تبلیغات
کانون دانشجویان صنایع دستی دانشگاه میراث فرهنگی - گفتار سوم :معماری عهد گوتیک
سه شنبه 29 دی 1388

گفتار سوم :معماری عهد گوتیک

   نوشته شده توسط: حمید رضا کشاورز    نوع مطلب :مقاله هنری ،

معماری عهد گوتیک :

هنرگوتیک زاده ایمان مسیحت بود اصیل ترین تجلی آن کلیساهای گوتیک از اواسط قرن دوازدهم مندرجا توانایی و تلاش لازم برای ایجاد آثار بزرگ معماری از صومعه ها و شهرکها منتزع ، و به مراکز و شهرهای عمده که قدرت مالی و نیروی انسانی کافی دراختیار داشتند و ضمن آنکه مقر اسقفان و مجتهدات و فیلسوفان نیز بودند منتقل شد.

شیوه خاص معماری گوتیک از نیمه دوم سده دوازدهم آغاز شد . و تا نیمه قرن پانزدهم میلادی دوام یافت . و درهمه کشورهای اروپایی متداول شد ، درآغاز منحصر بود به شیوه نوینی از معماری کلیسایی که از آمیخته شدن عناصر رومی وار با هلال تیزه دار  اسلامی و ویژگی های تازه ای از هنر نرمانها و گوتهای شمالی درناحیه شمال شرقی پاریس یعنی دربخش های ایل دوفرانس و شامپانی و پیکاردی به وجود آمد . (مرزبان، پرویز، خلاصه تاریخ هنر)

از اوایل قرن سیزدهم میلادی هنر گوتیک شامل انواع معماریهای شهری و نظامی و کاخهای اربابی ، و نقاشی دیواری ، و شیشه بندی منقوش ، و تزئینات داخل کلیسا و محوطه محراب ، و نقاشی قابی روی تخته به صورت محجری دو یا سه لته برای پشت محراب و تذهیب و مصور سازی کتاب و جلد سازی و نقش برجسته کاری و پیکره سازی با مواد مختلف چون سنگ و فلزو عاج وچوب و زرگری بسیار ظریف ، و دیگر هنرهای فرعی شد . شیوه گوتیک درمسیر رویش خود مراحلی را گذراند . یا انشعاباتی یافت که مشخص و نامگذاری شده اند . و عبارت اند از : الف ) تحول نخستین یا مرحله ابتدایی گوتیک که بهتر است بگوییم (( گوتیک ابتدایی )) یعنی دوره متمایز شدن از هنر رومی وار و خودسازی و کمال شیوه گوتیک ، که نیمه دوم سده دوازدهم میلادی را فرا گرفت ، و به انگلستان نفوذ کرد .

ب ) در میانه سده سیزدهم که معماری گوتیک به اوج اعتلای خود رسید کلیساهای جامع رنس ، آمی ین ، بووه و بورژ [ از شهرهای عمده کشور فرانسه که خواستگاه گوتیک بوده است ] بنا شدند که همه مشخص بلندی و سبکی   بی سابقه ، و باریکی جرز ، و نازکی دیوار ، و کشیدگی برجها و مناره ها و تیری سرمناره ها و تکرار و تاکید قائمهای ساختمانی بودند بدان میزان که حالت خیزی به آسمان یا فضایی محصور آمیخته برپیکر کلیسا می بخشیدند . روح معماری گوتیک را باید درنقش سنگها و حساسیت فوق العاده معمار گوتیک به استفاده از سنگ به عنوان یک ماده ساختمانی کشف کرد . گذشته از اینکه سطح دیوارهایشان سراسر از شیشه بندی منقوش پوشیده شده تا نور بیشتری به فضای گسترده شبستان وارد کند . ونقش برجسته کاری از ردیف هیاکل کوچک اندام قدیسان برهلالهای مکرر درگاههای ورودی و مشبک کاری برسنگ و تزئینات و گچ بری سطحی افزایش یافت و این همان تحول بود که گوتیک شعاع سان نام گرفت . از نمونه های ممتاز این معماری کلیساهای جامع سن دنی و سنت شاپل در پاریس است که دو عنصر مهم معماری گوتیک به طرزی بارز در آنها به کارگرفته شده است یکی عنصر ساختمانی که عبارت است از جرزهای پیشینه توام با پیشبند معلق برپا شده دردو جانب بیرونی پیکر اصلی کلیسا برای پایداری دربرابر رانش سقف بسیاربلند و استحکام بخشیدن به بدنه نازک و سبک دیوارها و دیگری عنصر تزئینی که عبارت است از گستردگی شیشه منقوش و ترکیب یافتن آن با پنجره های گلسرخی و سه پروهلالهای تیزه دار برای روشنی بخشی به درون  خانه ، شاید به همین دلیل است که گروهی از منتقدان معماری گوتیک را معماری شیشه و سنگ می نامند . (گامبریج، ارنست، تاریخ هنر)

رو به پایان قرن چهاردهم درمعماری فرانسه و آلمان خاصیت جهش رو به بالای کلیساهای گوتیک با به کارگیری دسته ستونهای باریک و سرراست که از پایه ای واحد به سوی سقف خیز برمی داشتند . و بی آنکه حتی سرستونی صعود مداوم چه آن ها را متوقف کند چون پنجه ای گشوده یا شاخه هایی منشعب از ساقه اصلی برطاق قوس می گستریدند . تشدید یافت ، و جهش و کششی دربرخورد آن رگه ها برسقف پدید آمد ، و تنوع بیشتری درتلفیق عناصر تزئینی چون بامها و سردرهای دوشیبه ، و برجکهای روی بام ، و سرمناره های مخروطی بلند و نوک  تیز ، و پنجره بندی با شکلهای چند پر و خمیدگی و ضد خمیدگی های درهم تابیده (( شبیه به شعله )) ، و نیز سنگتراشی و کنده کاری بسیار با خطوط مواج و شعله سان به کاررفت ، و این همه عنوان ((‌گوتیک شعله سان ))‌یافت ، که درسراسر اروپا متداول شد و کما بیش تا میانه سده شانزدنهم برپا ماند ، تا آنکه موج فراگیر و پویای رنسانس برخاسته از ایتالیا آن را در خود فرو باشانه درسالهای الحاق سده پانزدهم به شانزدهم شیوه تزیینی مشخصی برتنه کهنسال هنر گوتیک شاخه بست که (( شیوه بین المللی ) نام گرفت ، و باظرافتکاری و شگرد نمایی دلنشین خود بیشتر شامل هنرهای تجسمی و تزیینی چون انواع پیکر تراشی وانواع نقاشی ، تذهیب و مصور سازی کتاب شد و درسراسر اروپا رواج یافت .

شیشه های منقوش کلیسایی

شیشه بندی منقوش بخصوص درفرانسه و انگلستان درمعماری گوتیک اعتبار ورواج بیشتر یافت . و تمایل هنری به گستردن سطح پنجره ها برای تامین تابناکی درونخانه ، شیشه بندی منقوش ورنگین به رنگهای تند را درسده های دوازدهم و سیزدهم به اوج کمال رساند . (مرزبان، پرویز، خلاصه تاریخ هنر)

قدر مسلم ، معماری (( شفاف یا نورانی )) بدون هنر به هم پیوستن شیشه های رنگی و منقوش که دیوارها را شفاف و نورگیری سازد ، و محرمیت حرم یا زیارتگاه نیز محفوظ می ماند ، قابل تصور نیست ، دراین معماری نوری که توسط شیشه های رنگین شکسته شده ، دیگر به خامی دنیای بیرون نیست ،بلکه جلوه امید به سعادت ابدی است .

درفضای معماری ، رنگ شیشه های منقوش ، خود به خود تبدیل شده یا به بیانی صحیح تر ، روشنایی روز ، به وساطت رنگ شفاف و درخشان شیشه ، غنای درونی خود را برآفتاب می اندازد ، چنان که ((‌نور الهی )) که فی نفسه خیره کننده است . و چشم راطاقت دیدارش نیست ، وقتی درآینه روح انعکاس و انکسار یافته شود تخفیف می یابد ، و لطف و رحمت می شود . (مددپور، محمد، آشنایی با آراء متفکران)

هنر شیشه بندی با نبوغ مسیحیت مناسبت عمیقی دارد ، زیرا ((‌رنگ ))‌ با  (( عشق )) تطبیق می کند . چنان که (‌( صورت )) متناظر با ((‌شناسایی )) است . تجزیه (( نور واحد ))‌به واسطه ماده های رنگارنگ شیشه ها ، یاد آور ((‌وجود شناسی نورالهی ))‌است .

رنگ غالب درشیشه های منقوش ، آبی است ، که آرامش آسمان است .  رنگ های قرمز و زرد و سبز ، که کمتر به کار می روند وبه همین دلیل ، گرانمایه تر  می نمایند . تصور ستارگان و گل ها و دور و گوهر یا قطرات خون مسیح را به خاطر آدمی خطور می دهند . تفوق ((‌رنگ آبی )) درشیشه های رنگی و منقوش قرون وسطی ، روشنایی آرام بخش و ملایمی می آفریند . (صفی زاده، کورش، مقاله پنجره­های گوتیک)

درنقوش و تصاویر پنجره های بزرگ کلیساهای جامع ، صحنه های کتابهای عهد قدیم و عهد جدید ، که به ساده ترین صورت تصویر شده و درشبکه ای هندسی جا گرفته اند ، چونان نقوش ازلی و نمونه هایی که جاودانه در((نورالهی )) گنجیده اند ، جلوه می کند ، و شماره آنها ((‌رقم )) ثابت و تغییرناپذیری است و درحکم نور متبلورانه .


buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 11 و 15 دقیقه و 13 ثانیه

Helpful info. Kudos!
price cialis per pill tesco price cialis acheter cialis kamagra usa cialis online we use it 50 mg cialis dose buy cialis online nz cialis 10 doctissimo buy cialis online nz we choice cialis pfizer india cialis authentique suisse
where to buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 16 و 04 دقیقه و 04 ثانیه

Truly many of wonderful knowledge!
recommended site cialis kanada cialis diario compra cialis prices in england cialis coupons cialis generico lilly cialis canada cialis 100 mg 30 tablet costo in farmacia cialis cipla cialis online buy cialis sample pack
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 20 و 15 دقیقه و 31 ثانیه

With thanks, A good amount of info.

side effects for cialis cialis generika cialis canada on line cialis manufacturer coupon cialis daily reviews cialis 5 mg scheda tecnica purchase once a day cialis chinese cialis 50 mg cialis venta a domicilio cialis rckenschmerzen
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 06 و 09 دقیقه و 31 ثانیه

With thanks! A lot of forum posts!

cialis y deporte generic for cialis how does cialis work callus generic cialis at the pharmacy acheter cialis kamagra bulk cialis low dose cialis blood pressure click now cialis from canada cialis baratos compran uk
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 18 و 49 دقیقه و 07 ثانیه

With thanks. I like it.
cialis para que sirve cialis italia gratis miglior cialis generico acquisto online cialis cialis uk next day rezeptfrei cialis apotheke cialis australian price cialis lilly tadalafi cialis for sale in europa buy cheap cialis in uk
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 07 و 42 دقیقه و 30 ثانیه

Wow plenty of very good material!
generic cialis does cialis cause gout buy original cialis cialis mit grapefruitsaft buy cialis online legal purchasing cialis on the internet cialis prices in england only now cialis for sale in us estudios de cialis genricos purchasing cialis on the internet
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 19 و 45 دقیقه و 54 ثانیه

Terrific postings. Many thanks.
how do cialis pills work cialis 5 mg we like it cialis price cialis daily dose generic cialis therapie cialis tadalafil cialis australia org prescription doctor cialis american pharmacy cialis cialis 5 mg para diabeticos
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 07 و 21 دقیقه و 33 ثانیه

You actually revealed that superbly!
ou trouver cialis sur le net cialis diario compra non 5 mg cialis generici generic cialis with dapoxetine cialis lilly tadalafi india cialis 100mg cost cialis sale online cialis 5mg prix cialis preise schweiz enter site natural cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 19 و 17 دقیقه و 23 ثانیه

Thanks a lot, An abundance of material.

cialis tadalafil only now cialis for sale in us how does cialis work look here cialis cheap canada opinioni cialis generico cialis 5 mg para diabeticos acheter du cialis a geneve cialis online deutschland cialis y deporte cialis generico
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 06 و 49 دقیقه و 48 ثانیه

Wow all kinds of awesome information!
acheter cialis kamagra precios de cialis generico cialis official site click now buy cialis brand tesco price cialis free cialis only best offers cialis use cialis 50 mg soft tab cialis 5mg tadalafil tablets
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 19 و 35 دقیقه و 38 ثانیه

Fantastic advice. Kudos!
cialis therapie free generic cialis fast cialis online we like it cialis soft gel prezzo cialis a buon mercato buying brand cialis online buy cialis online nz how to purchase cialis on line cialis 20mg cialis online deutschland
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 06 و 27 دقیقه و 56 ثانیه

Nicely put. Thanks.
order cialis from india cialis tablets for sale where do you buy cialis cialis 30 day sample look here cialis order on line generic for cialis achat cialis en europe cialis para que sirve cialis canada how much does a cialis cost
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 19 و 11 دقیقه و 07 ثانیه

You have made the point.
are there generic cialis safe dosage for cialis buy cialis cialis 20 mg effectiveness look here cialis order on line where to buy cialis in ontario cialis authentique suisse buying cialis overnight low cost cialis 20mg cialis manufacturer coupon
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 07 و 23 دقیقه و 32 ثانیه

Information well applied!!
cialis 5mg prix buy cialis online generic cialis review uk cialis uk cialis et insomni cialis 20mg buying cialis on internet achat cialis en suisse cialis uk how to purchase cialis on line
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 20 و 11 دقیقه و 58 ثانیه

You have made your point.
wow cialis tadalafil 100mg generic cialis in vietnam cialis et insomni tadalafil tablets generic cialis levitra cialis sale online cialis efficacit cialis efficacit cialis generico cialis great britain
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 08 و 31 دقیقه و 12 ثانیه

Seriously quite a lot of fantastic tips.
cialis cipla best buy cialis online napol generic cialis with dapoxetine we use it 50 mg cialis dose cialis herbs buy cheap cialis in uk cialis authentique suisse when will generic cialis be available we like it cialis price cialis for bph
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 19 و 40 دقیقه و 26 ثانیه

Kudos! Plenty of forum posts!

tadalafil 5mg cialis australia org cialis alternative we choice free trial of cialis acheter cialis kamagra generic cialis pro side effects of cialis only now cialis for sale in us cialis 5 mg buy buy cialis online nz
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 07 و 57 دقیقه و 38 ثانیه

Valuable tips. With thanks.
order a sample of cialis overnight cialis tadalafil cialis canada preis cialis 20mg schweiz venta cialis en espaa cialis purchasing cost of cialis cvs cialis sale online cialis generic availability cialis 5 mg schweiz
buy tadalafil
چهارشنبه 11 مهر 1397 ساعت 06 و 58 دقیقه و 23 ثانیه

Nicely put, With thanks!
cialis 20 mg cost cialis tadalafil cialis 10mg prix pharmaci cialis canadian drugs cialis daily order a sample of cialis cialis online generic cialis 20mg tablets cialis for sale south africa i recommend cialis generico
online pharmacies india
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 07 و 13 دقیقه و 32 ثانیه

Thanks, Quite a lot of facts.

trust pharmacy canadian best canadian mail order pharmacies best canadian pharmacies online canadian pharcharmy online24 canadian pharmacy no prescription pharmacy near me canadian pharmacys canada online pharmacies legitimate discount canadian pharmacies canadian pharmacy uk delivery
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 04 و 02 دقیقه و 42 ثانیه

With thanks. A good amount of write ups.

free cialis cialis savings card cialis free trial low dose cialis blood pressure how much does a cialis cost callus warnings for cialis cialis generic tadalafil buy cialis 30 day sample enter site 20 mg cialis cost
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 ساعت 12 و 00 دقیقه و 42 ثانیه

Good info, Thank you!
trust pharmacy canada canada drugs canadian medications pharmacy trusted pharmacy canada scam canadian pharmacies-24h Northwest Pharmacy pharmacy onesource online pharmacies india drugs for sale online how safe are canadian online pharmacies
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 19 و 44 دقیقه و 52 ثانیه

Whoa many of very good advice!
cialis patent expiration link for you cialis price cialis manufacturer coupon india cialis 100mg cost female cialis no prescription generic cialis tadalafil cialis 5mg billiger cialis 20mg preis cf chinese cialis 50 mg cialis 5mg billiger
buy viagra 25mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 07 و 45 دقیقه و 23 ثانیه

Thanks a lot! I like it!
get viagra prescription online buy viagra sildenafil online buy viagra usa buying generic viagra online get viagra prescription online buy viagra tesco online viagra where to buy viagra cheap vaigra where to buy viagra in stores
canadian pharmacy cialis 20mg
یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 12 و 51 دقیقه و 32 ثانیه
Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could
also create comment due to this sensible paragraph.
Viagra generico online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 09 و 22 دقیقه و 19 ثانیه

You said it nicely.!
online viagra pharmacy where to buy viagra in store natural viagra buy viagra south africa online viagra uk price on viagra how can i buy viagra buy online viagra viagra online no prescriptions how can you buy viagra
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 ساعت 23 و 46 دقیقه و 19 ثانیه

Great tips. Appreciate it!
cuanto cuesta cialis yaho generic cialis tadalafil we like it cialis soft gel cialis taglich cialis prezzo di mercato cialis 20 mg best price india cialis 100mg cost ou acheter du cialis pas cher cialis taglich cialis generico milano
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 ساعت 21 و 07 دقیقه و 03 ثانیه

You mentioned that fantastically!
cialis manufacturer coupon sialis cialis generic availability il cialis quanto costa enter site very cheap cialis generic cialis cialis daily reviews 40 mg cialis what if i take cialis diario compra cialis daily dose generic
monster warlord cheats
جمعه 4 اسفند 1396 ساعت 19 و 58 دقیقه و 17 ثانیه
من همیشه برای مطالعه مقالات در مقالات خبری مورد استفاده قرار گرفتم، اما اکنون به عنوان یک کاربر هستم
از وب تا حالا از شبکه برای مقاله ها یا بررسی ها استفاده می کنم، به لطف وب.
dabs
دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 18 و 14 دقیقه و 31 ثانیه
سهم برجسته! من فقط این را به یک همکار که کمی انجام داده بود فرستادم
تحقیق در این مورد. و در واقع به من دستور داد که ناهار بخورم
من آن را برای او کشف کردم... لول. بگذار بگویم این را....
ممنون بابت غذا!! اما برای صرف وقت برای صحبت در مورد این موضوع اینجا را در وبلاگ خود بگذارید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30