر را به روی سنگ منتقل می کردند و با استفاده از روش های شیمیایی آن را برجسته می نمودند و سپس این تصویر به کرّات روی کاغذ کپی می شده است. این نوع چاپ با استفاده از روش مختلط فیزیکی و شیمیایی بر اساس دفع متقابل آب و چربی اختراع گردیده.<br>● تاریخچه<br>از قریب به یک قرن پیش کتاب های ذیقیمتی در گنجینه های عمومی و شخصی و اخیراً دانشگاهی نگهداری می‌شوند که به دلیل نوع چاپ خاصی که دارند اصطلاحاً به کتاب های چاپ سنگی مشهورند. ماشین چاپ سنگی در شکل و کار تقریباً مشابه ماشین چاپ سربی بوده است، جز این که ..............<br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">برای دیدن متن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید...</span><br></font></span></font> text/html 2010-01-05T21:55:19+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی مینا کاری http://khadoname.mihanblog.com/post/40 <div align="center"><h3 style="margin: 0px; padding: 2px; width: 300px;" class="detailimg"><img alt="هنر مینا کاری" title="هنر مینا کاری" src="http://www.seemorgh.com/DesktopModules/iContent2/Files/32770.jpg" width="300" height="200"></h3></div> <div class="detailabstract" style="padding-right: 5px; padding-left: 5px;">قدیمی‌ترین‌ نمونه‌های مینا کاری‌ موجود موید این‌ ادعاست‌ که‌ مینا کاری‌ نیز مانند بسیاری‌ از‌هنرهای دیگر برای اولین بار در ایران پیدا شده و از ایران به‌ سایر کشورها راه یافته است‌.‌..</div> <div dir="rtl" style="border: medium none rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify"><br><strong>مینا کاری‌</strong> هنر درخشان <strong>آتش‌ و خاک</strong> است‌، با رنگهای پخته و درخشان که‌ سابقه آن به‌ 1500‌سال پیش از میلاد می‌رسد.‌ آقای <strong>علینقی وزیری</strong> در کتاب تاریخ‌ عمومی‌ هنرهای مصور قبل از تاریخ‌ تا اسلام می‌نویسد: ‌از جمله هنرهای دستی ایرانیان در گذشته های دور تزئین و کنده کاری‌ روی‌ فلزات است‌. ‌ظروف‌ فلزی بدست‌ آمده از فلزات گوناگون ساخته شده که‌ مهمترین‌ آنها عبارتست از: طلا،‌ نقره، مس‌، برنز، برنج‌، آهن‌، فولاد، سرب، آلومینیوم و کرم.‌ این‌ فلزات برای زینت آلات و ظروف‌ گوناگون بکار می‌رفته زیرا که‌ امکان ساختن ابزار لازم‌ در ‌یک ورق‌ فلز چندان مشکل و ناممکن نبوده‌ از جمله موارد فلز کاری‌ می‌توان از تر<strong>صیع</strong> یعنی به‌ ‌جا نشاندن قطعات کوچک‌ فلزهای مختلف روی‌ سط‌ح‌ فلزی از نوع جنس دیگر و ایجاد تناسب ‌‌میان قط‌عات با در نظ‌ر گرفتن رنگ‌ و اشکال هندسی‌ آنها و ایجاد شکل یا نقش وسیله آنها و <strong>‌مینا کاری‌</strong> نام برد. بررسی‌ هایی‌ که‌ در مورد مینا سازی‌ شده نشان می‌دهد میناهایی‌ که‌ بنام‌ <strong>بیزانس</strong>‌ مشهور است‌ از مینا سازی‌ ایرانی‌ اقتباس شده است‌.‌ قدیمی‌ترین‌ نمونه‌های مینا کاری‌ موجود موید این‌ ادعاست‌ که‌ مینا کاری‌ نیز مانند بسیاری‌ از‌ هنرهای دیگر برای اولین بار در ایران پیدا شده و از ایران به‌ سایر کشورها راه یافته است‌.‌ در دوران مغول سبک جدیدی در فلز سازی‌ و مینا کاری‌ ایران بوجود آمد. اشکال و تصاویری‌ که قیافه‌ و لباس اعضای دربار ایران را داشتند، جای اشکال و تصاویر عربی‌ دوره‌ قبل را‌ گرفتند و بویژه ترصیع فلز در عصر<strong> تیموری‌</strong> به‌ منتهی درجه‌ شرقی‌ خود رسید. در زمان <strong>صفویه‌ </strong>زمینه‌ی هنر مینا کاری‌ و فلز کاری‌ تغییر یافت‌ ظروف‌ نقره در این‌ دوره‌‌ نقوش میناتور از قبیل مجالس‌ بزم در دربار و یا مجالس‌ شکار، یا اسب‌ سواری‌ مزین‌ گشت و ‌هنر مینا سازی‌ از نقشهای اسلیمی و گل‌ تغذیه‌ کرد و رنگ‌ قرمز مورد مصرف بیشتری‌ داشت‌ و شهر اصفهان یکی از مراکز عمده مینا کاری‌ بحساب می‌آمد که‌ هنوز هم‌ تنها مرکز ‌این‌ هنر محسوب می‌شود.<br><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><br>نحوه تولید‌</strong></span><br>&nbsp;هنر مینا کاری‌ را می‌توان یکی از اختراعات خلاقه‌ بشر دانست زیرا این‌ هنر شامل‌ فعل و ‌انفعالهای پیچیده‌ایست که‌ بهم ربط‌ داده‌ می‌شوند از یک‌ سو عوامل‌ ساده‌ای از قبیل ‌سیلیکوم و مینیوم و پتاسیم و از سوی دیگر سبک قیمتی که‌ ترکیب آنها مینا را بوجود‌ می‌آورد.‌ از این‌ رو این‌ یک‌ هنر آزمایشگاهی‌ است‌ و در حقیقت ماده‌‌ایست که‌ از ترکیب اکسیدهای ‌فلزات که‌ بر اثر حرارت‌ رنگهای مورد نظ‌ر را بدست‌ می‌دهد در اختلاط با تعدادی‌ نمک ثابت‌‌ بدست‌ می‌آید و رنگها با درجه‌ حرارت‌ و طول زمان حرارت‌ ارتباط زیاد پیدا می‌کنند.‌ بنابراین‌ برای دسترسی‌ به‌ این‌ پدیده هنری زیبا باید آتش‌ و حرارت‌ بدقت‌ مراقبت و مهار ‌شود. مینا که‌ طبعا شفاف است‌ شفافیت بیشتر خود را از <strong>اکسید قلع</strong> بدست‌ می‌آورد و‌ ترکیبات آن از زمانهای قدیم‌ تا به‌ امروز ثابت‌ و بدون‌ تغییر مانده است‌.‌ روی‌ اشیا طلایی‌ و نقره ای هم‌ میتوان مینا کاری‌ کرد ولی‌ اساسا مینا کاری‌ بر روی‌ <strong>مس</strong>‌ انجام ‌می‌شود. تا فراهم‌ آمدن مینا چند مرحله باید طی شود باین‌ ترتیب که‌ ابتدا آن چیزی را که‌‌ می‌خواهند مینا کاری‌ کنند به هر شکل و هر اندازه‌ باید به وسیله مسگر متخصص به‌ شکل لازم‌‌ در آید و پس‌ از آن که‌ ساخته شد استاد مینا کار به‌ آن لعاب سفید رنگ‌ می‌دهد. معمولا سه‌ ‌الی‌ چهار بار لعاب داده‌ می‌شود و در هر بار شیئی به‌ کوره‌ می‌رود و حدود 700 درجه‌ حرارت ‌‌می‌بیند تا رنگ‌ لعاب ثابت‌ شود بعد روی‌ آن به‌ رنگهای گوناگون نقاشی‌ می‌شود سپس شیئی ‌باز به‌ کوره‌ می‌رود و حدود 400 تا 500 درجه‌ حرارت‌ می‌بیند تا رنگها بصورت‌ مط‌لوب در آید.</div> <div dir="rtl" style="border: medium none rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="border: medium none rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify">&nbsp;‌در گذشته که‌ مینا کاری‌ رواج اندک داشته رنگهایی‌ که‌ بکار می‌رفته مانند رنگهایی‌ که‌ در‌ صنعت قلمکار بکار برده‌ می‌شود گیاهی‌ یا معدنی‌ بوده‌ است‌ ولی‌ اکنون برای نقاشی‌ ظروف‌ و ‌اشیا مینایی‌ از رنگهای شیمیایی‌ استفاده‌ می‌شود. رنگهایی‌ که‌ در میناکاری‌ بکار می‌رود بر سه‌ نوع است‌:<br><span style="color: red;">‎-1</span> رنگهای گیاهی‌ که‌ در چیت سازی‌ هم‌ بکار می رود.‌<br><span style="color: red;">‌‎-2</span> رنگهای معدنی‌ که‌ در نقاشی‌ و مینا کاری‌ بکار می رفته است‌.‌<br><span style="color: red;">‎-3</span> رنگهای فلزی که‌ روی‌ مینا کار می کنند‌.<br></div> <div dir="rtl" style="border: medium none rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="border: medium none rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;" align="justify">برای مینا کاری‌ در تهیه رنگ‌ قرمز از <strong>طلا</strong> استفاده‌ می‌شود رنگ‌ سبز مینا از <strong>مس</strong>‌ و رنگ‌ زرد ‌آن از <strong>گل‌ ماشی‌</strong> بدست‌ می‌آید. رنگ‌ آبی‌ و فیروزه‌ای و رنگ‌ سفید از رنگ ‌‌مخصوصی تهیه می‌شده است‌ که‌ در شهر سامره از شهرهای عراق نوع خوب آنرا بدست ‌‌میآورده‌اند.‌ بیشتر اشیایی‌ که‌ میناسازان فعلی به‌ بازار عرضه‌ می‌کنند عبارت است از: گوشواره‌، سینه ریز،‌ گلوبند، انگشتر، جعبه های بزرگ‌ و کوچک‌ آرایش‌ زنانه‌، قوطی سیگار، جعبه های خاتم‌ کاری‌ و‌ مینا کاری‌، سرویس‌ چایخوری‌ و شربت‌ خوری‌، حبابهای میناکاری‌، بشقاب، گلدان، تابلوهای‌ بزرگ‌ و کوچک‌ مینا که‌ با هنرهای دیگر مانند طلا کاری‌، خاتم‌ کاری‌، مینیاتور ترکیب می‌شود،‌ کاسه‌ قاب و قدح، قابهای عکس، زیر سیگاری‌، پیپ، آلبوم عکس، گلابپاش، پنکه سقفی، جارو ‌چهلچراغ، درها و پنجره ها و ضریح‌های مینا کاری‌ شده برای مقابر ائمه شیعه در کربلا و نجف و ‌سامره و مشهد و قم‌ و حضرت عبدالعظیم و اماکن‌ متبرکه‌ دیگر.‌<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">برای دیدن متن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید...</span><br></div> text/html 2010-01-05T21:11:58+01:00 khadoname.mihanblog.com زرگری چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان بوشهر http://khadoname.mihanblog.com/post/39 <table dir="rtl" width="97%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblTitle2" class="titleStyle">چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان بوشهر</span></div> </td> </tr> <tr> <td> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblReporter" class="style1"></span><br></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <br> <div align="justify"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblDescription" class="description" dir="rtl">نمایشگاه سراسری بازرگانی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان بوشهر تا ساعاتی دیگر افتتاح می‌شود.<br><br>معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی بوشهر با بیان این مطلب گفت: این نمایشگاه رأس ساعت 15 با حضور مدیر کل امور بازرگانی معاونت صنایع‌دستی، معاون اداره امور بازرگانی، رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، استاندار و جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی کشور افتتاح می‌شود.<br> <br> احمد دهاز ادامه داد: این نمایشگاه در قالب 150 غرفه برترین‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی 30 استان کشور را به نمایش می‌گذارد.<br> <br> وی با اشاره به اینکه بیشترین غرفه‌های اختصاص داده شده مربوط به هنرمندان استان بوشهر است، اظهار داشت: به صنعتگران استان میزبان 30 غرفه اختصاص داده‌ایم تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنایع‌دستی بوشهر را به استان‌های سراسر کشور نشان دهند.<br> <br> معاون صنایع‌دستی این استان ادامه داد: صنایع‌دستی دریایی، تاکسی درمی، گرگور بافی، گلیم، گبه، جاجیم، سفال، عبا بافی، حصیر بافی، محرق، منبت، مشبک، گره چینی، سوزندوزی، صنایع‌چوبی، لنج سازی، نگارگری، تذهیب و نقاشی روی سفال رشته‌های صنایع‌دستی بوشهر در این نمایشگاه هستند.<br> <br> این مقام مسئول تصریح کرد: به دیگر استان‌های کشور نیز بنا بر ظرفیت و توانشان بین 2 تا 8 غرفه اختصاص داده شده است.<br> <br> معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان بوشهر با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی بومی این استان از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: هنرمندان فعال در قالب 12 غرفه به تولید زنده هنرهای سنتی و صنایع‌دستی بومی استان می‌پردازند.<br> <br> دهاز در ادامه اظهار داشت: ‌این در حالی است که سه آلاچیق مربوط به عشایر استان و منطقه ترکمن صحرا ضمن نمایش توانمندی‌های صنایع‌دستی عشایر به پخت غذاهای سنتی و محلی مشغول‌ می‌شوند.<br> <br> معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی بوشهر خاطرنشان کرد: بخشی از برنامه‌های جانبی چهارمین نمایشگاه سراسری بوشهر در زمان حضور معاون صنایع‌دستی کشورمان در برنامه اختتامیه اجرایی می‌شود.</span></div></td></tr></tbody></table> text/html 2010-01-04T20:06:22+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی موزه صنایع‌دستی کشور در تهران راه اندازی می‌شود http://khadoname.mihanblog.com/post/38 <table dir="rtl" width="97%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblTitle2" class="titleStyle">موزه صنایع‌دستی کشور در تهران راه اندازی می‌شود</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <br> <div align="justify"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblDescription" class="description" dir="rtl">معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی از ایجاد موزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در تهران خبر داد.<br><br>تهمینه دانیالی با بیان این مطلب گفت: مجوز ایجاد موزه صنایع‌دستی در شهر تهران را چندی پیش از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشورمان دریافت کردیم.<br> <br> وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها موزه فعال صنایع‌‌دستی در استان تهران موزه صنایع‌دستی مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد است، اظهار داشت: ‌این مکان برای تمامی شهروندان قابل دسترس نیست به همین منظور ایجاد موزه تازه در دست بررسی قرار گرفت.<br> <br> معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی تصریح کرد: در نظر داریم با در اختیار قرار گرفتن فضایی مناسب، موزه صنایع‌دستی را در مکانی قابل دسترس راه اندازی کنیم.<br> <br> دانیالی ادامه داد: در حال حاضر چندین مکان مورد نظر این معاونت برای ایجاد یک موزه از آثار هنری هنرمندان و صنعتگران کل کشور است.<br> <br> وی با بیان اینکه معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در حال بررسی مکان‌های معرفی شده است، گفت: این مکان‌ها اغلب در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.<br> <br> این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: خانه امام جمعه، بنایی در بازار تهران و ملک صداقت از جمله بناهای مورد نظر معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی برای اجرایی شدن این برنامه است.<br> <br> معاون صنایع‌دستی کشورمان تأکید کرد: از آنجا که برای ایجاد این موزه نیازمند فضایی بزرگ و قابل توجه هستیم در نظر داریم بنایی که امکان استفاده و بهره برداری بیشتری دارد را انتخاب کنیم.<br> <br> تهمینه دانیالی اضافه کرد: با انتخاب فضای مورد نظر راه اندازی موزه صنایع‌دستی هنرمندان کشورمان، امکان نمایش آثاز تاریخی در کنار تولیدات هنرمندان معاصر به طور همزمان امکان پذیر می‌شود.</span></div></td></tr></tbody></table> text/html 2009-12-28T19:20:41+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی برپایی نمایشگاه نقاشی در نیاوران http://khadoname.mihanblog.com/post/37 <div class="nwstxtlinkicons"> <a class="lnk" href="http://www.farsnews.net/printable.php?nn=8809291129" target="\&quot;_blank\&quot;"> </a><a class="lnk" href="http://www.farsnews.net/mail.php?nn=8809291129&amp;tt=" برپایی="" نمایشگاه="" منتخب="" نقاشی="" بزرگان="" معاصر="" ایران="" در="" نیاوران="" target="\&quot;_blank\&quot;"><br> </a> </div> <div class="nwstxttoppane"> <div class="nwstxtnewsinfo"> <div class="nwstxtinfotitle">برپایی نمایشگاه منتخب نقاشی بزرگان معاصر ایران در نیاوران</div> <p class="nwstxtlead" style="line-height: 160%;">&nbsp;همزمان باافتتاحیه گالری جهان‌نما، نمایشگاه منتخب نقاشی بزرگان معاصر ایران در مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران برپا شد.</p> </div> <div class="nwstxtpic"> <img class="nwstxttoppic" src="http://media.farsnews.com/Media/8709/Images/jpg/A0557/A0557491.jpg"><br> </div> </div>&nbsp; به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، در این نمایشگاه 16 تابلو نقاشی از 13 هنرمند صاحب نام معاصر كشور به نمایش گذاشته شده است. <br>آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه با تكنیك‌های آبرنگ،‌آبرنگ و گواش، رنگ و روغن روی بوم و كاه گل خلق شده‌اند. <br>آیدین آغداشلو، ناصر آراسته، احمد اسفندیاری، فرح اصولی،‌ناصر اویسی،‌فرامرز پیلارام، صادق تبریزی، جعفر روح بخش، بهجت صدر، زنده یاد استاد علی اكبر صنعتی، پرویز كلانتری، یراوند نهاپتیان و عطاء الله ذی نوری هنرمندان خالق این اثر هستند. <br>نمایشگاه منتخب نقاشی بزرگان معاصر ایران از 24 آذر تا 9 دی سال جاری از ساعت 9 تا 18 در نگارخانه جهان‌نما مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران برپا بوده و بازدید از این نمایشگاه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است. text/html 2009-12-18T15:48:55+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی غربت صنایع دستی و دست ها و نقش های ایران زمین http://khadoname.mihanblog.com/post/36 <font size="3"> سلام بر دست ها و درود بر نقش ها ، سلام بر دست های هنرمند ایرانی عاشق آب و خاك و فرهنگ و تمدن و هنر این مرز و بوم و درود بر میلیاردها نقشی كه ایرانیان بر خاك و برگ و كاغذ و بوم در بیش از 7 هزار سال زده اند . باید بر آن دست ها كه خالصانه این نقش ها را آفریده اند بوسه زد و بر همت والای آنان درود فرستاد و نقش سترگ آنان را در حفظ و حراست از فرهنگ و آئین و سنن ایران زمین ستود . چه زیباست نقشی كه نقش آفرینان ایرانی در دوران زندگی هنری خود می زنند و جهانیان را به حیرت وامیدارند ! آیا می توان باور كرد كه انسان با دست خود از پیكر بی روح فلز ، چنین هنرنمایی و اعجاز كند كه هر بیننده ای را مجذوب و صاحب اندیشه ای را به تفكر وا دارد و هر آشنا با هنری را دلباخته كار خود نماید ؟ این كیست ؟ چه می گوید ؟ چه می خواهد ؟ از كجا آمده است ؟ به كجا خواهد رفت و چه در سر دارد ؟ دیرگاهی است كه دنیا به ویزه مغربیان با ما و هنر و اندیشه مان آشنایی دارند . صفا و صمیمیت ، همدلی ، همراهی ، یكدلی و یكرنگی مان را نیزدر تاریخ و فرهنگمان دیده اند . بوعلی ، خوارزمی ، شیخ بهایی ، فخر رازی ، مولوی و فردوسی و ... مان را نیز می شناسند و بر هوشمندی جوانان و فرزندان ایران زمین اعتراف دارند . شاگردان مكتب جعفری و دانش آموختگان سرزمین تاریخی مان را در المپیادهای دنیا ارزیابی كرده اند و هراس خود را از پیشرفت كشورمان پنهان نمی كنند .كشوری كه هزاران سال است تاریخش را نوشته و به تاریخ و تمدن كهنش اعتراف دارد و شناسایی بیش از یك میلیون اثر و سایت تاریخی كشور را در كارنامه خود دارد و می تواند در معادلات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دنیا تاثیرگذار باشد . بنابراین یكی از فرازهای تعیین شده در معادلات ارزیابی كشورها ، هنر و مصنوعات دست انسانهای آن دیار است كه خود حاقظ فرهنگ ، آیین و سنت های بومی قومی و ملی كشورهاست . این هنر و این صنعت مانده است و باید بماند چرا كه بشریت نیاز به آرامش روح و روان دارد و نقش و نگارهای فرش ، گلیم ، گبه ، زیراندازهای ایرانی و سفال و كوزه و سرامیك و منبت و معرق و سوزندوزی ها و خاتم و مینا و كنده كاریها و اشكال و اجسام ساخته شده در جای جای ایران زمین آرامش ، ایمان ، عشق ، رضا و محبت را به مخاطب خود هدیه می كند و دستان هنرمندانش فرش محبت زیرپای افراد می گستراند تا هم اوج خیال و پرواز را به رخ بكشد و هم نهایت فروتنی و از خود گذشتگی را نشان دهد . امروز در شمارش هنر ایرانی و آثاری كه خلق كرده و می كند اختلاف است . برخی آن را صدها و بیش از هزار برمی شمرند و برخی دیگر تا 300 رشته می دانند . چه آن هزار و چه این 300 هر دو نشان از وسعت خاك ، تفاوت سلیقه و پویایی هنر ایرانی دارد . هر تار و پود یك فرش و گلیم و گبه و هر نقطه ، خط و تصویر و گره و هر ذره خاك و گل و لعاب همه و همه فریاد استعانت و یاری سرداده اند كه هان ! به سرعت در حال رفتنیم و اگر با مائید بیائید و اگر بر مائید ، نگاه كنید كه ما دیر یا زود این مهد هنر و تمدن را ترك خواهیم كرد ، چرا كه گذشتگان قدر ما ندانستند و شما نیز نمی دانید و بیگانگان به تجلیل از ما سفره های رنگین گسترده اند و در گوش ما زمزمه می كنند : دستان شما بوی نفت نمی دهد و سفرهایتان از مشمع و الیاف نفتی نیست . شما سفره هایتان را خودتان می بافید و از فروش هنر دستتان نان می خورید ! باری ما برای رفتن به خانه همسایه هیچ دیوار بلندی از قوانین دست و پا گیر نداریم چون آسان در می زنیم و به سرعت میهمان او می شویم ، بی هیچ منتی ! امروز هنرهای سنتی و صنایع دستی كشورمان در زادگاه خود غریب است . من و تو چقدر آنرا می شناسیم ، چقدر احترامش را داریم و چقدر در كارهای روزانه و روزمره دخالتشان می دهیم ؟ امروز كه هنر چینی و فرانسوی و تركیه ای و هندی جای هنر فرزندان ایرانی را گرفته است ومن و تو بدون هیچ احساس خطری تماشاچی این جابجایی هنر و فرهنگ ها هستیم ، شاید لازم است دست خود را با صابون ایرانی بشوئیم تا بوی نفت گیج كننده را بزدائیم و بر پاسداشت از هنر و هنرمند ایرانی پافشاری كنیم . امروز لازم است بدانیم چند رشته صنایع دستی باقی مانده است ؟ در كجای این آب و خاك زنده است و چه كسانی به آن وفادارند ؟ آیا هنرمندانش 70 بهار را پشت سر گذاشته اند و هنوز كسی نپرسیده است كه چه می كنی ؟ آیا خاستگاه یكی از 50 رشته صنایع دستی نا معلوم و تعداد قابل توجهی از آنها منسوخ شده است <a href="http://iranpardis.com/" target="_blank">؟ </a>آیا هنوز هم فرزندان این سرزمین حاضر نیستند هنر و صنایع دستی بیاموزند و زندگی خود را از طریق صنایع دستی تامین كنند ؟ آیا هنوز هم باید شاهد پیچیدن زیباترین هنر ایرانی در روزنامه و بسته بندی در كارتن سیگار و پفك باشیم ؟ و آیا هنوز هم باید شاهد ضعف كیفیت و نا امیدی تولیدكنندگان صنایع دستی بمانیم ؟ آیا باید برای رفتگان غصه خورد و برای آنها كه می روند بدرود فرستاد ؟ یا اینكه باید به آنان گفت : بمانید چون ما دستمان را به خوبی شسته ایم تا دیگر بوی نفت ندهند . بوی خاك ، بوی گل سفال ، بوی لعاب و گل و گلاب می دهند ! پس با ما بمانید ... </font> text/html 2009-12-17T17:48:56+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی تاریخچه فرش http://khadoname.mihanblog.com/post/35 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0pt 5px; text-indent: 1px; line-height: 200%; text-align: justify;"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">پیشینة بافت فرشهای اولیه در جهان به زمان بعد از غارنشینی باز می‌گردد. زیرا در آن دوران انسان به تقلید از پرندگان سعی نمود با تنیدن الیاف نرم گیاهان به همدیگر مانند سبدبافی و حصیربافی، زیراندازهایی برای خود تهیه نماید. پس از شكار حیوانات و دسترسی به پوست و پشم آنها زیراندازها اندكی نرم‌تر شد. حفاری باستان‌شناسان نشان می‌دهد كه بافت «بوریا» از نی‌های منطقة بین‌النهرین، از هزاره پنجم و چهارم قبل از میلاد متداول بوده و بافت گلیم تا سده پانزدهم قبل از میلاد به مرحلة بالایی از تكامل رسیده بود. از بافت نخستین قالی یا قالیچه اطلاع دقیقی در دست نیست زیرا الیاف قالیچه بر اثر رطوبت و هجوم حشرات آسیب‌پذیر بوده و از بین می‌رود. اما بنابر مادة اولیة قالیچه یعنی پشم، گمان می‌رود ابتدا قبایل چادرنشین آسیای مركزی كه شغل عمده آنها گله‌داری بوده، به بافتن فرش مبادرت نموده باشند. و قدیمی‌ترین نمونه‌ای كه باستان‌شناسان به دست آورده‌اند، قالیچه‌ای است مربوط به درة «پازیریك» واقع در هشتاد كیلومتری مغولستان كه «قالیچة پازیریك» نامیده شده است. </span></p> <p dir="rtl" style="margin: 0pt 5px; text-indent: 1px; line-height: 200%; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.isfahan.ir/files/filebox/images/isfahan/sanaye%20dasti/ghalibafi/farsh1.jpg" width="201" border="0" height="300"></p> <p dir="rtl" style="margin: 0pt 5px; text-indent: 1px; line-height: 200%; text-align: justify;"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">این قالیچه برای پوشش اسب به كار می‌رفته و در هر سانتیمتر مربع دارای 36 گره بوده است. صاحب‌نظران با توجه به نقشهای روی این قالی كه شبیه نقوش اصیل هخامنشی است، آن را ایرانی می‌دانند و معتقدند قالی مذبور از بافته‌های مادها و پارتها می‌باشد. رنگهای این قالی قرمزِ اُخرایی، زرد، سبز كم رنگ و نارنجی است. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0pt 5px; text-indent: 1px; line-height: 200%; text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نقش جانوران بالدار بر روی این قالی، همراه با نقوش تخت جمشید صحت نظر محققین را ثابت می‌كند. همچنین صاحب‌نظران معتقدند بافت قالیچه‌ای با چنین ویژگیها، مستلزم پشتوانة فرهنگی و هنری غنی و چندین قرن تجربه و ممارست می‌باشد. و مبین این نكته است كه در قرون متمادی قبل از بافت فرشِ معروف به پازیریك، این حرفه در فلات ایران رواج داشته و ایرانیان به رموز آن پی برده بودند. گفتة مورخین هم این واقعیت را تأیید می‌كند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="margin: 0pt 5px; text-indent: 1px; line-height: 200%; text-align: justify;"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">گزنفون سردار و مورخ یونانی در كتاب خود موسوم به «سیرت كورش» می‌گوید: «ایرانیان برای اینكه بسترشان نرم باشد، زیر آن قالیچه می‌گسترانیدند.» سالنامة چینی «سویی مو» از فرش پشمی دوران ساسانیان به عنوان كالای وارداتی به چنین نام برده است. در ادبیات فارسی قدیم ایران نیز به كرات از تخت معروف «طاقدیس» متعلق به خسروپرویز پادشاه ساسانی یاد شده كه بر روی آن چهار تخته فرش نفیس گسترده شده بود و هر كدام یكی از فصول چهارگانه سال را نشان می‌داده است. فرش معروف بهارستان نیز، كه در زمان حملة عرب به ایران به دست آنها افتاد و قطعه قطعه شد، نمونه‌ای مشهور از پیشینة این هنر در ایران است. الیاف این قالی از طلا و نقره و گلهای آن از سنگهای قیمتی بود. </span></p> <p dir="rtl" style="margin: 0pt 5px; text-indent: 1px; line-height: 200%; text-align: justify;"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">جواهراتی بر روی آن ترصیع یافته بود كه به یغما رفت و داستان جداگانه‌ای دارد. در دوران اسلامی نیز پس از توقف طولانی، هنر فرش رواج یافت. مؤلف كتاب «حدودالعالم» در تاریخ 812 میلادی به هنر قالیبافی در فارس اشاره نموده و یك قرن بعد «مقدسی» به قالیچه‌های سجاده‌ای در اراضی مرتفع قائنات اشاره كرده و یاقوت حموی در سال </span><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font size="2">1179 میلادی از وجود قالیبافی در منطقة آذربایجان ایران خبر داده است.</font></span></p> <p dir="rtl" style="margin: 0pt 5px; text-indent: 1px; line-height: 200%; text-align: justify;"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ابن بطوطه جهانگرد عرب در سالهای 1304 – 1378 میلادی از فرش سبز رنگی كه هنگام بازدید از ایذة بختیاری جلو او پهن كرده‌اند، سخن گفته است. متأسفانه تهاجم اقوام وحشی بیگانه گاهی جلو پیشرفتهای فرهنگی و هنری را در این مملكت گرفته و بسیاری از آثاری كه بر اثر تلاش نسلها تهیه شده بود، تاراج كرده به یغما برده یا معدوم نموده‌اند. از جمله این تهاجمات، حمله وحشیانه مغول بود كه كشتار و زیانهایی بسیار به بار آورد ولی اعقاب آنها یعنی تیموریان دست‌آموز فرهنگ پربار ایران شدند و به هنر ارج می‌نهادند از این رو زمینه شكوفایی هنر در دورة بایسنغر میرزا در رشتة خط و نقاشی فراهم شد. در این دوره هنر به اوج ترقی خود رسید و مقدمه‌ای شد جهت دوران صفویه كه از ادوار درخشان و ممتاز هنر ایران به شمار می‌آید. از این دوره نمونه‌های بسیار نفیس و زیبایی از فرش ایران در موزه‌های جهان وجود دارد كه نمونه درخشان آن، قالی نفیس بافت اردبیل است كه برای مقبرة شیخ صفی‌الدین، جد بزرگ صفویان بافته شده بود و اكنون زینت‌بخش موزة ویكتوریا در انگلستان است. پس از صفویه و حملة پابرهنگان افغانی، باز این هنر به حضیض كشانده شد. در دوران نادرشاه هم فرصت فعالیتهای هنری دست نداد اما در دوران قاجار باز هنرمندان ایران در تبریز و كاشان و كرمان و مخصوصاً اصفهان، جهت اعتلای این هنر ارزنده كمر همت بستند و با تغییرات جدیدی كه به نام طرحهای آمریكایی و فرانسوی شهرت داشت، به چنان موفقیتهای درخشان جهانی نایل آمدند كه مدت مدیدی فرش ایران در صحنه جهان مقام اوّل را احراز نموده بود و بعد از مخازن نفت بزرگترین منبع درآمد ارزی كشور بود و بیش از 10 میلیون نفر در دوران پهلوی از این راه ارتزاق می‌نمودند.</span></p> text/html 2009-12-17T17:42:22+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی تاریخچه فرش http://khadoname.mihanblog.com/post/34 <div class="GeneralDivRight"> <br> </div> <center> <div id="GeneralDivRight"> <div class="Component"> <div class="Article"><table dir="ltr" width="90%" align="center" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="50%"><p><b>جانها به قدوم ملك العرش نهادیم</b></p></td><td width="50%"><p><b>ما دیده و دل در گرو فرش نهادیم</b></p></td></tr><tr><td width="50%"><p><b>&nbsp;نقشی شود و بر زبر فرش در آید</b></p></td><td width="50%"><p><b>هر نكته به ما از طرف عرش برآید</b></p></td></tr></tbody></table><h1>تاریخچه فرش</h1><div class="GImg"><img src="http://img.tebyan.net/big/1382/02/23719412719156597875178157282191968699249.jpg" width="147" height="163"></div><p>فرش ایران دارای تاریخی بسیار طولانی است، در ایران از دیرباز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگیزه ای اجدادی داشته است. به نوشته مورخان، جهانگردان، جنگجویان و آثار مكشوفه از گذشتگان گویای آن است كه فرشبافی به صورت هنری دستی ، مردمی ، روستایی و عشایری در ایران سابقه بس دراز دارد.</p><div class="GImg"><img src="http://img.tebyan.net/big/1382/02/2010112225240621523672152571171602454587.jpg" width="166" height="155"></div><p>پروفسور «رودنكو» كاشف «فرش پازیریك» معتقد است كه قالی مذكور&nbsp; كار مردم ماد یا پارس و پارت (خراسان بزرگ) است. توجه به نقش های مشابه و هم زمان این فرش در ستون های تخت جمشید نیز این نظریه را تایید می نماید. آثار دیگری از جمله نقاشیهای برخی هنرمندان قرون وسطی حاوی نقش قالیهایی است كه گفته اند بافت ایران بوده است . برخی مورخان در مورد حمله رومیان به ایران و غارت دستگرد قالی را از جمله غنایمی كه در این غارت به دست آورده شده، قید نموده اند و نیز منابع یونانی از قالیهای زربفت ایران یاد كرده اند. «فرش بهارستان» با آن همه هنرمندی كه به تأیید روایات مختلف، دربافت آن به كار رفته بوده اگر چه گاه در تعریف از آن راه اغراق پیموده شده اما خود نشانگر پیشرفت صنعت فرشبافی و صنایع جنبی از جمله طراحی و رنگرزی در ایران قدیم می باشد. فرش به عنوان نمودی از فكر و اندیشه بشری و متاثر از حس نوجویی او در طول تاریخ خود با نشیب و فرازهایی روبرو بوده كه گاه با فراغت فكری هنرمندان و محیط مناسبی كه برای رشد و شكوفایی هنر ایشان ایجاد گردیده به حد اعلای خود رسیده و گاه صدماتی كه بر اثر مصائب طبیعی و غیر طبیعی بر پیكر جامعه وارد شده، آن را به دوره نهفتگی و خمود سوق داده است<b>.</b></p><div class="GImg"><img src="http://img.tebyan.net/big/1382/02/1291881211386616720664129112453524277238225.jpg" width="132" height="179"></div><p>عصر مغول یعنی قرن هفتم هجری را می توان دروان بس غم انگیز برای انواع هنر ایرانی دانست و پس از آن قرون دهم &nbsp;و یازدهم هجری را كه عصر صفویان است زمان شكوفایی طبع هنری مردم ایران باید به شمار آورد. آغاز دوران صفوی متفارن با رشد بسیاری از هنرهای دستی و توسعه آن در كلیه شئون جامعه بوده است. بسیاری از هنرمندان ایرانی در این دوره ظهور كرده اند كه با اغتنام فرصت از آرامش و محیط مساعدی كه به وجود آمده عمر گرانبهای خود را بر سر ارتقاء سطح كیفی هنر و صنایع دستی نهاده اند وبا ابداع طرح ها و نقشه های زیبا و هنرمندانه جایگاه این صنایع به ویژه فرش را به حد اعلاء خود رسانیده اند و نام ایران را در سراسر جهان با آثار خود پرآوازه ساخته اند. با توجه به اهمیت عصر صفویه در اعتلاء هنر ایران و توجهی كه در این زمان به صنعت قالیبافی مبذول شده، جا دارد به این عصر و وضعیت هنرمندان و قالیباقی آن مشروح تر بپردازیم.</p><div class="GImg"><img src="http://img.tebyan.net/big/1382/02/109255341452544613045226232613824447189.jpg" width="118" height="187"></div><p><b>&nbsp;فرشهای دوران صفویه را می توان متعلق &nbsp;به دو گروه زمانی دانست</b>: اول: قالیهای بافته شده در دوران سلطنت شاه اسماعیل وشاه طهماسب كه به"<b>شاه طهماسبی</b>" معروف است و خود مكتبی خاص دارد كه به همین نام شهرت یافته. شاه طهماسب همواره به تشویق هنرمندان و قالیبافان و طراحان می پرداخت و خود از هنر بهره داشت و حتی نوشته اند، رنگرزی می دانست و مستقیمأ طراحی می نمود و بافندگان را راهنمایی می كرد. از این جهت در زمان پادشاهی او انواع صنایع ظریفه به ویژه قالی بافی راه ترقی پیمود و در طرح آن تغییرات كلی به وجود آمد. قالیهای ترنجدار جانشین آن گروه از قالیهایی شد كه تا اواخر قرن 9 هجری در ایران بافته می شد و بعدأ به طرح مغولی و تیموری شهرت یافت. علاوه بر قالیهای ترنجدار در این دوره بافتن قالیهایی با طرح حیوان و شكارگاه متداول شد. دوم: قالیهای بافته شده در زمان شاه عباس كه به مكتب " شاه عباسی" معروف است. در این دوره با اغتنام فرصت از وجود هنرمندان عصر نقشهای جدید به ویژه با استفاده از اسلیمی ها و گلهای مخصوص بوجود آمد برخی طرحهای قالی در مكتب شاه عباسی عبارتند از:/ الف – طرح ترنجدار یا لچك ترنج/ ب – طرح شكارگاه/ ج – طرح درختی/ د – طرح گلدانی .</p><div class="GImg"><img src="http://img.tebyan.net/big/1382/02/7210158242231152188150182239111182161603357.jpg" width="99" height="195"></div><p>اینك با توجه به سهولت ایجاد ارتباط بین هنرمندان نقاط مختلف و پیشرفت تكنیك طراحی و نقش پردازی، فرش همگام با سایر هنرها و صنایع مردمی رو به تكامل رفته است، طرحهای محلّی به نقاط دیگر برای بافت فرستاده می شود و هنرمندان از نتایج تجربیات دیگر همكاران خویش كاملاً با خبر می گردند. وسایل كار طراحی پیشرفت نموده و تكنیك جدید به كمك هنرمندان آمده و ایشان به مهارت در تهیه و تكثیر طرحهای خود اقدام می كنند. بازار های فرش جهانی به ویژه از اوائل قرن بیستم میلادی رونق گرفته و این خود تشویق دست اندركاران را در پی داشته و به ویژه در تبریز، كرمان، كاشان، اصفهان، اراك ، داد و ستد این كالای ارزشمند را رونق داده و در این زمان است كه بازار صادرات فرش های نو و كهنه گرم شده و كارگاه های بزرگ برای پاسخگویی به تقاضاهای روز افزون دایر گردیده است. این قالیها به اروپا به ویژه كشور آلمان و آمریكا حمل می گردد و موجبات تقویت بنیه مالی كشور را در حد خود فراهم می سازد و تجارت خارجی را به سرمایه گذاری در تولید فرشهای مورد درخواستشان تشویق و ترغیب می نماید. مجموعه این اقدام طی قرن اخیر در جهت تقویت بنیه اقتصادی كشور مؤثر بوده، اما دخالت فروشندگان و صاحبان سرمایه در كار طرح و رنگ فرش و سفارشات غیر مسئولانه ایشان به كیفیت این دستباف لطمه وارد ساخته است. عدم نظارت صحیح بر كار بافت فرش و بسیاری عوامل دیگر از جمله قیمت ها و چگونگی صادرات طی نیم قرن گذشته، رقبای فرش ایران را به میدان رقابت كشانده واز سوی دیگر سودجویان را به سوء استفاده از غفلت دست اندركاران و انجام تقلباتی در مراحل مختلف تهیه موارد اولیه و تولید فرش وا داشته و در نتیجه موجبات سقوط كیفیت و كمیت و گرمی بازار فرش ایران را فراهم نموده است به منظور ایجاد پیوستگی ارتفاء سطح كیفی این دستباف ارزشمند و تداوم تاریخ پرآوازه ی آن هوشیاری و كوششی همه جانبه لازم است كه امید است عشق و علاقه عامه مردم به این میراث اجدادی خود آن را در ضمیر كلیه دست اندركاران بیدار سازد.</p></div></div></div></center> text/html 2009-12-17T03:47:42+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی صنایع دستی گلستان به کانون پرورشی رفت http://khadoname.mihanblog.com/post/33 <table dir="rtl" width="97%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblTitle2" class="titleStyle">صنایع دستی گلستان به کانون پرورشی رفت</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <br> <div align="justify"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblDescription" class="description" dir="rtl">معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در راستای تبلیغ، ترویج و اشاعه آموزش های صنایع دستی اقدام به آموزش این رشته ها درکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرده است.<br><br>&nbsp;معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان با بیان این مطلب گفت: با توجه به تفاهم نامه فی مابین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهت ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی، این هنر- صنعت در این کانون ها آموزش داده می شود. <br> <br> انوشیروان گرایلی افزود: ویترینی ازکالاهای صنایع دستی در مراکز کانون استان مستقر شده، و لباس‌های محلی استان نیز در این مراکز ترویج داده می شود.<br> <br> وی یادآور شد: کلاس‌های آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی در تمامی کانون های استان با توجه به شرایط سنی کودکان و نوجوانان برگزار می شود و جهت آشنایی هرچه بیشتر کودکان با هنرهای سنتی استان دوره های بازدید از گارگاه‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد.</span></div></td></tr></tbody></table> text/html 2009-12-17T03:46:48+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی دانش آموزان استثنایی همدان آموزش صنایع‌دستی می‌بینند http://khadoname.mihanblog.com/post/32 <table dir="rtl" width="97%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblTitle2" class="titleStyle">دانش آموزان استثنایی همدان آموزش صنایع‌دستی می‌بینند</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <br> <div align="justify"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblDescription" class="description" dir="rtl">رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان از ارائه استانداردهای آموزشی رشته‌های صنایع‌دستی به سازمان آموزش و پرورش استثنایی این استان خبر داد.<br><br>اسدالله بیات&nbsp; ضمن بیان این مطلب گفت: در راستای پیگیری تفاهم‌نامه معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشور و سازمان آموزش و پرورش استثنایی صبح امروز امکان بازدید از دو مرکز به عمل آمد.<br> <br> وی با اشاره به اینکه صبح امروز معاون هنرهای سنتی و صنایع‌‌دستی استان از دو مرکز دخترانه و پسرانه کوشا و ایمان بازدید کرد، اظهار داشت: در این مرکز در مجموع 241 دانش آموز استثنایی مشغول به فعالیت هستند.<br> <br> رئیس سازمان میراث فرهنگی این استان ادامه داد: در تعاملات امرزو قرار شد استانداردهای آموزشی رشته‌های صنایع‌دستی استان همدان با استانداردهای این مراکز همسو شود.<br> <br> بیات تصریح کرد:‌ استانداردهای آموزشی معاونت هنرهای سنتی همدان در اختیار سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان قرار گرفت ضمن اینکه این معاونت برای انجام همکاری‌‌های بعدی نیز اعلام آمادگی کرد.<br> <br> این مقام مسئول با بیان اینکه در مرحله بعدی معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی نسبت به معرفی مربی آموزشی صنایع‌دستی اقدام می‌کند، گفت:‌ این معاونت در تلاش است آموزش صنایع‌دستی این مراکز را به سمت تولید منجر به اشتغال پیش ببرد.<br> <br> وی در ادامه اظهار داشت:‌ همچنین توافقاتی در راستای اختصاص فضای مشخص به هنرمندان استثنایی استان در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان انجام شد.<br> <br> رئیس سازمان میراث فرهنگی همدان اضافه کرد: اسامی رشته‌های مورد نظر معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی این استان برای آموزش در مراکز مورد نظر سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان نیز ارائه شد.<br> <br> اسدالله بیات با تأکید بر اینکه آموزش رشته‌های صنایع‌دستی در دو مرکز کوشا و ایمان از مدت‌ها پیش آغاز شده است، افزود: کیفیت محصولات تولید شده توسط دانش آموزن استثنایی این مراکز از کیفیت مناسبی برخوردار است که در جای خود قابل تقدیر است.<br> <br> وی یادآور شد: ‌قرار شد تعدادی از رشته‌ها به جمع رشته‌های این مراکز اضافه شود ضمن اینکه طرح‌های تازه در رشته‌های مختلف نیز در اختیار آن‌ها قرار گیرد.</span></div></td></tr></tbody></table> text/html 2009-12-17T03:45:38+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی بازدید معاون صنایع‌دستی از نمایشگاه فرهنگسرای رازی http://khadoname.mihanblog.com/post/31 <table dir="rtl" width="97%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblTitle2" class="titleStyle">بازدید معاون صنایع‌دستی از نمایشگاه فرهنگسرای رازی</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <br> <div align="justify"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblDescription" class="description" dir="rtl">معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشورمان صبح امروز از نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات استان‌های مختلف کشور واقع در فرهنگسرای رازی دیدن کرد.<br><br>&nbsp;معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشور در کنار مدیریت فرهنگی هنری منطقه 11 و موسسه کوچ ایل قشقایی، فرهنگسرای رازی را در برپایی این نمایشگاه یاری کرده‌اند.<br> <br> هنرمندان و صنعتگران کشورمان در قالب 150 غرفه به نمایش و عرضه تولیدات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خود پرداخته‌اند.<br> <br> بنابراین گزارش 30 استان کشور با برنامه ریزی که توسط معاونت صنایع‌دستی کشور انجام شده است در این نمایشگاه حاضر شده‌اند.<br> <br> همچنین هنرمندان صنایع‌دستی عشایر نیز با برپایی 4 چادر سنتی و عشایری به نمایش تولیدات خود پرداخته‌اند، ضمن اینکه در مدت برگزاری این نمایشگاه موسیقی سنتی اقوام عشایر، کرد، بختیاری، آذری و ترکمن برای بازدید کنندگان به صورت رایگان اجرا شده است.<br> <br> معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشورمان با حضور در این نمایشگاه از تولیدات صنایع‌دستی هنرمندان کشور چون قلمزنی، معرق چوب، منبت چوب، تراش سنگ‌های قیمتی، البسه محلی، چرم، سفال، گبه، گلیم و کاشی هفت رنگ دیدن کرد.<br> <br> تهمینه دانیالی ضمن حضور در این نمایشگاه ضمن آشنایی با تولیدات صنایع‌دستی حاضر با هنرمندان و تولید کنندگان استانی نیز به گفتگو پرداخت.<br> <br> هنرمندان و صنعتگران حاضر در این نمایشگاه در تعامل مستقیم با معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشورمان مشکلات و مسائل پیش روی خود را با وی در میان گذاشتند.<br> <br> این نمایشگاه از 18 تا 26 آذر در فرهنگسرای رازی به نشانی میدان قزوین خیابان قزوین خیابان شهید مرادی برپا است.<br> </span></div></td></tr></tbody></table> text/html 2009-12-17T03:44:33+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی فرش بافی فارس در راه ثبت در فهرست میراث ناملموس جهانی http://khadoname.mihanblog.com/post/30 <table dir="rtl" width="97%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblTitle2" class="titleStyle">فرش بافی فارس در راه ثبت در فهرست میراث ناملموس جهانی</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <br> <div align="justify"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblDescription" class="description" dir="rtl">پرونده فرش فارس به عنوان یک فرهنگ و هنر اصیل ایران و جهان جهت ثبت در فهرست میراث ناملموس جهانی یونسکو تکمیل و ارسال شد.<br><br>&nbsp;بنابراین گزارش دراین پرونده 120 قطعه عکس از فرش فارس و فعالیت های فرش بافی در این استان و همچنین حدود 10 دقیقه فیلم مستند تدوین شده از مراحل مختلف فرآیند تولید فرش در این استان از نخستین مراحل شامل پشم چینی ، پشم شویی ، پشم ریسی ، رنگ رزی تا مرحله بافت در قالب تصاویری زیبا از زندگی زنان عشایر به همراه چندین جلد کتاب منتشر شده در زمینه فرش فارس وکتابچه ها و بروشورهایی دراین خصوص تهیه و درقالب یک مجموعه گزارش و مطالعات کامل به سازمان یونسکو ارسال شده است. <br> <br> معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی فارس نیز در این خصوص اظهار داشت : تمام مطالعات جهت ثبت ناملموس فرش فارس درمیراث جهانی سازمان یونسکو به انضمام گزارش‌های مختلف و تهیه فیلم و عکس 2 ماه پیش به این سازمان ارسال شد .<br> <br> حبیب شهبازی افزود: هم اکنون مسئله موردنظر نامگذاری آن است که در پیشنهاد اول ثبت آن به عنوان " فرش بافی فارس "مطرح بود و با توجه به نظر یونسکو مبنی بر تغییر این نام به عنوانی که در فهرست آثار ناملموس گنجانیده شود جمله " مهارت فرش بافی فارس " مطرح شد و اما پیشنهاد ما ثبت آن با عنوان " فرهنگ فرش بافی فارس " است که این عنوان هم مهارت و هم فرهنگ غنی هنر فرش بافی فارس را مطرح می سازد .<br> <br> شهبازی با اشاره به اینکه این پروژه با اعتبارات اختصاص یافته ازسوی سازمان یونسکو به مرحله نهایی رسیده است ، گفت : پرونده فرش فارس درصدر 5 پرونده دیگر که قرار است در فهرست میراث ناملموس جهانی به ثبت برسند قرارگرفته است که در 20 ژانویه سال 2010 میلادی در جلسه ای که در شهر پاریس برگزار می شود نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.<br> <br> وی گفت : گرچه فرش فارس هم اکنون نیز جایگاه جهانی خود را دارد اما با ثبت آن در فهرست میراث جهانی شهرت آن در سطح جهان فرا گیر تر و درجه کیفیت برتر آن از طریق سایت های مختلف معرفی و مورد تبلیغ قرار می گیرد که این امر موجب رونق بیشتر صادرات وتولید فرش فارس ودر واقع پویایی این هنر درفارس خواهد شد.<br> <br> مراحل تکمیل این پرونده با تلاش‌های دکتر یاوری عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری شیراز به عنوان مجری طرح و با حمایت معاونت هنرهای سنتی وصنایع دستی فارس،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری، اتحادیه صادرکنندگان فرش کشور و نیز همکاری دکتر طاهر صباحی و دکتر سیروس پرهام پژوهشگران هنر فرش بافی در فارس و صاحب مقالات مختلف در این زمینه صورت گرفته است. </span></div></td></tr></tbody></table> text/html 2009-12-17T03:43:15+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی صنایع دستی اصفهان زینت‌بخش نمایشگاه سیستان بود http://khadoname.mihanblog.com/post/29 <table dir="rtl" width="97%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblTitle2" class="titleStyle">صنایع دستی اصفهان زینت‌بخش نمایشگاه سیستان بود</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <br> <div align="justify"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblDescription" class="description" dir="rtl">صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان در نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی سیستان و بلوچستان حضور داشت .<br><br>معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: در این نمایشگاه طراحی سنتی ، نگارگری ، مینا کاری ، قلم زنی ، خاتم ، گلیم بافی ، حجیم بافی و قلم کار از استان اصفهان شرکت داشتند .<br> <br> احمد ادیب افزود:نمایشگاه سراسری صنایع دستی با عنوان "قربان تا غدیر" در استان سیستان و بلوچستان برگزار ‌شد که استان اصفهان 9 غرفه را به خود اختصاص داده بود .<br> <br> وی با بیان اینکه این هنرمندان در این نمایشگاه نمایش تولید زنده و فروش صنایع دستی نیز داشتند، تصریح کرد:این نمایشگاه از 10 تا 15 آذرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی سیستان و بلوچستان برپا بود .<br> <br> ادیب اضافه کرد:این نمایشگاه عصرها از ساعت 15 تا 22 پذیرای علاقه مندان و بازدیدکنندگان بود .</span></div></td></tr></tbody></table> text/html 2009-12-17T03:42:17+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی صادرات صنایع‌دستی کشور مرز 20 میلیون دلار را شکست http://khadoname.mihanblog.com/post/28 <table dir="rtl" width="97%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblTitle2" class="titleStyle">صادرات صنایع‌دستی کشور مرز 20 میلیون دلار را شکست</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <br> <div align="justify"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblDescription" class="description" dir="rtl">معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشورمان ارز آوری صادرات صنایع‌دستی کشورمان را در هفت ماهه نخست سال جاری معادل 20 میلیون و 677 دلار دانست.<br><br>معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشورمان با بیان این مطلب گفت: <br> در صادرات تولیدات و اقلام صنایع‌دستی کشورمان در سال جاری شاهد رشد قابل قبولی بوده‌ایم.<br> <br> تهمینه دانیالی ادامه داد: صادرات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشورمان شامل تولیداتی چون انواع خاتم، پارچه قلمکار، گلیم و زیلو، زیور آلات سنتی، وسایل چوبی و مبلمان است.<br> <br> وی با اشاره به اینکه ارزش دلاری صادرات صنایع‌دستی کشورمان تا پایان مهرماه سال جاری 20 میلیون و 677 هزار و 888 دلار اعلام شده است، اظهار داشت:‌ این آماری است که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اختیار معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی قرار گرفته است.<br> <br> معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی تصریح کرد: ارزش دلاری صادرات صنایع‌دستی کشورمان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 110 درصد رشد داشته است.<br> <br> دانیالی در ادامه اظهار داشت: بر اساس اطلاعات ارسالی از سوی گمرک کشورمان ارزش وزنی صادرات صنایع‌دستی ایران کاهش 8 درصدی داشته است.<br> <br> وی با بیان اینکه ارزش وزنی صادرات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشورمان 670 تن اعلام شده است، گفت: در طول سال جاری تلاش شده با خروج کمتر منابع ملی کشورمان ارز آوری بیشتری داشته باشیم.<br> <br> این مقام مسئول افزود:‌ بر اساس بررسی‌های انجام شده علت کاهش ارزش وزنی صادرات صنایع‌دستی کشورمان در طول هفت ماهه نخست سال جاری نیز همین موضوع است.<br> <br> این استاد دانشگاه اضافه کرد: بیشترین میزان صادرات صنایع‌دستی کشورمان در این مدت مربوط به گروه گلیم و زیلو با 6 میلیون و 265 هزار دلار است.<br> <br> معاون هنرهای سنتی و صنایع‌‌دستی خاطرنشان کرد:‌ ارزش دلاری صادرات صنایع‌دستی کشور در مدت مشابه سال گذشته 9 میلیون و 830 دلار محاسبه شده است.</span></div></td></tr></tbody></table> text/html 2009-12-17T03:41:28+01:00 khadoname.mihanblog.com اسماعیلی فروشگاه‌های صنایع‌دستی در مناطق آزاد جا خوش می‌کنند http://khadoname.mihanblog.com/post/27 <table dir="rtl" width="97%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblTitle2" class="titleStyle">فروشگاه‌های صنایع‌دستی در مناطق آزاد جا خوش می‌کنند</span></div> </td> </tr> <tr> <td> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblSource" class="style1"></span><br></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <br> <div align="justify"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblDescription" class="description" dir="rtl">معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشور با انعقاد تفاهم‌نامه با نمایندگان 5 منطقه آزاد کشور ایجاد فروشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و مراکز آموزشی در این مناطق را در دستور کار قرار می‌دهد.<br><br>&nbsp;تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشور و نمایندگان 5 منطقه آزاد همزمان با نهمین جلسه کمیته امور گردشگری طرح ملی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران در حوزه خلیج فارس به امضاء‌ می‌رسد.<br> <br> طبق این تفاهم‌نامه معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشور با توجه به اهمیت ایجاد بازار فروش مناسب برای تولیدات و اقلام صنایع‌دستی به ویژه در مناطقی که امکان ورود و خروج مسافران و گردشگران در آن‌ها زیاد است، راه اندازی فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی را در دستور کار قرار می‌دهد.<br> <br> بنابراین گزارش همچنین طبق پیش نویس تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی و 6 منطقه آزاد، این معاونت همچنین وظیفه برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و دائمی را نیز برعهده خواهد داشت.<br> <br> تفاهم نامه مذکور معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی را متعهد به تهیه طرح معماری و طرح تجاری مرکز آموزش و بازارچه‌های بین المللی صنایع‌دستی نیز می‌کند.<br> <br> این گزارش حاکی از آن است که حداکثر 3 ماه از تاریخ انعقاد تفاهم‌نامه معاونت صنایع‌دستی و 5 منطقه آزاد کشور این معاونت باید طرح‌های مذکور را ارائه دهد.<br> <br> با انعقاد این تفاهم‌نامه معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی نسبت به استقرار غرفه‌های عرضه صنایع‌‌دستی استان‌های مختلف کشور در 5 منطقه آزاد نیز تلاش می‌‌کند. <br> <br> این در حالی است که همکاری در زمینه برنامه‌های آموزش فرهنگی و هنری در زمینه صنایع‌دستی به منظور ایجاد اشتغال خانگی و کارگاهی و نیز پر کردن اوقات فراغت با اولویت کودکان و بانوان و تدوین عناوین پژوهشی مرتبط با صنایع‌‌دستی متناسب با نیازهای دو جانبه معاونت و سازمان مهم‌ترین وظایف این معاونت به دنبال عقد این تفاهم‌نامه است.<br> <br> معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشورمان 26 آذرماه با نمایندگان 5 منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس و بندر انزلی تفاهم‌نامه مشترک را امضاء می‌کند.</span></div></td></tr></tbody></table>