تبلیغات
کانون دانشجویان صنایع دستی دانشگاه میراث فرهنگی - گفتار سوم :معماری عهد گوتیک
سه شنبه 29 دی 1388

گفتار سوم :معماری عهد گوتیک

   نوشته شده توسط: حمید رضا کشاورز    نوع مطلب :مقاله هنری ،

معماری عهد گوتیک :

هنرگوتیک زاده ایمان مسیحت بود اصیل ترین تجلی آن کلیساهای گوتیک از اواسط قرن دوازدهم مندرجا توانایی و تلاش لازم برای ایجاد آثار بزرگ معماری از صومعه ها و شهرکها منتزع ، و به مراکز و شهرهای عمده که قدرت مالی و نیروی انسانی کافی دراختیار داشتند و ضمن آنکه مقر اسقفان و مجتهدات و فیلسوفان نیز بودند منتقل شد.

شیوه خاص معماری گوتیک از نیمه دوم سده دوازدهم آغاز شد . و تا نیمه قرن پانزدهم میلادی دوام یافت . و درهمه کشورهای اروپایی متداول شد ، درآغاز منحصر بود به شیوه نوینی از معماری کلیسایی که از آمیخته شدن عناصر رومی وار با هلال تیزه دار  اسلامی و ویژگی های تازه ای از هنر نرمانها و گوتهای شمالی درناحیه شمال شرقی پاریس یعنی دربخش های ایل دوفرانس و شامپانی و پیکاردی به وجود آمد . (مرزبان، پرویز، خلاصه تاریخ هنر)

از اوایل قرن سیزدهم میلادی هنر گوتیک شامل انواع معماریهای شهری و نظامی و کاخهای اربابی ، و نقاشی دیواری ، و شیشه بندی منقوش ، و تزئینات داخل کلیسا و محوطه محراب ، و نقاشی قابی روی تخته به صورت محجری دو یا سه لته برای پشت محراب و تذهیب و مصور سازی کتاب و جلد سازی و نقش برجسته کاری و پیکره سازی با مواد مختلف چون سنگ و فلزو عاج وچوب و زرگری بسیار ظریف ، و دیگر هنرهای فرعی شد . شیوه گوتیک درمسیر رویش خود مراحلی را گذراند . یا انشعاباتی یافت که مشخص و نامگذاری شده اند . و عبارت اند از : الف ) تحول نخستین یا مرحله ابتدایی گوتیک که بهتر است بگوییم (( گوتیک ابتدایی )) یعنی دوره متمایز شدن از هنر رومی وار و خودسازی و کمال شیوه گوتیک ، که نیمه دوم سده دوازدهم میلادی را فرا گرفت ، و به انگلستان نفوذ کرد .

ب ) در میانه سده سیزدهم که معماری گوتیک به اوج اعتلای خود رسید کلیساهای جامع رنس ، آمی ین ، بووه و بورژ [ از شهرهای عمده کشور فرانسه که خواستگاه گوتیک بوده است ] بنا شدند که همه مشخص بلندی و سبکی   بی سابقه ، و باریکی جرز ، و نازکی دیوار ، و کشیدگی برجها و مناره ها و تیری سرمناره ها و تکرار و تاکید قائمهای ساختمانی بودند بدان میزان که حالت خیزی به آسمان یا فضایی محصور آمیخته برپیکر کلیسا می بخشیدند . روح معماری گوتیک را باید درنقش سنگها و حساسیت فوق العاده معمار گوتیک به استفاده از سنگ به عنوان یک ماده ساختمانی کشف کرد . گذشته از اینکه سطح دیوارهایشان سراسر از شیشه بندی منقوش پوشیده شده تا نور بیشتری به فضای گسترده شبستان وارد کند . ونقش برجسته کاری از ردیف هیاکل کوچک اندام قدیسان برهلالهای مکرر درگاههای ورودی و مشبک کاری برسنگ و تزئینات و گچ بری سطحی افزایش یافت و این همان تحول بود که گوتیک شعاع سان نام گرفت . از نمونه های ممتاز این معماری کلیساهای جامع سن دنی و سنت شاپل در پاریس است که دو عنصر مهم معماری گوتیک به طرزی بارز در آنها به کارگرفته شده است یکی عنصر ساختمانی که عبارت است از جرزهای پیشینه توام با پیشبند معلق برپا شده دردو جانب بیرونی پیکر اصلی کلیسا برای پایداری دربرابر رانش سقف بسیاربلند و استحکام بخشیدن به بدنه نازک و سبک دیوارها و دیگری عنصر تزئینی که عبارت است از گستردگی شیشه منقوش و ترکیب یافتن آن با پنجره های گلسرخی و سه پروهلالهای تیزه دار برای روشنی بخشی به درون  خانه ، شاید به همین دلیل است که گروهی از منتقدان معماری گوتیک را معماری شیشه و سنگ می نامند . (گامبریج، ارنست، تاریخ هنر)

رو به پایان قرن چهاردهم درمعماری فرانسه و آلمان خاصیت جهش رو به بالای کلیساهای گوتیک با به کارگیری دسته ستونهای باریک و سرراست که از پایه ای واحد به سوی سقف خیز برمی داشتند . و بی آنکه حتی سرستونی صعود مداوم چه آن ها را متوقف کند چون پنجه ای گشوده یا شاخه هایی منشعب از ساقه اصلی برطاق قوس می گستریدند . تشدید یافت ، و جهش و کششی دربرخورد آن رگه ها برسقف پدید آمد ، و تنوع بیشتری درتلفیق عناصر تزئینی چون بامها و سردرهای دوشیبه ، و برجکهای روی بام ، و سرمناره های مخروطی بلند و نوک  تیز ، و پنجره بندی با شکلهای چند پر و خمیدگی و ضد خمیدگی های درهم تابیده (( شبیه به شعله )) ، و نیز سنگتراشی و کنده کاری بسیار با خطوط مواج و شعله سان به کاررفت ، و این همه عنوان ((‌گوتیک شعله سان ))‌یافت ، که درسراسر اروپا متداول شد و کما بیش تا میانه سده شانزدنهم برپا ماند ، تا آنکه موج فراگیر و پویای رنسانس برخاسته از ایتالیا آن را در خود فرو باشانه درسالهای الحاق سده پانزدهم به شانزدهم شیوه تزیینی مشخصی برتنه کهنسال هنر گوتیک شاخه بست که (( شیوه بین المللی ) نام گرفت ، و باظرافتکاری و شگرد نمایی دلنشین خود بیشتر شامل هنرهای تجسمی و تزیینی چون انواع پیکر تراشی وانواع نقاشی ، تذهیب و مصور سازی کتاب شد و درسراسر اروپا رواج یافت .

شیشه های منقوش کلیسایی

شیشه بندی منقوش بخصوص درفرانسه و انگلستان درمعماری گوتیک اعتبار ورواج بیشتر یافت . و تمایل هنری به گستردن سطح پنجره ها برای تامین تابناکی درونخانه ، شیشه بندی منقوش ورنگین به رنگهای تند را درسده های دوازدهم و سیزدهم به اوج کمال رساند . (مرزبان، پرویز، خلاصه تاریخ هنر)

قدر مسلم ، معماری (( شفاف یا نورانی )) بدون هنر به هم پیوستن شیشه های رنگی و منقوش که دیوارها را شفاف و نورگیری سازد ، و محرمیت حرم یا زیارتگاه نیز محفوظ می ماند ، قابل تصور نیست ، دراین معماری نوری که توسط شیشه های رنگین شکسته شده ، دیگر به خامی دنیای بیرون نیست ،بلکه جلوه امید به سعادت ابدی است .

درفضای معماری ، رنگ شیشه های منقوش ، خود به خود تبدیل شده یا به بیانی صحیح تر ، روشنایی روز ، به وساطت رنگ شفاف و درخشان شیشه ، غنای درونی خود را برآفتاب می اندازد ، چنان که ((‌نور الهی )) که فی نفسه خیره کننده است . و چشم راطاقت دیدارش نیست ، وقتی درآینه روح انعکاس و انکسار یافته شود تخفیف می یابد ، و لطف و رحمت می شود . (مددپور، محمد، آشنایی با آراء متفکران)

هنر شیشه بندی با نبوغ مسیحیت مناسبت عمیقی دارد ، زیرا ((‌رنگ ))‌ با  (( عشق )) تطبیق می کند . چنان که (‌( صورت )) متناظر با ((‌شناسایی )) است . تجزیه (( نور واحد ))‌به واسطه ماده های رنگارنگ شیشه ها ، یاد آور ((‌وجود شناسی نورالهی ))‌است .

رنگ غالب درشیشه های منقوش ، آبی است ، که آرامش آسمان است .  رنگ های قرمز و زرد و سبز ، که کمتر به کار می روند وبه همین دلیل ، گرانمایه تر  می نمایند . تصور ستارگان و گل ها و دور و گوهر یا قطرات خون مسیح را به خاطر آدمی خطور می دهند . تفوق ((‌رنگ آبی )) درشیشه های رنگی و منقوش قرون وسطی ، روشنایی آرام بخش و ملایمی می آفریند . (صفی زاده، کورش، مقاله پنجره­های گوتیک)

درنقوش و تصاویر پنجره های بزرگ کلیساهای جامع ، صحنه های کتابهای عهد قدیم و عهد جدید ، که به ساده ترین صورت تصویر شده و درشبکه ای هندسی جا گرفته اند ، چونان نقوش ازلی و نمونه هایی که جاودانه در((نورالهی )) گنجیده اند ، جلوه می کند ، و شماره آنها ((‌رقم )) ثابت و تغییرناپذیری است و درحکم نور متبلورانه .


canadian pharmacy cialis 20mg
یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 12 و 51 دقیقه و 32 ثانیه
Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could
also create comment due to this sensible paragraph.
Viagra generico online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 09 و 22 دقیقه و 19 ثانیه

You said it nicely.!
online viagra pharmacy where to buy viagra in store natural viagra buy viagra south africa online viagra uk price on viagra how can i buy viagra buy online viagra viagra online no prescriptions how can you buy viagra
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 ساعت 23 و 46 دقیقه و 19 ثانیه

Great tips. Appreciate it!
cuanto cuesta cialis yaho generic cialis tadalafil we like it cialis soft gel cialis taglich cialis prezzo di mercato cialis 20 mg best price india cialis 100mg cost ou acheter du cialis pas cher cialis taglich cialis generico milano
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 ساعت 21 و 07 دقیقه و 03 ثانیه

You mentioned that fantastically!
cialis manufacturer coupon sialis cialis generic availability il cialis quanto costa enter site very cheap cialis generic cialis cialis daily reviews 40 mg cialis what if i take cialis diario compra cialis daily dose generic
monster warlord cheats
جمعه 4 اسفند 1396 ساعت 19 و 58 دقیقه و 17 ثانیه
من همیشه برای مطالعه مقالات در مقالات خبری مورد استفاده قرار گرفتم، اما اکنون به عنوان یک کاربر هستم
از وب تا حالا از شبکه برای مقاله ها یا بررسی ها استفاده می کنم، به لطف وب.
dabs
دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 18 و 14 دقیقه و 31 ثانیه
سهم برجسته! من فقط این را به یک همکار که کمی انجام داده بود فرستادم
تحقیق در این مورد. و در واقع به من دستور داد که ناهار بخورم
من آن را برای او کشف کردم... لول. بگذار بگویم این را....
ممنون بابت غذا!! اما برای صرف وقت برای صحبت در مورد این موضوع اینجا را در وبلاگ خود بگذارید.
Stepanie
پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت 21 و 23 دقیقه و 51 ثانیه
Hi there I am so excited I found your site, I really found you by mistake,
while I was looking on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just
like to say thanks for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to read
it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the superb work.
best psychic mediums
چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 18 و 30 دقیقه و 38 ثانیه
هی اونجا! این اولین بازدید من به وبلاگ شماست!
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک پروژه جدید را در یک جامعه در این کشور آغاز می کنیم
همان طاقچه وبلاگ شما به ما اطلاعات ارزشمندی برای کار بر روی داده است. تو کار شگفت انگیزی انجام دادی.
Foot Problems
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 22 و 10 دقیقه و 13 ثانیه
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting
anyplace, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this brilliant article.
Can stretching help you grow taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 13 و 58 دقیقه و 32 ثانیه
This paragraph is truly a nice one it assists new internet visitors,
who are wishing in favor of blogging.
Johnnie
دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 22 و 13 دقیقه و 43 ثانیه
hello there and thank you for your info – I've certainly picked up anything new from right here.

I did however expertise some technical points using this website, since I
experienced to reload the site lots of times previous to I
could get it to load correctly. I had been wondering if your
hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement
in google and could damage your high quality score if
advertising and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to
my email and could look out for much more of your respective interesting content.
Ensure that you update this again soon.
std testing near me
شنبه 3 تیر 1396 ساعت 00 و 42 دقیقه و 31 ثانیه
بسیار core از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.

من این مشکل خود را با فراز در مفروضات
و شما ممکن است را سادگی به پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما که می توانید انجام من را بدون شک بود تحت تاثیر قرار داد.
pamela7patton3.snack.ws
دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 11 و 28 دقیقه و 05 ثانیه
Pretty! This was a really wonderful article. Many thanks for providing these details.
Marie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 07 و 56 دقیقه و 00 ثانیه
Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so
she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and
she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
nasrin
پنجشنبه 9 تیر 1390 ساعت 19 و 00 دقیقه و 49 ثانیه
mrci az mghale khoobetoon
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر